Na vsebino
EN

Pritožbeni postopek

Dopustnost pritožbe v predrevizijskem postopku (50. člen ZPVPJN) ter rok in način vložitve pritožbe (51. člen ZPVPJN)

Naročnik zahtevek za revizijo zavrže, če ob predhodnem preizkusu ugotovi, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno, da ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN, da je nedopusten ali da ga vlagatelj kljub ustreznemu pozivu ni pravočasno ali ustrezno dopolnil.

Zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj vloži pritožbo, in sicer v roku treh delovnih dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži pisno prek portala eRevizija.

Pritožbo je mogoče vložiti tudi glede stroškov v predrevizijskem postopku. Pritožba se vloži v roku treh delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o stroških, in sicer pisno prek portala eRevizija.

 

Sestavine pritožbe (52. člen ZPVPJN)

Pritožba mora vsebovati:

 

Odstop dokumentacije (53. člen ZPVPJN)

Naročnik mora pritožbo v treh delovnih dneh od prejema skupaj s celotno dokumentacijo odstopiti Državni revizijski komisiji.

 

Predhodni preizkus pritožbe (54. člen ZPVPJN)

Državna revizijska komisija pritožbo zavrže, če je bila ta vložena nepravočasno ali pa če je ni vložila upravičena oseba. Državna revizijska komisija zavrže tudi pritožbo, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, in sicer v primeru, če je vlagatelj kljub pozivu ne dopolni pravočasno ali ustrezno. Rok za dopolnitev pritožbe znaša tri delovne dni od dne prejema poziva k dopolnitvi.

 

Odločitve Državne revizijske komisije o pritožbi (55. člen ZPVPJN)

Državna revizijska komisija lahko pritožbo zavrne ali pa ji ugodi in razveljavi odločitev naročnika o zahtevku za revizijo oziroma odloči o stroških. Odločitev mora Državna revizijska komisija sprejeti v roku osmih delovnih dni od prejema celotne dokumentacije o zadevi.

Kadar se zoper naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo začne revizijski postopek, lahko Državna revizijska komisija odloči, da bo o pritožbi zoper naročnikovo odločitev o stroških, nastalih v predrevizijskem postopku, odločila v revizijskem postopku.

 

Natisni stran