Na vsebino
EN

018-130/2023 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Številka: 018-130/2023-10
Datum sprejema: 13. 12. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Marka Medveda in Aleksandra Petrovčiča, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup laboratorijskih zamrzovalnikov in hladilnikov«, v sklopu 4 »Laboratorijski zamrzovalnik -80°C«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SALVIAE, d.o.o., Lajovčeva ulica 2, Ljubljana – Polje, ki ga po pooblastilu zastopa Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 12. 2023

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku naročila male vrednosti, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 18. 8. 2023, pod št. objave JN005399/2023. Naročnik je predmet javnega naročila razdelil na 6 sklopov.

Naročnik je z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 12. 10. 2023 (objava na Portalu javnih naročil istega dne) vse prejete ponudbe za sklop 4 zavrnil kot nedopustne in odločil, da javnega naročila v sklopu 4 ne odda. Naročnik je navedel, da so, upoštevaje obvezen odmik od stene, vsi ponujeni izdelki pregloboki, zato nobena ponudba ni skladna s tehničnimi zahtevami.

Vlagatelj je dne 19. 10. 2023 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 4 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da lahko globina ponujenega zamrzovalnika, vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (ročaj vrat, podnožje, prikazovalnik) in od proizvajalca predpisanim odmikom od stene, znaša največ 72 cm, pri čemer je naročnik zahteval zgolj navedbo skupne dimenzije ponujenega zamrzovalnika, ne pa ločenih podatkov o zunanjih merah zamrzovalnika in o s strani proizvajalca predpisanem odmiku od stene. Vlagatelj je v ponudbo predložil (1) katalog ponujenega izdelka, iz katerega izhaja, da njegova globina (vključno z najbolj štrlečim delom spredaj, tj. ročaj vrat) znaša 660 mm, (2) zahtevani lastni opis, v katerem je navedel, da so zunanje inštalacijske dimenzije izdelka (vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (ročaj vrat, podnožje, prikazovalnik…) in od proizvajalca predpisanim odmikom od stene), ustrezne glede na naročnikove zahteve in v globino znašajo največ 72 cm, ter (3) izjavo, s katero je potrdil izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Vlagatelj se zato sprašuje, zakaj naročnik ocenjuje, da ponujeni izdelek ne izpolnjuje zahteve, vezane na globino. V izogib dvomom je vlagatelj pridobil tudi naknadno izjavo proizvajalca, ki jo je priložil zahtevku za revizijo in iz katere, po navedbah vlagatelja, izhaja, da ponujeni izdelek ustreza naročnikovi zahtevi.

Naročnik je s sklepom z dne 27. 10. 2023 zavrnil zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik pojasnjuje zahtevo, vezano na dimenzije ponujenega izdelka, predložitev katere dokumentacije je bila zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in katero dokumentacijo je v ponudbo predložil vlagatelj. Naročnik navaja, da iz vlagateljeve ponudbe ni razviden podatek o s strani proizvajalca predpisanem odmiku izdelka od stene, zato je ta podatek preveril na javno dostopni spletni strani proizvajalca ponujenega izdelka. Na podlagi vpogleda v proizvajalčev »User Manual« za ponujeni izdelek, kjer je navedeno, da je zahtevan odmik od stene vsaj 30 cm, je naročnik zaključil, da podatek iz vlagateljeve ponudbe, kjer vlagatelj potrjuje največjo dovoljeno globino 72 cm, ne drži. Razlika med globino samega izdelka, ki znaša 66 cm, in največjo dovoljeno dimenzijo, ki znaša 72 cm, je zgolj 6 cm – torej manj kot je proizvajalčeva zahteva po vsaj 30 cm odmiku od stene. Posledično je naročnik zaključil, da ponujeni izdelek ne ustreza tehnični zahtevi glede globine.

Vlagatelj v vlogi z dne 2. 11. 2023, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb, označuje naročnikove navedbe, da ni predložil vse zahtevane dokumentacije, kot prepozne in neutemeljene. Vlagatelj dodaja, da spletna stran, na kateri je naročnik dostopal do dokumenta »User Manual«, ni uradna spletna stran proizvajalca. Poleg tega je iz omenjenega dokumenta, ki je v tujem jeziku, razvidno, da ne gre za aktualni dokument, temveč za dokument iz leta 2020, ki očitno ne izkazuje relevantnega dejanskega stanja.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 2. 11. 2023 odstopil dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Naročnik je dne 17. 11. 2023, na podlagi poziva Državne revizijske komisije, predložil overjen prevod relevantnega dela dokumenta »User Manual« iz angleškega v slovenski jezik, ki ga je Državna revizijska komisija posredovala vlagatelju v opredelitev in seznanitev.

Vlagatelj v vlogi z dne 23. 11. 2023 navaja, da iz dokumenta »User Manual«, ki ga je predložil naročnik, izhaja, da si družba pridržuje pravico do tolmačenje tega priročnika in da je tehnologija ali programska oprema izdelka predmet posodabljanja brez predhodnega obvestila. To pomeni, da ne gre za aktualni dokument in da ga lahko tolmači le proizvajalec. Proizvajalec je navodila kasneje spremenil, in sicer iz najnovejše verzije (navodila iz junija 2023, ki jih vlagatelj tudi prilaga) izhaja, da je treba upoštevati 30 cm obvezni odmik od stene, če je izdelek nameščen pod pult, v nasprotnem primeru (če je npr. izdelek prostostoječ) pa so zahtevani odmiki lahko manjši – v tem primeru se je treba posvetovati s proizvajalcem, kar je vlagatelj tudi storil, saj je proizvajalec potrdil, da so dimenzije z zahtevanimi odmiki ustrezne glede na naročnikove zahteve.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o zahtevku za revizijo pregledala dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila, pri čemer je vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila in v vlagateljevo ponudbo. Državna revizijska komisija je vpogledala v vso listinsko dokumentacijo, ki jo je v postopku pravnega varstva predložil vlagatelj, in v dokument »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), ki ga je predložil naročnik. Po pregledu navedene dokumentacije ter po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je vlagateljevo ponudbo v sklopu 4 zavrnil kot nedopustno iz razloga, ker ponujeni predmet naj ne bi izpolnjeval zahteve glede globine.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3). Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede tehnične specifikacije, ki jih oblikuje ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3, le-te naj bi izražale naročnikova pričakovanja glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. S tehničnimi specifikacijami naročnik tako opiše predmet javnega naročanja oz. točno opredeli zahtevane lastnosti predmeta javnega naročila, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, način delovanja in uporabe, itd.

Predmet zadevnega javnega naročila v sklopu 4 je nakup laboratorijskega zamrzovalnika. Zahtevane lastnosti predmeta javnega naročila je naročnik določil v dokumentu »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE_SKLOP 4«, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je (med drugim) opredelil zahtevane dimenzije predmeta javnega naročila, in sicer je, kot to zatrjujeta vlagatelj in naročnik, zahteval, da zunanja inštalacijska dimenzija zamrzovalnika v globino znaša največ 72 cm, pri čemer so v zunanjo inštalacijsko dimenzijo všteti vsi štrleči deli in dodatki (ročaj vrat, podnožje, prikazovalnik) in od proizvajalca predpisan odmik od stene (glej tehnične specifikacije za sklop 4 v povezavi z naročnikovim odgovorom na Portalu javnih naročil dne 1. 9. 2023 ob 9.08). V zvezi z dokazovanjem tehničnih lastnosti ponujenega izdelka je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila predvidel predložitev (1) podpisane Izjave o izpolnjevanju zahtev naročnika, s podpisom katere ponudnik izjavi, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse zahteve, določene v tehničnih specifikacijah, (2) ponudnikovega lastnega opisa ponujenega izdelka in (3) prospektov oz. druge ustrezne tehnične dokumentacije za ponujeni izdelek (glej točko 10.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v povezavi z dokumentom »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE_SKLOP 4«).

Med strankama ni sporno, potrjeno pa je tudi z vpogledom v vlagateljevo ponudbo, da je vlagatelj ponudil zamrzovalnik proizvajalca Haier, model DW-86L100J, in da je v ponudbo predložil:
- katalog za ponujeni izdelek, iz katerega izhaja, da globina zamrzovalnika znaša 66 cm,
- podpisano Izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika, s podpisom katere je vlagatelj izjavil, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse tehnične zahteve, in
- vlagateljev lasten opis ponujenega izdelka, iz katerega izhaja, da je zunanja inštalacijska globina ponujenega izdelka, vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (ročaj vrat, podnožje, prikazovalnik…) in od proizvajalca predpisanim odmikom od stene, največ 72 cm.

Iz naročnikovih navedb v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo izhaja, da je naročnik po prejemu ponudbe zaradi umanjkanja podatka o predpisanem odmiku od stene v vlagateljevi ponudbi, sam pridobil ta podatek. Pritrditi gre navedbam vlagatelja, da iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne izhaja naročnikova zahteva, da ponudniki v ponudbi predstavijo tako podatek o dimenzijah ponujenega zamrzovalnika kot tudi podatek o obveznem odmiku od stene, saj je naročnik zahteval zgolj, da ponudniki predstavijo podatek o zunanji inštalacijski globini oz. skupni globini, v kateri so upoštevane tako dimenzije ponujenega zamrzovalnika kot tudi obvezen odmik od stene. Vendar pa naročnikovih navedb o umanjkanju podatka o predpisanem odmiku od stene v vlagateljevi ponudbi ne gre razumeti na način, kot ga razume vlagatelj, in sicer, da naročnik vlagatelju (šele v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo) očita, da v ponudbi ni predstavil vseh zahtevanih podatkov ali da vlagatelj v ponudbo ni predložil vse zahtevane dokumentacije, pač pa kot naročnikovo pojasnjevanje, da je pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz vlagateljeve ponudbe.

Naročnikovo ravnanje, ko je sam pridobil podatek glede obveznega odmika od stene, je treba razumeti v smislu preverjanja obstoja in vsebine podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe (drugi odstavek 89. člena ZJN-3). Upoštevaje, da podatka o dimenzijah ponujenega zamrzovalnika in o obveznem odmiku od stene skupaj, predstavljata podatek o inštalacijski dimenziji izdelka, je naročnik s pridobitvijo podatka o obveznem odmiku od stene preverjal izjavo vlagatelja, da ponujeni predmet izpolnjuje vse naročnikove zahteve, torej tudi zahtevo glede globine, oz. navedbo vlagatelja, podano v lastnem opisu ponujenega predmeta, da je zunanja inštalacijska dimenzija naprave, vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (ročaj vrat, podnožje, prikazovalnik…) in od proizvajalca predpisanim odmikom od stene, v globino največ 72 cm.

Iz naročnikovih navedb je razvidno, da je ob preverjanju navedb v vlagateljevi ponudbi vpogledal v dokument »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), ki se nanaša na ponujeni izdelek. Pritrditi gre naročniku, čemur vlagatelj tudi ne nasprotuje, da iz omenjenega dokumenta izhaja, da znaša s strani proizvajalca predviden odmik od stene 30 cm, kar, ob upoštevanju globine zamrzovalnika (tj. 66 cm), pomeni, da je zunanja inštalacijska globina ponujenega izdelka (vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (ročaj vrat, podnožje, prikazovalnik…) in od proizvajalca predpisanim odmikom od stene) 96 cm, torej več kot največ dovoljenih 72 cm.

Vlagatelj zatrjuje, da omenjeni dokument ne odraža »pravilnega dejanskega stanja« oz. zatrjuje, da omenjeni dokument ni verodostojen. Vlagatelj dvoma v njegovo verodostojnost ne more vzbuditi z navedbami, da naročnik omenjenega dokumenta ni pridobil na spletni strani proizvajalca. Vlagatelj ne zatrjuje, da se dokument »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), na katerega se sklicuje naročnik, ne nanaša na ponujeni izdelek ali da omenjenega dokumenta ni pripravil proizvajalec ponujenega izdelka, zato dejstvo, da naročnik tega dokumenta ni pridobil na spletni strani proizvajalca ponujenega izdelka, ne more zmanjšati pomena omenjenega dokumenta. Prav tako vlagatelj ne more uspeti z navedbami, da je dokument »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), na katerega se sklicuje naročnik, iz leta 2020 oz. da je »zastarel«, saj četudi bi bilo treba šteti, da je dokument iz leta 2020 »star«, to ne pomeni že tudi, da podatki, ki se nanašajo na predviden odmik od stene, niso več aktualni. Pritrditi gre sicer vlagatelju, da iz dokumenta »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), na katerega se sklicuje naročnik, izhaja, da je tehnologija ali programska oprema izdelka predmet posodabljanja brez predhodnega obvestila, vendar to samo po samo po sebi še ne pomeni, da se je tehnologija ali programska oprema ponujenega izdelka spremenila. Da pa bi se tehnologija ali programska oprema ponujenega izdelka spremenila, posledično pa bi prišlo do spremembe predvidenega odmika od stene, vlagatelj niti ne zatrjuje. V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da iz najnovejše verzije navodil iz leta 2023 izhaja, da obvezen odmik od stene 30 cm velja le za primer, ko je zamrzovalnik nameščen pod pult, ki jih vlagatelj dokazuje s predložitvijo dokumenta »Priprava pred uporabo«, gre ugotoviti, da iz predloženega dokumenta ni mogoče razbrati, na kateri izdelek se ta navodila nanašajo, in tako ni mogoče zaključiti, da se ta navodila nanašajo na ponujeni izdelek.

Vlagatelj verodostojnosti dokumenta »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), na katerega se sklicuje naročnik, tudi ne more izpodbiti z dokumentom »Certifikat proizvajalca«, v katerem je navedeno, da proizvajalec zamrzovalnikov Haier Biomedical (torej proizvajalec ponujenega izdelka) izjavlja, da mesto za inštalacijo s skupno globino, vključno z razdaljo od stene, 72 cm, zadošča za postavitev (ponujenega) zamrzovalnika. Dokument »Certifikat proizvajalca« je sicer žigosan, vendar pa iz njega ni razvidno, kdo je ta dokument pripravil in ni razviden naziv/položaj osebe, ki je podala takšno izjavo, in posledično ni razvidno, ali oseba daje omenjeno izjavo v svojstvu osebe, ki je to upravičena storiti. Po presoji Državne revizijske komisije nepodpisana izjava, iz katere ni mogoče razbrati niti v kakšnem svojstvu je oseba, ki to izjavo daje, ne more pretehtati nad dokumentom »User Manual« (oz. Priročnik za uporabo), na katerega se sklicuje naročnik, in glede katerega vlagatelj ne zatrjuje, da ga ni pripravil proizvajalec ponujenega izdelka.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikovih kršitev, ko se je v okviru preverjanja obstoja in vsebine podatkov oz. drugih navedb iz vlagateljeve ponudbe oprl na podatke iz dokumenta »User Manual« iz leta 2020. Posledično vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je na podlagi omenjenega dokumenta zaključil, da zamrzovalnik, ki ga je ponudil vlagatelj, presega zahtevano globino, saj upoštevaje globino ponujenega zamrzovalnika, kot izhaja iz kataloga ponujenega predmeta, tj. 60 cm, in predvidenega odmika od stene, kot izhaja iz dokumenta »User Manual« iz leta 2020, tj. 30 cm, zunanja instalacijska globina ponujenega izdelka presega zahtevano globino, tj. 72 cm. Posledično vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno iz razloga neizpolnjevanja zahteve, vezane na globino ponujenega zamrzovalnika. Državna revizijska komisija je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
– naročnik,
– vlagatelj – po pooblaščencu,
– RS MJU.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran