Na vsebino
EN

018-075/2022 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-075/2022-14
Datum sprejema: 3. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata ter Aleksandra Petrovčiča, kot člana senata in Tadeje Pušnar, kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »A-176/21; Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 3. 8. 2022

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 43001-289/2021/20 412 z dne 24. 5. 2022.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 27.239,92 EUR v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev priglašenih stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 13. 9. 2021, pod številko objave JN006263/2021-B01 in v Uradnem listu EU dne 14. 9. 2021, pod št. objave 2021/S 178-462709, s popravkom na Portalu javnih naročil z dne 8. 10. 2021, pod št. objave JN006263/2021-K01 in v Uradnem listu EU z dne 11. 10. 2021, pod št. objave 2021/S 197-512858 ter popravkom na Portalu javnih naročil z dne 22. 10. 2021, pod št. objave JN006263/2021-K02 in v Uradnem listu EU z dne 25. 10. 2021, pod št. objave 2021/S 207-540647.

Naročnik je dne 24. 5. 2022 sprejel in na Portalu javnih naročil (pod št. objave JJN006263/2021-ODL01) dne 25. 5. 2022 objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 43001-289/2021/20 412 (v nadaljevanju: izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila), s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku PROHAUS, gradnja, svetovanje in inženiring, d.o.o., Dolsko 48, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki ga v postopku pravnega varstva zastopa Godec Černeka Nemec odvetniška družba, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, kot ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, za ponudbo vlagatelja pa je ugotovil, da ni dopustna.

Vlagatelj je dne 6. 6. 2022 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku ugodi in razveljavi izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila ter vlagatelju povrne stroške postopka pravnega varstva, podredno pa predlaga, da se vlagatelju skladno s 35. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3) dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter mu omogoči, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil na vpogledu v dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj zatrjuje, da je z vlogo z dne 25. 5. 2022 od naročnika zahteval vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, vključno z vsemi morebitnimi dopolnitvami ponudbe. Navaja, da mu je naročnik z dopisom št. 43001-289/2021/22 z dne 25. 5. 2022 zavrnil pravico do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika z argumentom, da ponudba vlagatelja ni dopustna. Vlagatelj opozarja, da ima kljub temu, da je naročnik za njegovo ponudbo ugotovil, da ni dopustna, v skladu s prakso Sodišča EU (C-131/16, Esa projekt, 0-333/18 Lombardi Sri, 0-771/19, NAMA) ter stališčem 3. občne seje Državne revizijske komisije z dne 22. 4. 2021, pravico do uveljavljanja vseh naročnikovih kršitev pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika, vključno s tistimi, ki niso povezane z nepravilnostmi, zaradi katerih je bila ponudba vlagatelja zavrnjena (pri čemer se sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-046/2021, 018-174/2021). Naročnikovo stališče, da vlagatelju vpogled ne pripada, slednjemu ne omogoča niti učinkovitega, niti enakega varstva pravic udeleženca v postopku, kot mu jih priznava že Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, s sprem.). Vlagatelj na tem mestu opozarja, da bi morala Državna revizijska komisija v konkretnem primeru z uporabo tehnik, ki se uporabljajo pri ustavnopravni presoji (Schumannova formula in test sorazmernosti), prezreti določila petega odstavka 35. člena ZJN-3 in ugotoviti, da ponudnikom z domnevno nedopustno ponudbo ne ostane nič od pravice do pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, če takšnim ponudnikom vpogled v izbrano ponudbo ni omogočen v polnem obsegu.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna iz razlogov, ker:
- je izbrani ponudnik svojo ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb spremenil, in sicer v delu, ki se nanaša na dokument »Podatki o gospodarskem subjektu«, kjer so navedena prevzeta dela posameznih gospodarskih subjektov, po poteku roka za predložitev ponudb je namreč odločil, da določenih del (gradnjo ceste), ki jih je prvotno prevzel, ne bo izvajal. Ker volje subjektov glede delitve del ni mogoče objektivno preveriti, navedena sprememba ni dopustna;
- priglašene reference vodje gradnje ne izpolnjujejo zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pod točko 3.2.3.3 (referenčni posel »Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik-Vodice« je bil s strani referenčnega naročnika prevzet že dne 27. 10. 2011, referenčni posel »AC Pluska - Ponikve« pa je bil s strani referenčnega naročnika prevzet že leta 2010, naročnik pa je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izrecno določil, da za referenčni posel šteje posel, ki je bil prevzet s strani naročnika v obdobju največ desetih let pred rokom za oddajo ponudb, ki je bil določen na dan 28. 10. 2021);
- naročnik je že v drugem postopku (»A-l 72/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova-Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742«) ugotovil, da je bilo uporabno dovoljenje za priglašeno referenco »Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik-Vodice« izdano več kot 10 let pred potekom roka za oddajo ponudb (ki je bil enak kot v predmetnem postopku) in reference v tistem postopku ni priznal, enako pa bi moral storiti tudi v predmetnem postopku;
- referenčna posla »Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik-Vodice« in »Izgradnja glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice, odsek obvoznica Mengeš (1. faza), pododsek krožišče na Kamniški cesti (km 6.680) - navezava na obstoječo glavno cesto (km 8.520)« ne izhajata iz enega posla, pač pa gre za dve različni pogodbi, kar je v nasprotju z zahtevo naročnika iz 3.2.3.3 točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da mora referenca izhajati iz enega posla;
- priglašena referenca »Rekonstrukcija ceste Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek«, ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.2.3.3 (saj dolžina objekta ne znaša neprekinjene dolžine vsaj 1.500m ampak zgolj 1.100m, skupna kvadratura pa le 6.600m2 in ne zahtevanih 8.000m2); iz enakega razloga ne izpolnjuje niti pogoja iz podtočke b) točke 3.2.3.7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, poleg tega navedenega posla ni izvajal niti izbrani ponudnik niti njegovi podizvajalci, dela pri izgradnji navedene obvoznice Žadovinek je namreč prevzel gospodarski subjekt, ki je bil podizvajalec partnerja izbranega ponudnika v takratnem javnem naročilu in ne izbranega ponudnika, zaradi česar se le-ta ne more sklicevati na navedeno referenco;
- gradbenih del, ki se nanašajo na točko 3.2.3.7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, konkretno na podtočke a, b, c, d, e in f, nesporno ne more prevzeti izbrani ponudnik, saj nima dovolj kadrov, da bi ta dela lahko izvedel neposredno sam;
- ponudba izbranega ponudnika s ponujeno vrednostjo 19.396.414,52 EUR z DDV presega zagotovljena sredstva;
- izbrani ponudnik za partnerja SPIGA s.r.1., Via Paluzza, 67, Tolmezzo (UD), Italija (v nadaljevanju tudi: partner izbranega ponudnika) in za odgovorne osebe navedenega partnerja določene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ni izkazal nekaznovanosti, saj mora naročnik neobstoj razloga za izključitev preveriti v evidenci pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji, kot tudi v ustrezni evidenci, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Italiji.

Naročnik je skladno z določbo 27. člena ZPVPJN kopijo zahtevka za revizijo poslal izbranemu ponudniku v izjasnitev. Izbrani ponudnik se je v dokumentu »Izjasnitev do navedb vlagatelja« št. 43001-289/2021 z dne 14. 6. 2022 izjasnil in zatrjuje, da skladno z določbo petega odstavka 35. člena ZJN-3 ponudniki, ki so oddali ponudbo, ki ni dopustna, ne morejo vpogledati v ponudbo izbranega ponudnika. Pojasnjuje, da naročnik ni tisti, ki je sprejel takšne zakonske določbe, skladno z načelom zakonitosti pa jih mora izvrševati. Ne naročnik, ne Državna revizijska komisija zaradi načela zakonitosti ne moreta in ne smeta razlagati določbe petega odstavka 35. člena ZJN-3 na način, da bi določbo zanemarila in jo tolmačila na drugačen način, kot to predlaga vlagatelj. Vlagatelj sam navaja Shumannovo formulo in test sorazmernosti, ki pa ju lahko uporabi le Ustavno sodišče, ki ima takšna pooblastila. Zatrjuje, da je njegova ponudba dopustna in navaja, da:
- vlagatelj brez dokazov zatrjuje, da naj bi izbrani ponudnik po roku za oddajo ponudb spremenil svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na prevzeta dela. Zatrjuje, da je na poziv naročnika zgolj podrobneje pojasnil, katera dela sodijo pod posamezne navedbe v okviru opredelitev, ki so bile navedene že v sami ponudbi, ob tem pa se vsebina in vrednosti del nista nikakor spremenila;
- vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija ustreznost 3 od 4 priglašenih referenčnih poslov, reference, ki se nanaša na »Rekonstrukcijo ceste G2-106/0261 Škofljica Rašica«, niti ne navaja in izpostavlja. Pojasnjuje, da je skladno z zahtevo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dovolj le ena referenca, izpolnjevanje pogoja pa je tako izkazano že z ne prerekano referenco, ne glede na odločitev v zvezi z prerekanimi referenčnimi posli;
- zatrjuje, da je bilo Potrdilo o prevzemu del, ki je predpogoj za to, da bi bila dela dejansko prevzeta (izrecno pogodbeno določilo), za referenčni posel »Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik-Vodice« izdano dne 27. 2. 2015, za referenčni posel »AC Pluska - Ponikve« pa dne 14. 1. 2015, kar pomeni, da so bila tega dne dela tudi prevzeta. Vse ostalo pred tem datumom, se ne šteje za prevzem del, ne glede na to, ali je bil promet po tem odseku sproščen ali ne (pojasnjuje, da je po Splošnih pogojih pogodb navedenih referenčnih poslov do prevzema del prišlo, ko sta bila kumulativno izpolnjena pogoja dokončanja vseh del in izdano Potrdilo o prevzemu);
- ni mogoče slediti vlagatelju, da bi moral naročnik na podlagi podatkov iz drugega javnega naročila (»A-l 72/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova-Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742«) sklepati na neizpolnjevanje pogoja v obravnavanem postopku;
- referenčni posel »Želodnik - Mengeš - Vodice, odsek obvoznica Mengeš (1. FAZA), pododsek krožišče na Kamniški cesti (KM 6m680) - navezava na obstoječo glavno cesto (km 8.520)«, ni bil v ničemer upoštevan v okviru referenčnega posla, na katerega se je izbrani ponudnik skliceval pri nominiranem vodji gradnje, zato navedbe vlagatelja o združevanju dveh poslov niso utemeljene;
- vlagatelj zgolj pavšalno in brez navedbe kakršnih koli dokazov navaja, da naj bi bila dolžina trase referenčnega posla »Krško-Vrbina« le 1.100 m, referenca pa naj bi se nanašala na 2 ločeni trasi po 1.100 m in 1.250 m, enako velja tudi za navedbo glede površine ceste, ki ni podprta z nobenim dokazom;
- je referenca »Škofljica – Rašica« ustrezna in skladna z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
- da je na projektu »Rekonstrukcija ceste Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek« sodeloval kot partner v skupnem nastopu in kot tak prevzel popolno solidarno odgovornost za izvedbo vseh del, zaradi česar posamezen podizvajalec ne more biti podizvajalec le enemu od partnerjev, ampak je lahko podizvajalec le subjektom v skupnem nastopu. Ker je bila vrednost del zgolj enega podizvajalca višja od 1,6 mio EUR z DDV, je povsem jasno, da je izpolnjen pogoj pod podtočko a, ki pa ga tudi sicer v celoti izpolnjuje partner izbranega ponudnika;
- so navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na število zaposlenih pri družbi Prohaus d.o.o. pavšalne in nekonkretizirane;
- je prepričan, da je naročnik izbral ponudbo znotraj zagotovljenih sredstev (vlagatelj niti ne dokazuje drugače, saj se sklicuje le na ocenjeno vrednost), zato je očitek povsem neutemeljen;
- vlagatelj pri očitku o preverjanju nekaznovanosti le pojasni, kako mora naročnik ravnati pri preverjanju izključitvenih razlogov iz 75. člena ZJN-3, ne pove pa, česa od navedenega naročnik ni storil. Pojasnjuje tudi, da ZJN-3 potrdila za preverjanje obstoja izključitvenega razloga določa alternativno in ne kumulativno.
Izbrani ponudnik zahteva tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 23. 6. 2022 sprejel »Sklep« št. 43001-289/2021/26, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Navaja, da je v zvezi z vpogledom sledil zakonskim določbam ZJN-3 in praksi Državne revizijske komisije, meni namreč, da vlagatelj, ki ima aktivno legitimacijo po ZPVPJN, skladno s petim odstavkom 35. člena ZJN-3 nima pravice do vpogleda, ker njegova ponudba ni dopustna. Nasprotuje vlagateljevim navedbam in navaja, da:
- je zahteval dodatno pojasnilo glede prevzetih del (enako, kot pri vlagatelju), kjer je zahteval dopolnitev obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« za gospodarska subjekta Prohaus, d. o. o., in Spiga s.r.l, iz katerih bo razvidno, katera dela prevzema gospodarski subjekt iz specifikacije del po posameznih postavkah ponudbenega predračuna oziroma posameznih poglavjih. Ponudnik je v pojasnilu točno definiral, katera dela prevzameta partnerja, pri tem pa se obseg del in njihova vrednost nista spremenili, kot to napačno zatrjuje vlagatelj;
- je referenčni posel »Obvoznica Mengeš na glavni cesti Želodnik-Vodice« glede na navedbe na »Referenčnem potrdilu« in Potrdilu o prevzemu ustrezen. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 27. 2. 2015 (številka potrdila 402-14/15-NP-13), kar je manj kot 10 let pred rokom za oddajo ponudb, navedeno izhaja tudi iz »Zapisnika komisije o prevzemu končanih del pred izdajo Potrdila o prevzemu del«;
- so pogoji in zahteve v drugih postopkih drugačni, zaradi česar so neutemeljene navedbe, ki se nanašajo na ugotovitve v drugih postopkih javnih naročil;
- se naročnik ne opredeljuje do posla »Izgradnjo glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice, odsek Obvoznica Mengeš (1. faza), pododsek krožišče na Kamniški cesti (km 6.680) - navezava na obstoječo glavno cesti (km 8.520)«, ker tega referenčnega dela v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika ni;
- naročnik referenčnega posla »AC Pluska-Ponikve« za vodjo gradnje ni priznal, prav tako za vodjo gradnje ni priznal referenčnega posla »Rekonstrukcija ceste Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek«, zaradi česar se do vlagateljevih navedb v tem delu ne opredeljuje;
- referenčni posel »Rekonstrukcija ceste Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek« izpolnjuje pogoj iz podtočke a) točke 3.2.3.7 Navodil oziroma pogoj, ki se nanaša na rekonstrukcijo, novogradnjo ali obnovo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Iz končne situacije, po pogodbi št. 2431-17-001332/0, ki je bila preverjena v lastnih evidencah naročnika, je razvidno, da je bila vrednost njegovih izvedenih del 1.800.098,70 EUR (brez DDV), skupaj s podizvajalcema za elektro dela in vodovod pa 1.962.017,23 EUR (brez DDV), vrednost izvedenih del tako zadošča zahtevi iz podtočke a) točke 3.2.3.7, pri čemer se strinja, da navedena referenca ne izpolnjuje preostalih podtočk b), c), d), e) in f);
- da je bila ocenjena vrednost sprejeta leta 2020, kasneje pa revalorizirana, poleg tega je vrednost vlagateljeve ponudbe višja od vrednosti ponudbe izbranega ponudnika, zaradi česar nima aktivne legitimacije v delu, ki se nanaša na očitke o preseganju zagotovljenih sredstev;
- so bila pravilno predložena zahtevana dokazila, ki izkazujejo nekaznovanost gospodarskih subjektov in odgovornih oseb, zato trditev vlagatelja, da izbrani ponudnik za partnerja in za odgovorne osebe le-tega ni izkazal nekaznovanosti pravnih in fizičnih oseb, ne drži.
Vlagatelj se je z vlogo »Opredelitev do navedb naročnika« z dne 29. 6. 2022 opredelil do naročnikovih navedb. Vztraja pri dosedanjih navedbah in dodaja da:
- naročnik reference ni vezal ali pogojeval na izdajo kakršnega koli potrdila o prevzemu, zato opozarja, da gre v ravnanjih naročnika za nedovoljeno spreminjanje in dopolnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
- ni mogoče preizkusiti trditev naročnika, da referenčnih del (»Rekonstrukcija ceste Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek«) izbranemu ponudniku ni priznal, saj tega z ničemer ni dokazal;
- naročnik ni odgovoril na vlagateljeve navedbe v zvezi z referenco gospodarskega subjekta »Rekonstrukcija ceste Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek«;
- da je skladno s prakso Državne revizijske komisije, predvsem odločitvami v zadevah št.: 018-131/2020-8, 018-090/2020-4, 018-098/2017-5 jasno, da je izbrani ponudnik spreminjal svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na prevzeta dela;
- zagotovljena sredstva predstavljajo znesek, ki ga ima naročnik zagotovljenega za plačilo obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, ta znesek (enako kot ocenjena vrednost) ne moreta biti predmet spreminjanja oziroma valorizacije (toliko manj valorizacije na podlagi indeksov GZS), saj za to ni nobene pravne podlage, naročnik pa ni dokazal, da ponudba izbranega ponudnika ne presega zagotovljenih sredstev, niti ni podal podatka o zagotovljenih sredstvih;
- je naročnik, dolžan predložiti dokaze, s katerimi izpodbija navede in dokaze nasprotnika, tega pa naročnik ni zmogel.
Vlagatelj se je z vlogo »Opredelitev o navedbah izbranega ponudnika« z dne 13. 7. 2022 na podlagi 11. člena ZJN-3, skladno z načelom kontradiktornosti, opredelil tudi do izjasnitev izbranega ponudnika. Vztraja pri dosedanjih navedbah iz zahtevka za revizijo in opredelitve do naročnikovih navedb in pojasnjuje, da razpolaga z določeno dokumentacijo izbranega ponudnika, zaradi dogovorov o morebitnem sodelovanju; da naročnik in izbrani ponudnik v zvezi z razlago dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na »prevzeta dela s strani naročnika« spregledata Posebne gradbene uzance, ki določajo, da sta bila sprejem in izročitev opravljena, če je naročnik začel objekt uporabljati pred sprejemom in izročitvijo (112. uzanca). Predlaga tudi vpogled v dokumentacijo postopka, da se Državna revizijska komisija prepriča, da naročnik izbranemu ponudniku ni priznal reference »Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica« v smislu izpolnjevanja pogoja iz točke 3.2.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 28. 6. 2022 in na podlagi poziva na dopolnitev dne 8. 7. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je dopustna in predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, kljub temu da vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik po roku za prejem ponudb le-to spreminjal, poleg tega pa niti ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar bi moral naročnik ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik svojo ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb spremenil, in sicer je spremenil obseg prevzetih del tako, da določenih del, ki jih je prevzel (a zanje ne izkazuje zahtevanih referenc), ne bo izvajal. Navaja, da so se zaradi sprememb v ponudbi izbranega ponudnika, spremenila tudi dela, ki jih prevzema partner izbranega ponudnika, pa tudi delež med njima. Poslovna volja gospodarskih subjektov v ponudbi izbranega ponudnika o delitvi del, kot je bila izražena po poteku roka za predložitev ponudb, ni obstajala že pred potekom navedenega roka, posledično zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna.

Naročnik vlagatelju nasprotuje in zatrjuje, da je glede prevzetih del (enako, kot pri vlagatelju) zahteval dodatno pojasnilo oziroma dopolnitev obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« za izbranega ponudnika in njegovega partnerja tako, da bo razvidno, katera dela prevzema posamezen gospodarski subjekt iz specifikacije del po posameznih postavkah ponudbenega predračuna oziroma posameznih poglavjih. Ker je izbrani ponudnik v pojasnilu točno definiral, katera dela prevzameta partnerja, pri tem pa se obseg del in njihova vrednost nista spremenili, je naročnik navedeno pojasnilo štel kot ustrezno.

Revizijske navedbe, ki se nanašajo na vprašanje pojasnjevanja in dopolnjevanja ponudb, je treba presojati z vidika petega odstavka 89. člena ZJN-3, ki določa, da lahko naročnik v primeru, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, mogoče objektivno preveriti.

V šestem odstavku 89. člena ZJN-3 so določeni elementi ponudbe, ki jih (razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, oz. kadar gre za računsko napako) ni dopustno dopolnjevati ali popravljati, in sicer cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Glede na navedeno pravno podlago, ki izhaja iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3, lahko naročnik v določenih primerih od ponudnikov zahteva, da dopolnijo, popravijo, spremenijo ali pojasnijo ponudbeno dokumentacijo. Pri tem naročnik nima popolne diskrecijske pravice, saj mora vedno ravnati v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti v skladu z načelom preglednosti in načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Iz sodne prakse Sodišča EU (prim. npr. sodbe C-599/10, SAG ELV Slovensko in drugi, C-336/12 Manova, C-324/14 Partner Apelski Dariusz, C-387/14 Esaprojekt, in C-131/16 Archus in Gama) izhaja, da načelo enakega obravnavanja in zahteva po preglednosti nasprotujeta kakršnim koli pogajanjem med naročnikom in ponudnikom v okviru postopka oddaje javnih naročil, kar pomeni, da predložene ponudbe načeloma ni več mogoče spreminjati niti na pobudo naročnika niti na pobudo ponudnika, saj bi to sicer lahko pomenilo, da se naročnik v nasprotju z načelom enakega obravnavanja s ponudnikom zaupno pogaja o ponudbi v škodo drugih ponudnikov. Dopolnitve ali popravki prvotne ponudbe ne smejo privesti do njene bistvene spremembe, saj je mogoče prvotno ponudbo popraviti le izjemoma in le, če ta sprememba ne privede do tega, da se dejansko predloži nova ponudba. Naročnik mora ponudnike obravnavati enakopravno, tako da zahteva po pojasnilih na koncu postopka izbire ponudb glede na izid tega postopka ne daje vtisa, da je neupravičeno koristila oziroma škodovala enemu ali več ponudnikom, na katere je bila naslovljena. Na podlagi navedenih izhodišč sodne prakse je dopuščena poprava oz. dopolnitev podatkov iz ponudbene dokumentacije, vendar v omejenem obsegu in pod pogojem, da gre za takšne elemente oz. podatke, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudb, je mogoče objektivno preveriti, da ne gre za bistvene spremembe, ki bi dejansko privedle do nove ponudbe in da je pri tem spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je naročnik objavil specifikacije naročila in popis del iz katerega izhaja, da bo predmetno javno naročilo obsegalo izdelavo vseh del v okviru postavk »načrt rekonstrukcije ceste z ureditvijo kolesarske steze«, »načrt premostitvenih objektov«, »načrt opornih in podpornih konstrukcij«, »načrt vodnogospodarskih ureditev«, »načrt zaščite brežin«, »načrt s področja elektrotehnike«, »načrt krajinske arhitekture«, poleg navedenega pa še nepredvidena dela.

Nadalje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 2.5.2 določil: »Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.«

Iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu«, ki je del Navodil za pripravo ponudbe, izhaja, da je naročnik od ponudnikov izrecno zahteval, da za gospodarske subjekte: (samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec, navedejo osnovne podatke ter prevzeta dela in ponudbeno vrednost (brez DDV) le teh.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« tako zase kot tudi za partnerja, pri čemer delitev del med gospodarskimi subjekti izhaja le iz navedenih obrazcev, ne pa tudi iz kakršnega koli drugega dela odstopljene ponudbene dokumentacije (ESPD, Akt o skupnem nastopu, ipd.).

Iz ponudbe izbranega ponudnika (obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu«) izhaja, da je v okviru predmetnega javnega naročila prevzel: »Vsa dela po popisu v okviru predloženih referenc in v sorazmernem deležu razen elektro instalacijskih del in dobava materiala«, in sicer v ponudbeni vrednosti 11.087,072,93 EUR brez DDV.

Dokumentaciji je izbrani ponudnik priložil tudi podatke o kadrovskih zmogljivostih, nadalje pa še obrazce »Referenca gospodarskega subjekta« za referenčne posle na katere se sklicuje v okviru obsega prevzetih del, in sicer:
- »Rekonstrukcija ceste Krško Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek« v okviru katerega med drugim izhaja tudi vrsta, obseg in vrednost izvedenih del: »Cestnogradbena dela (cesta, rekonstrukcija Vrbina […], robniki […], drenaža […], kanalizacija […], jr svetilke […], oporni zid-AB […], tlačni vod […], vodovod […]«;
- »Sanacija zidu in brežine na cesti R2-408/1374 Logatec Žiri od km 14,256 do km 14,526«, v okviru katerega med drugim izhaja tudi vrsta, obseg in vrednost izvedenih del: »Vrtanje in miniranje 17.031,94m3, izgradnja kamnito betonske zložbe v skupnem volumnu 1.986,18m3, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbeno obrtniška dela, oprema cest«;
- »Kolesarska povezava s hodnikom za pešce na Kroški ulici« v okviru katerega med drugim izhaja tudi vrsta, obseg in vrednost izvedenih del: »Zemeljska dela, voziščne konstrukcije […], izvedba meteorne kanalizacije […], cestna razsvetljava […], vodovod […], prometna signalizacija in oprema […]«.
Iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« partnerja izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta prevzel: »Dela v popisu v okviru priloženih referenc v sorazmernem deležu, gradnja AB premostitvenih objektov« v vrednosti 4.391,28150 EUR brez DDV.

Obrazcu »Podatki o gospodarskem subjektu« partnerja izbranega ponudnika je vlagatelj priložil še obrazce »Referenca gospodarskega subjekta« za referenčne posle partnerja na katere se sklicuje v okviru obsega prevzetih del partnerja, in sicer:
- »Izvedba cestogradbenih del na tretjem pasu avtocestnega odseka A4 med novim mostom Tagliamento (km63+300) in Gonarsom (km89+000)« v okviru katerega med drugim izhaja tudi vrsta, obseg in vrednost izvedenih del: »Gradbena dela: Utrjevanje in stabilizacija nosilne plasti zgornjega ustroja avtoceste, asfalterska dela: izvedba nosilnih, opornih in obrabnih plasti vozišča«;
- »Izvedba premostitvenega objekta na ulici Via Leonardo zunaj mesta Manzano« v okviru katerega med drugim izhaja tudi vrsta, obseg in vrednost izvedenih del: »Kompletna izgradnja: zemeljska dela, opažna dela, železokrivska dela, betonarska dela, izvedba odvodnjavanja, asfalterska dela, zaključna dela«.
Na podlagi izpostavljenih navedb v obrazcih »Podatki o gospodarskem subjektu« in predstavljenem obsegu in vrsti del, ki izhaja iz predloženih referenc izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik glede na podatke iz ponudbe prevzema vsa dela v okviru predloženih referenc (v sorazmernem deležu), razen elektroinštalacijskih del in dobave materiala, nadalje pa iz opisa del predloženih referenc (na katere se torej sklicuje glede vrste in obsega prevzetih del) izhaja, da se referenčni posli med drugim nanašajo tudi na celotno izvedbo gradnje cest oziroma rekonstrukcijo (predvsem referenčni posel »Rekonstrukcija ceste Krško Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek«). Ob upoštevanju dejstva, da izbrani ponudnik v nobenem delu ponudbene dokumentacije ni opredelil katero vrsto del, ki izhaja iz predloženih referenc prevzema, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbene dokumentacije izhaja, da izbrani ponudnik v konkretnem javnem naročilu prevzema vse naštete vrste del, ki izhajajo iz priglašenih referenc vključno z cestnogradbenimi deli, izvedbo cest in rekonstrukcijo le-teh.

Državna revizijska komisija je vpogledala v poziv naročnika »Poziv za predložitev dodatnih pojasnil« št. 43001-289/2021/13 z dne 16. 3. 2022 (v nadaljevanju: poziv na pojasnilo oziroma dopolnitev) iz katerega izhaja, da: »Iz predloženih obrazcev »Podatki o gospodarskem subjektu« za gospodarska subjekta Prohaus d.o.o. (vodilni partner) in Spiga s.r.l. (partner) ni jasno in nedvoumno razvidno, katera dela posamezni gospodarski subjekt prevzema skladno z rekapitulacijo popisa del.«

V nasprotju z naročnikovimi navedbami, da je volja gospodarskih subjektov glede delitve del v celoti izhajala že iz same ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz navedenega poziva jasno izhaja ravno nasprotno, in sicer, da je naročnik izbranega ponudnika izrecno pozval naj poda pojasnilo, iz katerega bo jasno in nesporno razvidno, katera dela skladno z rekapitulacijo popisa del po posameznih poglavjih ponudbenega predračuna prevzema posamezen gospodarski subjekt, saj to iz predloženih obrazcev (tako naročnik) »ni jasno in nedvoumno razvidno«.

Izbrani ponudnik je po pozivu z vlogo »Predložitev dodatnih pojasnil« z dne 31. 3. 2022 predložil pojasnilo iz katerega izhaja, da »vsak gospodarski subjekt prevzema vsa izvedbena dela v okviru postavk, za katere izkazuje referenco. Vodilni partner Prohaus d.o.o. pa prevzema delno dobavo materialov, del vsake od postavk, ki odpade na ureditev gradbišča, in del, ki predstavlja vsa pomožna dela, ki niso zajeta v ločenih postavkah, jih je pa treba izvesti za pravilno in popolno izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti z naročnikom.« Predložil pa je tudi dopolnjena obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« zase in za partnerja.

Iz dopolnjenega obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« izbranega ponudnika izhaja, da v okviru postavk:
- »Načrt rekonstrukcije ceste z ureditvijo kolesarske steze« prevzema le vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) ter delno nabavo materiala;
- »Načrt premostitvenih objektov« prevzema le vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) ter delno nabavo materiala;
- »Načrt opornih in podpornih konstrukcij« prevzema kompletno izvedbo gradnje, vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) in nabavo materiala;
- »Načrt vodnogospodarskih ureditev« prevzema kompletno izvedbo gradnje, vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) ter nabavo materiala;
- »Načrt zaščite brežin« prevzema kompletno izvedbo gradnje, vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) ter nabavo materiala;
- »Načrt s področja elektrotehnike« prevzema kompletno izvedbo gradbenih del, nabavo materiala, vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) in delno nabavo elektro instalacijskega materiala;
- »Načrt krajinske arhitekture« prevzema kompletno izvedbo gradnje, vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) ter nabavo materiala.
Iz dopolnjenega obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« partnerja izbranega ponudnika izhaja, da v okviru postavk:
- »Načrt rekonstrukcije ceste z ureditvijo kolesarske steze« prevzema izvedbo gradnje in delno nabavo materiala;
- »Načrt premostitvenih objektov« prevzema izvedbo gradnje (razen izvedbe kovinskih konstrukcij) in delno nabavo materiala.
Pri tem so vrednosti prevzetih del (brez DDV) s strani izbranega ponudnika in s strani partnerja izbranega ponudnika ostale nespremenjene.

Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila zgoraj, iz ponudbe izbranega ponudnika naprej izhaja, da v sorazmernem delu prevzema vsa dela v okviru predloženih referenc, razen elektroinštalacijskih del in dobave materiala (torej vse vrste del vključno z izvedbo cestnogradbenih del (kar izhaja ravno iz predloženih referenc), ker iz ponudbene dokumentacije v nobenem delu ne izhaja, da se omejuje le na vodenje in organizacijo ter delno nabavo materiala), med tem ko je izbrani ponudnik na poziv naročnika v dopolnitvi obrazca »Podatki gospodarskega subjekta« navedel, da bo v okviru postavke »rekonstrukcija ceste z ureditvijo kolesarske steze« prevzel le vodenje in organizacijo del (vodja gradnje, organizacija projekta) ter delno nabavo materiala, ne pa tudi izvedbe gradnje oziroma gradbenih del kakor izhaja iz prvotnega ponudbenega obrazca in opisa predloženih referenc na katere se sklicuje v okviru prevzetih del.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik po novi delitvi ne bo več izvajal vseh del v okviru priglašenih referenc (po pozivu na pojasnilo torej prevzema le vodenje, organizacijo ter delno nabavo materiala v okviru postavke »rekonstrukcija ceste«), na podlagi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik z dopolnitvijo spremenil delitev del po vsebini in po partnerjih, četudi so vrednosti del ostale enake. Ker je v obrazcih, ki jih je izbrani ponudnik predložil po pozivu na pojasnilo oziroma dopolnitev vpisana drugačna vsebina prevzetih del, kot je navedena v preostalih delih ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti naročnikovim navedbam, da je izbrani ponudnik podal le podrobnejši opis delitve del, pač pa gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik bistveno spremenil delitev del po vsebini in po partnerjih. Navedenega ne more spremeniti niti naročnikova navedba, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni podal podrobne zahteve, na kakšen način naj ponudniki navedejo prevzeta dela, temveč je to zahteval šele v pozivu na dopolnitev oziroma pojasnilo. Četudi naročnik ni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila podrobno in izrecno navedel, na kakšen način naj ponudniki navedejo prevzeta dela v ponudbenih obrazcih, gre ugotoviti da je v 2.5.2 točki dokumentacije med drugim, jasno zahteval, da ponudniki navedejo »katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema«, v pozivu na pojasnilo oziroma dopolnitev pa je ponovno jasno navedel, da se predmet in vrednost prevzetih del po oddaji ponudbe ne sme spreminjati, izbrani ponudnik pa je ravnal v nasprotju z naročnikovimi izrecnimi navodili. Pri tem gre poudariti, da je ponudnik tisti, ki je zainteresiran za pridobitev javnega naročila in tudi tisti, ki mu je naloženo breme priprave dopustne ponudbe, tj. ponudbe, ki mora biti (med drugim) skladna tudi z vnaprej opredeljenimi zahtevami naročnika.

Dopolnitev, sprememba, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije so sicer možni vendar se lahko nanašajo izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti (zgoraj navedena pravna podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3). Odločitev, katero vrsto del in v katerem obsegu bo prevzel in izvajal posamezen gospodarski subjekt, predstavlja ponudnikovo poslovno voljo, ki (v kolikor ni razvidna navzven) ne predstavlja objektivnega dejstva ali podatka, katerega obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudb, bi bilo mogoče naknadno preveriti. Navedena neskladja glede obsega in vsebine prevzetih del ter s tem delitve del med gospodarskimi subjekti v konkretnem primeru se nanašajo ponudnikovo poslovno voljo, ki ob upoštevanju informacij iz ponudbene dokumentacije ni objektivno preverljiva in tako presega zmožnost meritornega presojanja volje izbranega ponudnika., Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da sprememba ponudbe z naknadno delitvijo vrste in vsebine prevzetih del po roku za prejem ponudb v konkretnem primeru predstavlja tako kršitev petega odstavka 89. člena ZJN-3, kot tudi kršitev načela enakopravne obravnave (7. člen ZJN-3) in načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3).

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnave zgornjih navedb ugotovila naročnikovo kršitev v postopku oddaje javnega naročila (nezakonito dopolnjevanje in spreminjanje ponudbe) in v celoti ugodila predlogu vlagatelja (razveljavitev izpodbijane odločitve), v nadaljevanju vsebinsko ni obravnavala preostalih navedb vlagatelja, podanih v smeri utemeljevanja zahtevka za revizijo (kršitve pravice do vpogleda, neizpolnjevanja kadrovskega referenčnega pogoja, neizpolnjevanja referenčnega pogoja gospodarskega subjekta, kršitve v zvezi z zagotovljenimi sredstvi in kršitve v zvezi z preverjanjem izključitvenih razlogov skladno s 75. členom ZJN-3) in z njimi povezanih dokaznih predlogov. Njihova obravnava namreč na sprejeto odločitev in položaj strank in udeležencev v predmetnem postopku ne bi mogla v ničemer več vplivati.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni ravnal skladno z določbami ZJN-3 in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je dopustna kljub ne dovoljenemu dopolnjevanju in spreminjanju ponudbe v nasprotju s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, je Državna revizijska komisija skladno z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 43001-289/2021/20 412 z dne 24. 5. 2022.

Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN 3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov postopka pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju, skladno s prvim in tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015, s sprem.; v nadaljevanju: OT) ter Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/2019), kot potrebne priznala naslednje priglašene stroške:
- strošek vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 25.000,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3.000 točk (prva točka tar. št. 44 OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 2.196,00 EUR,
- izdatke v pavšalnem znesku po tretjem odstavku 11. člena OT (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk) v višini 60 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 43,92 EUR.
Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroškov odvetniških storitev za opredelitev do navedb naročnika in opredelitev o navedbah izbranega ponudnika (in s tem povezanih izdatkov po 11. členu OT ter DDV), saj v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena OT). Navedbe vlagatelja v omenjenih vlogah niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potreben strošek priznala strošek v višini 27.239,92 EUR, ki mu ga je dolžan povrniti naročnik v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi slednje, posledično pa priglašeni stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (četrti in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj, po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik, po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran