Na vsebino
EN
14. 7. 2022

EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. proti Republiki Avstriji, Bundesbeschaffung GmbH

C‑274/21

Združeni zadevi C‑274/21 EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. proti Republiki Avstriji, Bundesbeschaffung GmbH in C‑275/21 EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. proti Republiki Avstriji, Bundesbeschaffung GmbH

 

 

 

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Neuporaba za postopke za izdajo začasne odredbe in revizijske postopke iz člena 2 Direktive 89/665/EGS ob neobstoju tujega elementa – Direktiva 2014/24/EU – Člen 33 – Izenačitev okvirnega sporazuma s pogodbo v smislu člena 2a(2) Direktive 89/665 – Nemožnost oddaje novega javnega naročila, če je bila količina in/ali največja vrednost zadevnih del, blaga ali storitev, določena z okvirnim sporazumom, že dosežena – Nacionalna ureditev, ki določa plačilo taks za dostop do sodišča v upravnih zadevah na področju javnih naročil – Obveznosti določitve in plačila taks za dostop do sodišča, dokler sodišče ne odloči o predlogu za izdajo začasne odredbe ali reviziji – Nepregleden postopek javnega razpisa – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Polni učinek – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Direktiva 89/665 – Členi 1, 2 in 2a – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Nacionalna ureditev, ki določa zavrženje zahtevka za revizijo v primeru neplačila taks za dostop do sodišča – Določitev ocenjene vrednosti javnega naročila“

 

 

 

1.      Člen 1(1) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil blaga in gradenj, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, je treba razlagati tako, da sklenitev okvirnega sporazuma z enim samim gospodarskim subjektom v skladu s členom 33(3) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES ustreza sklenitvi pogodbe iz člena 2a(2) Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23.

2.      Člen 33(3) Direktive 2014/24 je treba razlagati tako, da se naročnik pri oddaji novega naročila ne more več opreti na okvirni sporazum, katerega največja količina in/ali najvišja vrednost zadevnih gradenj, blaga ali storitev, določena v njem, je bila že dosežena oziroma sta bili že doseženi, razen če oddaja tega naročila ne povzroči bistvene spremembe tega okvirnega sporazuma, kakor je to določeno v členu 72(1)(e) te direktive.

3.      Načelo enakovrednosti je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki za predloge za izdajo začasne odredbe in zahtevke za revizijo v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila določa drugačna postopkovna pravila od tistih, ki se med drugim uporabljajo v civilnih postopkih.

4.      Člen 1(1) Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23, v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero mora posameznik v predlogu za izdajo začasne odredbe ali zahtevku za revizijo opredeliti zadevni postopek oddaje javnega naročila in ločeno izpodbojno odločitev, ki jo izpodbija, če se je naročnik odločil za postopek oddaje javnega naročila brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu in obvestilo o oddaji javnega naročila še ni bilo objavljeno.

5.      Člen 2(1) Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23, v povezavi s členom 47 Listine o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da:

–        nasprotuje nacionalni ureditvi, ki sodišču, ki odloča o predlogu za izdajo začasne odredbe, s katerim se naročniku preprečijo nabave, nalaga, da pred odločitvijo o tem predlogu določi vrsto zadevnega postopka oddaje javnega naročila, (ocenjeno) vrednost zadevnega naročila in skupno število ločeno izpodbojnih odločitev ter po potrebi sklope, ki izhajajo iz zadevnega postopka oddaje javnega naročila, zgolj za izračun zneska pavšalnih sodnih taks, ki jih mora nujno plačati vlagatelj tega predloga, sicer bi bil navedeni predlog zgolj iz tega razloga zavržen, če se je naročnik odločil za postopek oddaje javnega naročila brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu in če v trenutku vložitve zahtevka za revizijo za razglasitev ničnosti odločitve v zvezi s tem postopkom obvestilo o oddaji naročila še ni bilo objavljeno;

–        ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki sodišču, ki odloča o zahtevku za revizijo za razveljavitev ločeno izpodbojne odločitve naročnika, nalaga, da pred odločitvijo o tem zahtevku določi vrsto zadevnega postopka oddaje javnega naročila, (ocenjeno) vrednost zadevnega naročila in skupno število ločeno izpodbojnih odločitev ter po potrebi sklope, ki izhajajo iz zadevnega postopka oddaje javnega naročila, zgolj za izračun zneska pavšalnih sodnih taks, ki ga bo moral vlagatelj zahtevka za revizijo nujno plačati, sicer bi bil njegov zahtevek za revizijo zgolj iz tega razloga zavržen.

6.      Člen 47 Listine o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero mora posameznik, ki vloži predlog za izdajo začasne odredbe ali zahtevek za revizijo, plačati pavšalne sodne takse v znesku, ki ga ni mogoče predvideti, če se je naročnik odločil za postopek oddaje javnega naročila brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu ali, po potrebi, brez poznejše objave obvestila o oddaji naročila, tako da je mogoče, da ta posameznik ne more vedeti za ocenjeno vrednost zadevnega naročila in število ločeno izpodbojnih odločitev, ki jih je sprejel naročnik in na podlagi katerih so bile te takse izračunane.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran