Na vsebino
EN

018-105/2023 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-105/2023-10
Datum sprejema: 11. 10. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Zlate Jerman, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup notranje opreme v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 10. 2023

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil objavil dne 1. 6. 2023, pod št. objave JN003396/2023-B01 in dne 2. 6. 2023 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2023/S 105-328578.

Naročnik je dne 27. 7. 2023 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (MORS 214/2023-ODP - Nakup notranje opreme v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni) št. 430-260/2023-14, s katero je javno naročilo oddal ponudniku Gonzaga-pro proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o., Sedejeva ulica 2A, Nova Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna in (ob upoštevanju meril) najugodnejša, zato naročnik preostalih dveh ponudb ni preverjal.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 8. 8. 2023 vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, saj izbrani ponudnik ni upošteval naročnikovih zahtev glede opredelitve in izkazovanja tehničnih podatkov ponujene opreme. Navaja, da je naročnik predmet javnega naročila opredelil v točki V.5 (Tehnične zahteve in opisi), kjer je v prilogah navedel minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujeni proizvodi. V ponudbenem predračunu (Predračun kompleksni) je naročnik predvidel stolpec »Proizvajalec in tip artikla«, kamor so morali ponudniki za serijsko opremo vpisati zahtevane podatke. Naročnik je za serijsko blago v točki 4 (Tehnični pogoji) zahteval, da ponudniki predložijo tehnično dokumentacijo, iz katere bo jasno razviden podatek o proizvajalcu in tipu ponujenega blaga. Iz točke 4.1 nadalje izhaja, da mora ponudnik zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, enako je navedeno tudi v drugi alineji podtočke 3 točke 2 (Ponudba). Skladno z izrecnimi navodili naročnika, so morali ponudniki predstaviti ponujeni predmet na način, da so v celoti izpolnili ponudbeni predračun ter predložili tehnično dokumentacijo. Podatki o proizvajalcu in tipu ponujenega serijskega blaga so morali biti razvidni tako iz ponudbenega predračuna, kakor tudi iz predloženih tehničnih dokazil, izbrani ponudnik pa za ponujeno serijsko opremo v ponudbeni predračun ni vpisal proizvajalca in tipa artikla. Poleg tega izbrani ponudnik v priloženi tehnični dokumentaciji ni jasno in nedvoumno predstavil in predložil originalnih tehničnih specifikacij ponujenih proizvodov. V ponudbi je predložil zgolj prospektno gradivo artiklov, ki naj bi jih imel v svojem asortimanu proizvajalec ponujenega blaga (npr. Donar d.o.o.). Navedeni dokument je izbrani ponudnik pripravil na način, da je iz razpisne dokumentacije (Detajlni opis elementov) prekopiral zahteve in slike, pri čemer za ponujene artikle ni predložil originalne tehnične dokumentacije proizvajalca. Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da za produkt iz postavke 13 (S-tex - Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen) v ponudbenem predračunu ni navedel proizvajalca in tipa, prav tako za ta artikel ni predložil tehnične dokumentacije. Na podlagi tako oblikovane ponudbe naročnik ni mogel ugotoviti, kateri izdelek je ponujen, posledično pa tudi ni mogel preveriti, ali je ponujeno blago skladno s tehničnimi specifikacijami. Iz navedenega razloga je ponudba izbranega ponudnika pomanjkljiva do te mere, da jo je potrebno izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj opozarja, da izbrani ponudnik, upoštevaje šesti odstavek 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami: v nadaljevanju: ZJN-3), ni upravičen dopolnjevati svoje ponudbe na način, da bi naknadno navedel podatke o proizvajalcu in kodi artikla. Navaja še, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi v postavkah 58 (R-pik - Piktogrami) in 59 (R-fol - Folije za okna), saj izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu za navedeni postavki ni vpisal podatka o tipu in proizvajalcu ponujenih artiklov, za njiju pa tudi ni predložil tehnične dokumentacije (slike, prospekta), iz katere bi bilo mogoče ugotoviti, kateri produkt in katerega proizvajalca ponuja. Povzema podatke, ki jih je v zvezi z navedenima postavkama navedel izbrani ponudnik in zatrjuje, da na podlagi takšnega ohlapnega opisa ponujenih artiklov, predmeta ponudba ni mogoče nedvoumno identificirati. Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi v postavki 12 (S-pvc - Konferenčni nakladalni stol). Tudi za ta artikel izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu ni navedel proizvajalca in tipa, v izkaz tehnične ustreznosti ponujenega produkta pa je predložil dva (variantna) prospekta. Iz navedenega razloga zato ni jasno, katero izmed obeh variant sploh ponuja, navedene nejasnosti pa tudi ni mogoče opredeliti kot očitne napake (vlagatelj se sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-112/2013, 018-164/2015, 018-024/2018 in 018-057/2021). Takšnih pomanjkljivosti, zaključuje vlagatelj, pa tudi ni več dopustno odpraviti (vlagatelj se sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-152/2021 in 018-122/2021).

Izbrani ponudnik se je dne 14. 8. 2023 izjasnil o vlagateljevih navedbah. Citira naročnikove zahteve, ki se nanašajo na izpolnjevanje ponudbenega predračuna (3. točka Poglavja II in 5. točka Poglavja V dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in ugotavlja, da v skladu z njimi ponudnik ne sme spreminjati ponudbenega predračuna in da naročnik v ponudbenem predračunu za opremo, ki se ne izdela po meri, ni predvidel stolpca. Iz previdnosti še dodaja, da se tudi sicer morebitna nejasna ali dvoumno zapisana navodila ne morejo interpretirati v škodo ponudnikov. Glede očitkov, ki se nanašajo na predloženo tehnično dokumentacijo, izbrani ponudnik navaja, da predloženi dokumenti izkazujejo vse naročnikove zahteve in da je sam način priprave dokumentov irelevanten. Dejstvo je, zatrjuje izbrani ponudnik, da je v ponudbi potrdil izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev oziroma da ponujena oprema (blago) izpolnjuje vse postavljene zahteve. Naročnik je namreč zahteval tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem postavljenim zahtevam (točka 4.1 Poglavja III). Izbrani ponudnik še navaja, da je za artikel iz postavke 13 (S-tex - Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen) tehnično dokumentacijo predložil na 4. strani prospekta. Pojasnjuje, da je pri tem naredil očitno tipkarsko napako, saj je namesto oznake S-tex napisal oznako S-pvc, pri čemer je naziv predstavljenega artikla pravilen (Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen), opis artikla pa ustreza tehničnim zahtevam. Kljub temu, da gre za napako, je ta napaka tako očitna, da je bilo naročniku jasno, kateri artikel je ponujen. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na postavki 58 in 59. Navaja, da so morali biti piktogrami z motivi (v skladu z Elaboratom varstva pred požarom) skladni s SIST 1013, zato bi bila drugačna tehnična predstavitev te postavke zavajajoča. Zahteva po skladnosti s SIST 1013 je specifična in natančna, zato ni dvoma, kaj je ponudil. Navaja še, da tudi ponujena folija ustreza opisom iz razpisne dokumentacije - naročnik je zahteval višino 1000 mm, kar v prospektu z razpoložljivimi fotografijami ni bilo mogoče prikazati, je pa zato navedel tako artikel, kakor tudi opis, ki v celoti ustreza postavljenim zahtevam. Zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na variantno ponujeno postavko 12. Zatrjuje, da je za artikel iz postavke 12 (S-pvc) tehnična dokumentacija predložena na 3. strani prospekta, za postavko 13 (S-tex) pa na 4. strani, pri čemer ponovno zatrjuje, da je pri oznaki postavke 13 storil očitno napako.

Naročnik je z dokumentom, št. 430-384/2023-4 z dne 30. 8. 2023 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Citira postavljene zahteve iz razpisne dokumentacije in navaja, da kljub temu, da je v ponudbenem predračunu tudi rubrika »Proizvajalec in tip artikla«, vpisa serijske opreme v ponudbeni predračun ni predvidel, pač pa je zahteval, da mora biti za serijsko blago podatek o proizvajalcu in tipu razviden iz dokazil v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev za blago. V točki III/4.1 razpisne dokumentacije je zahteval slike/prospekte/kataloge/barvne karte in podobno, tehnična dokumentacija je morala biti v slovenskem ali angleškem jeziku, iz nje pa je moralo biti razvidno, da ponujeno blago, ki ni izdelano po meri, zadošča najmanj vsem postavljenim zahtevam. Zatrjuje, da ni zahteval originalne tehnične dokumentacije proizvajalcev ponujenega blaga, pač pa je zahteval tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem postavljenim zahtevam. Zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na artikel 13 (S-tex), pri čemer se strinja z izbranim ponudnikom, da je tehnična dokumentacija za navedeni artikel predložena na 4. strani prospekta. Prav tako zavrača očitke, ki se nanašajo na postavki 58 (R-pik - Piktogrami) in 59 (R-fol - Folije za okna). Pritrjuje izbranemu ponudniku, da je tehnična dokumentacija predložena za obe postavki, navedena pa sta tudi proizvajalec in model. Pojasnjuje, da je za postavko 58 zahteval, da morajo biti piktogrami z motivi (skladno z Elaboratom varstva pred požarom) skladni s certifikatom SIST 1013, izbrani ponudnik pa je predložil tehnični opis ter navedel tudi proizvajalca in model. Tudi za postavko 59 je izbrani ponudnik navedel artikel in predložil tehnični opis, vpisal pa je tudi proizvajalca in model, fotografije prozorne folije pa ni mogoče prikazati. Poleg tega je bil slikovni material zahtevan zgolj primeroma. Naročnik se strinja z vlagateljem, da je izbrani ponudnik dva artikla (postavki 12 in 13) označil z enako oznako (S-pvc), vendar zatrjuje, da sta nadaljnja naziva obeh artiklov jasna in skladna s kratkim opisom naziva artikla iz ponudbenega predračuna. Ker je jasno, da je v postavki 12 ponujen samo en artikel, je navedeno pomanjkljivost označil kot očitno napako.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 4. 9. 2023 opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo (Opredelitev do navedb naročnika). Vztraja pri pravovarstvenem predlogu in očitkih iz zahtevka za revizijo ter se dodatno opredeljuje do naročnikovih navedb. Navaja, da ne drži naročnikova ugotovitev, da so za postavko 13 (S-tex) podatki o proizvajalcu, tipu in tehničnih specifikacijah razvidni iz 4. strani predloženega prospekta. Na 4. strani, kakor tudi na 3. strani prospekta izbranega ponudnika, se nahajajo podatki produkta, ki se nanašajo na postavko 12 (S-pvc). Povzema tehnične specifikacije obeh postavk 12 (S-pvc) iz prospekta izbranega ponudnika in ugotavlja, da je izbrani ponudnik v postavki 12 (S-pvc) ponudil dve opciji stola S-pvc. Zatrjuje, da te domnevno napačne oznake ni mogoče označiti kot očitne napake, saj je na prvi pogled razvidno, da pri produktu na 4. strani predloženega prospekta ne gre za produkt 13 (S-tex). Povzema naročnikove zahteve, ki se nanašajo na postavko 13 (S-tex) in s strani izbranega ponudnika ponujene tehnične specifikacije (na 4. strani prospekta) ter zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil S-pvc - Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen, ki nima zahtevane lastnosti debeline 7 mm. Navedeno pa pomeni, da je ponudil produkt, ki nima vseh zahtevanih lastnosti oziroma produkt, ki kvečjemu predstavlja drugo (modificirano) različico S-pvc stola, ki ga ponuja pod postavko 12 (S-pvc).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovila, da vlagatelj ni plačal takse za postopek pravnega varstva v ustrezni višini (pri tem je vlagatelj sledil naročnikovemu napačnemu pravnemu pouku). Vlagatelja je zato pozvala k doplačilu takse. Vlagatelj je dokazilo o doplačilu takse Državni revizijski komisiji posredoval z vlogo z dne 15. 9. 2023.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika (nepopravljivo) nedopustna in bi morala biti izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker izbrani ponudnik v ponudbeni predračun za ponujeno serijsko opremo ni vpisal podatkov o proizvajalcu in tipu artiklov ter iz razloga, ker za ponujeno serijsko opremo ni predložil originalne tehnične dokumentacije proizvajalca. Nadalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi iz razloga, ker za produkt iz postavke 13 (S-tex) ni predložil nobene tehnične dokumentacije in ker je v postavki 12 (S-pvc) ponudil dva variantna produkta. Navaja še, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker za blago iz postavk 59 (R-pik - Piktogrami) in 59 (R-fol - Folije za okna) ni predložil tehnične dokumentacije (slik).

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v vlogi, s katero se je opredelil do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, navedel novo nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika - navedel je, da ponujeni konferenčni nakladalni stol - oblazinjen (postavka 13 - S-tex) nima zahtevane lastnosti debeline 7 mm. Če je vlagatelj še v zahtevku za revizijo zatrjeval, da izbrani ponudnik za oblazinjen stol iz postavke 13 ni predložil nobene tehnične dokumentacije, pa je v opredelitveni vlogi navedel, da je izbrani ponudnik v postavki 13 (S-tex) bodisi ponudil produkt, ki nima zahtevane lastnosti debeline 7 mm bodisi je (kot je vlagatelj navedel tudi v zahtevku za revizijo) ponudil drugo različico S-pvc stola, ki ga ponuja pod postavko 12 (S-pvc - Konferenčni nakladalni stol). V skladu z določilom šestega odstavka 29. člena ZPVPJN se lahko vlagatelj v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo opredeli do navedb naročnika, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Navedena vlagateljeva navedba po vsebini predstavlja novo kršitev oziroma dejstvo, pri čemer iz navedbe ne izhaja, da gre za kršitev oziroma dejstvo, ki ga vlagatelj brez svoje krivde ni mogel navesti že v predrevizijskem postopku, tega pa vlagatelj tudi ne zatrjuje. Vlagatelju je bil namreč dne 1. 8. 2023 omogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, med drugim tudi v tehnične specifikacije ponujenih proizvodov, da je bil seznanjen tudi s tehničnimi specifikacijami s strani izbranega ponudnika ponujene serijske opreme, pa je razvidno tudi iz same vsebine zahtevka za revizijo. Ker je vlagatelj z novo ugotovitvijo, ki se nanaša na debelino naslona in sedala oblazinjenega stola iz postavke 13 prepozen, je v revizijskem postopku ni več mogoče upoštevati.

Naročnikovo ravnanje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je treba presojati z vidika prvega odstavka 89. člena ZJN-3, ki določa, da naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3, potem ko preveri, da je ponudba izbranega ponudnika skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, ter da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Naročnik lahko torej naročilo odda le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, dopustna ponudba pa je skladno z določbo 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik tehnične zahteve določil v točki 4.1 točke 4 (Tehnični pogoji) Poglavja III razpisne dokumentacije ter v točki 5 (Tehnične zahteve in opisi) Poglavja V razpisne dokumentacije.

Naročnik je v točki 4.1 točke 4 (Tehnični pogoji) Poglavja III (Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila) razpisne dokumentacije navedel:

»Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Dokazilo:
- tehnična dokumentacija, slike, načrti, skice v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam (za blago, ki ni izdelano po meri),
- iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga (za blago, ki ni izdelano po meri),
- slike/prospekte/kataloge/barvne karte in podobno, tehnično dokumentacijo v slovenskem in angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago, ki ni izdelano po meri, zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Ponudnik tehnično dokumentacijo in dokazila predloži preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge«.,
- vsa dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika skladno z zahtevami iz V. poglavja.«

V točki 5 (Tehnične zahteve in opisi) Poglavja V (Tehnične specifikacije in ostale zahteve) razpisne dokumentacije je naročnik zapisal:

»Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo!

Podrobnejše tehnične specifikacije, načrti prostorov, sheme opreme, zahtevani standardi, katalogi opreme in ostalo so podane v spodaj navedenih prilogah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.«

Ponudnik mora v predloženi ponudbeni dokumentaciji za vse ponujeno blago - opremo, ki se ne izdela po meri oz. serijsko opremo nedvoumno navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga oz. opreme in predložiti tehnično dokumentacijo, slike, prospekte, katalog … v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim tehničnim zahtevam. Naročnik v ponudbenem predračunu za to ni predvidel stolpca.«

Naročnik je k 5. točki Poglavja V priložil 18 prilog. Zahteve, ki se nanašajo na serijsko opremo (torej tudi na vse štiri sporne postavke), so navedene v prvi prilogi (Popis opreme - 220323.pdf).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil tudi dva predračunska obrazca - ponudbeni predračun (Predračun kompleksni) in povzetek predračuna (Povzetek predračuna kompleksni). V zvezi z navedenima obrazcema je v 3. točki (Obrazec »Predračun kompleksni« in »Povzetek predračuna kompleksni - Rekapitulacija notranja oprema VEP«) točke 2 (Ponudba) Poglavja II (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) podal naslednja navodila:

»Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:
- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na dve decimalni mesti,
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam, upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«,
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije,
- v kolikor ponudnik vpiše ceno (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno,
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti,
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
- ne sme spreminjati vsebine predračuna,
- izračunana mora biti na rok plačila v 30-ih dneh, šteto od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe,
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za celotno javno naročilo,
- cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (Incoterms 2020), vnos, montažo / sestavo blaga, priključitev naprav in predstavitev delovanja naprav in aparatov na lokaciji naročnika.

Ponudnik skladno z zahtevami izpolni tudi povzetek predračuna (rekapitulacija).«

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitek, ki se nanaša na neizpolnjeni ponudbeni predračun (Predračun kompleksni).

Pregled ponudbenega predračuna izbranega ponudnika pokaže (kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno), da ga je v vseh postavkah izpolnil s cenami na enoto brez DDV ter s skupno ceno brez DDV, ni pa ga izpolnil tudi v delu, ki se nanaša na vpis proizvajalca in tipa artikla za serijsko ponujeno blago.

Predmet obravnavanega javnega naročila je nakup notranje opreme v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni. Naročnik razpisuje opremo v 64 različnih postavkah - v 37 postavkah se javno naročilo nanaša na opremo, ki bo izdelana po meri, v preostalih 27 postavkah pa na serijsko blago. Naročnik je v ponudbeni predračun (Predračun kompleksni), v razdelek »Proizvajalec in tip artikla« za vseh 37 neserijskih postavk vpisal »Pohištvo bo izdelano po meri«. Vlagatelj zatrjuje, da bi morali navedeno rubriko v vseh ostalih 27 postavkah, ki se nanašajo na serijsko opremo, izpolniti ponudniki sami ter vanjo vpisati proizvajalce in tipe ponujenih artiklov. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da je mogoče zgoraj citirane naročnikove zahteve (in ob tem zlasti samo zasnovo obrazca ponudbenega predračuna) razumeti tudi na način, da so morali ponudniki sporno rubriko izpolniti z vpisom proizvajalca in tipa ponujenega serijskega blaga. Vendar iz razloga, ker je naročnik (kot je razvidno iz zgoraj citiranih navodil in kot pravilno opozarjata izbrani ponudnik in naročnik) v zvezi z opremo, ki ni izdelana po meri, tudi izrecno navedel, da v ponudbenem predračunu zanjo ni predvidel stolpca ter hkrati, da ponudniki ne smejo spreminjati vsebine ponudbenega predračuna, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, nejasne oziroma dvoumne razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov. Da so bila naročnikova navodila v obravnavanem delu nejasna pa nenazadnje potrjujejo tudi (tri) prejete ponudbe. Izbrani ponudnik v ponudbeni predračun ni vpisal podatkov o proizvajalcu in tipu serijske opreme, vlagatelj je podatke o proizvajalcu in tipu vpisal v vse postavke, tretji ponudnik pa je le v 18 postavk (od skupaj 27 postavk, ki se nanašajo na serijsko opremo) vpisal zgolj proizvajalce.

Državna revizijska komisija je zavrnila tudi očitek vlagatelja, ki se nanaša na s strani izbranega ponudnika nepredloženo originalno tehnično dokumentacijo proizvajalcev ponujene serijske opreme. Naročnik namreč originalne tehnične dokumentacije proizvajalcev ponujene serijske opreme, kot pravilno zatrjuje tudi sam, ni zahteval. Zahteval je le, da morajo ponudniki v predloženi ponudbeni dokumentaciji za ponujeno opremo, ki ni izdelana po meri, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga in predložiti tehnično dokumentacijo, slike, prospekte ali kataloge v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim tehničnim zahtevam (5. točka Poglavja V). Podobne zahteve izhajajo tudi iz točke 4.1 Poglavja III, v skladu s katero so morali ponudniki zagotoviti, da je ponujeno blago skladno s tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije oziroma da ponujeno blago, ki ni izdelano po meri, zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. Naročnik je v prvi alineji navedene točke zahteval tehnično dokumentacijo, slike, načrte, skice v slovenskem ali angleškem jeziku, skoraj enako zahtevo je podal tudi v tretji alineji, kjer je zahteval slike, prospekte, kataloge, barvne karte in podobno ter tehnično dokumentacijo. Ker od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, bi zato morala v obravnavanem primeru zadoščati kakršnakoli (torej tudi neoriginalna) tehnična dokumentacija, iz katere bi izhajalo izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na postavko 13 (S-tex). Ker je ta vlagateljev očitek povezan z očitkom, ki se nanaša na postavko 12 (S-pvc), ju je Državna revizijska komisija obravnavala skupaj.

Vlagatelj v tem delu očita naročniku, da izbrani ponudnik za stol iz postavke 13 (S-tex - Konferenčni nakladalni stol oblazinjen) v ponudbenem predračunu ni navedel niti proizvajalca niti tipa ponujenega artikla, poleg tega za stol iz te postavke ni predložil tehnične dokumentacije. V zvezi s postavko 12 (S-pvc - Konferenčni nakladalni stol - pvc) pa zatrjuje, da izbrani ponudnik v ponudbeni predračun ni vpisal proizvajalca in tipa ponujenega stola ter da je predložil dva variantna prospekta, zato ni jasno, katerega izmed obeh variant razpisanega stola ponuja. Povedano drugače - vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v postavki 12 ponudil dve varianti stola ter da za oblazinjen stol iz postavke 13 ni predložil nobene (torej niti neoriginalne) tehnične dokumentacije, zato naročnik ni mogel ugotoviti, kateri izdelek je sploh ponujen.

V skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 lahko naročnik v primeru, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred potekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. Očitne ali bistvene napake naročnik lahko spregleda.

Očitnost napake v smislu citirane zakonske določbe je potrebno, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v svojih številnih odločitvah, presojati z vidika možnosti njenega odkritja oziroma ugotovitve. Napaka je namreč očitna le, če jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled, kar pomeni, da jo je mogoče ugotoviti neposredno, ne pa šele z dodatnim pojasnjevanjem posameznih okoliščin dejanskega stanja oziroma s preverjanjem pravilnosti le-tega.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta postavki 12 (S-pvc) 13 (S-tex) na kratko opisani v ponudbenem predračunu (Predračun kompleksni), in sicer postavka 12 (S-pvc) kot »Konferenčni nakladalni stol - pvc«, postavka 13 (S-tex) pa kot »Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen«. Podrobnejše tehnične zahteve naročnika za navedeni postavki izhajajo iz priloge Opisi postavk, kjer so za oba stola podane identične zahteve (glede izvedbe, materialov, konstrukcije, debeline cevi konstrukcije, naslona in sedala, čepkov na nogah in barve konstrukcije ter barve naslona in sedala). Edina razlika med obema postavkama je zahteva, ki se nanaša le na postavko 13 (S-tex - Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen), v skladu s katero morata biti naslon in sedalo stola oblazinjena s kvalitetno tkanino, a ne do roba.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, izbrani ponudnik za ponujeno serijsko opremo v ponudbeni predračun ni vpisal proizvajalcev in tipov ponujenih artiklov. Iz ponudbenega predračuna pa je razvidno, da je za neoblazinjen stol iz postavke 12 ponudil ceno v višini 81,00 EUR brez DDV, za oblazinjen stol iz postavke 13 pa ceno v višini 104,00 EUR brez DDV. Pregled ponudbe izbranega ponudnika (dokument »Projekt: Nakup notranje opreme v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni, Javno naročilo: MORS 214/2023-ODP, Prospekt«) nadalje pokaže, da je sicer res navedeni postavki označil z isto oznako (»S-pvc«), a v prvi izmed njiju je navedel in ponudil »Konferenčni nakladalni stol - pvc«, v drugi pa »Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen«. Pri obeh postavkah je navedel proizvajalca (Donar d.o.o.) in model stola (Class), pri čemer so tehnične specifikacije (glede izvedbe, materialov, konstrukcije, debeline cevi konstrukcije, naslona in sedala, čepkov na nogah, barve konstrukcije, barve naslona in sedala) enake pri obeh stolih, le da je izbrani ponudnik pri postavki 13 (Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen) ponudil še zahtevano oblazinjenje naslona in sedala. V tem delu ponudbe izbranega ponudnika je namreč zapisano, da sta naslon in sedalo oblazinjena s kvalitetno tkanino. K opisu stola je predložena tudi fotografija stola in (posebej) še fotografija naslonjala stola, s pripombo, da tapeciranje ni izvedeno do roba.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je torej jasno razvidno, da je ponudil oba razpisana stola - neoblazinjen in oblazinjen stol ter za oba artikla predložil tudi tehnično dokumentacijo. Izbrani ponudnik je obe postavki v predloženem prospektu sicer res napačno označil z enako oznako »S-pvc«, pri čemer pa je pravilno navedel naziva obeh stolov, in sicer na 3. strani tehnične dokumentacije »Konferenčni nakladalni stol - pvc« in na 4. strani »Konferenčni nakladalni stol - oblazinjen«, pri čemer je pri slednjemu, kot že izhaja iz te obrazložitve, poleg preostalih tehničnih zahtev, ki jih je ponudil tudi pri neoblazinjenem stolu, ponudil še zahtevano oblazinjenje naslona in sedala. Ker torej napačen zapis oznake postavke oblazinjenega stola ne ustvarja nejasnosti glede dejansko ponujene postavke oziroma iz razloga, ker je lahko naročnik že sam na prvi pogled neposredno ugotovil, da je pri zapisu naziva oblazinjenega stola prišlo do očitne napake, Državna revizijska komisija tudi tem vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še očitka, ki se nanašata na postavki 58 (R-pik - Piktogrami) in 59 (R-fol - Folije za okna). Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo očita, da izbrani ponudnik za navedeni postavki ni predložil tehnične dokumentacije (slik).

Naročnik je v dokumentu »Opisi postavk« za postavki 58 R-pik (piktogrami) in 59 R-fol (folije za okna) postavil naslednje zahteve:

»58 R-pik Piktogrami
- piktogrami z motivi skladno z Elaboratom varstva pred požarom, skladni s SIST 1013

59 R-fol Folije za okna
- prozorna folija, lepljena na notranji strani stekel, ki segajo do tal
- lepljenje do višine 1000 mm od gotovega tlaka«

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je za navedena artikla v postavkah 58 in 59 predložil tehnično dokumentacijo, v katero je za oba produkta vpisal tako proizvajalca, kakor tudi model (»R-pik - Piktogrami, proizvajalec: Prograf reklame d.o.o., Model: Piktogram« oziroma »R-fol, proizvajalec: Prograf reklame d.o.o., Model: Folija za okna«). Podobno je navedeni postavki v ponudbenem predračunu predstavil tudi vlagatelj (»Mreža d.n.o. Piktogrami« in »Mreža d.n.o., Artikel: folija«), v predloženi tehnični dokumentaciji, ki v tem delu prav tako ni originalna tehnična dokumentacija proizvajalca, pa je vlagatelj opis navedenih postavk še poenostavil, saj je navedel zgolj »R-pik - Piktogrami« in »R-fol - Folije za okna«.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je iz predložene tehnične dokumentacije izbranega ponudnika tudi razvidno, da so v njej v celoti povzete vse zgoraj citirane naročnikove zahteve oziroma da so ponujeni piktogrami, skladno z Elaboratom varstva pred požarom, skladni s SIST 1013 ter narejeni v skladu z navodili naročnika, ponujena prozorna folija pa bo lepljena na notranji strani stekel, ki segajo do tal, do višine 1000 mm od gotovega tlaka. Poleg tega Državna revizijska komisija pritrjuje izbranemu ponudniku in naročniku, da je zahteva naročnika, ki terja skladnost piktogramov s SIST 1013, natančna in precizna, kar pomeni, da je izbrani ponudnik z navedbo o tem, da so ponujeni piktogrami skladni s SIST 1013, izpolnil naročnikovo zahtevo. Navedeni standard namreč predpisuje obliko, velikost, barve, izvedbo in namestitev varnostnih znakov (torej piktogramov) za označitev smeri evakuacijskih poti in izhodov ter znakov za označitev naprav za gašenje in ročnih javljalnikov požara. Državna revizijska komisija ravno tako pritrjuje izbranemu ponudniku in naročniku, da fotografije prozorne folije ni mogoče prikazati (vlagatelj je sicer res predložil tudi fotografijo, iz katere naj bi bilo razvidno, da je prozorna folija nalepljena na steklo, vendar tega ni mogoče preveriti). Ker predložena tehnična dokumentacija izbranega ponudnika v obeh spornih postavkah izkazuje izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi te vlagateljeve očitke.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


Pravni pouk:
Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne Revizijske komisije.


Predsednica senata:
mag. Zlata Jerman
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- naročnik,
- vlagatelj - po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran