Na vsebino
EN

Sankcije za prekršek

Globa

Globo lahko izreče tako prekrškovni organ v hitrem postopku kot tudi sodišče v rednem sodnem postopku. V hitrem postopku se sme za prekrške iz ZJN-3 in ZPVPJN izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

 

Opomin

Opomin je sankcija za ugotovljen prekršek, ki se izreče namesto globe in se sme izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega.

 

Stranska sankcija

O stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja za odgovorno osebo naročnika ali za ponudnike, kandidata ali podizvajalca odloči sodišče.

Stranska sankcija za odgovorno osebo naročnika je predpisana za prekrške iz 1., 2., ali 6. točke prvega odstavka 111. člena ZJN-3 in za prekrške iz 2., 3., 8., 12. ali 13. točke prvega odstavka 86. člena ZJNPOV.

Stranska sankcija za ponudnika, kandidata ali podizvajalca je predpisana za prekršek iz 2. ali 5. točke prvega odstavka 112. člena ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3 in za prekršek iz 2. točke prvega odstavka 87. člena ZJNPOV.

Sodišče v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti Ministrstvo za javno upravo, ki vodi evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Dolžina stranske sankcije se ponudniku, kandidatu ali podizvajalcu izreče glede na predmet naročila - za dobo največ treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku, če gre za naročilo blaga ali storitev; če je predmet naročila gradnja pa za dobo največ petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.

V evidenco se uvrsti gospodarski subjekt:

Natisni stran