Na vsebino
EN

Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest

Številka: 110-1/2015-3

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 65/08, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU)

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), objavlja javni natečaj za zasedbo treh (3) prostih uradniških delovnih mest

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 17.

Naloge na razpisanih uradniških delovnih mestih  se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo pravne smeri - univerzitetni diplomirani pravnik oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo – magister prava,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 •  obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). V nasprotnem primeru bodo morali izbrani kandidati najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero jih bo napotil predstojnik.

Delovno področje oziroma naloge svetovalca Državne revizijske komisije III:

 • priprava osnutkov sklepov Državne revizijske komisije,
 • priprava predlogov za uvedbo postopka o prekrških,
 • opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov,
 • izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije.

Izbrani kandidati bodo delo na delovnem mestu svetovalec Državne revizijske komisije opravljali v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziva višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Javni uslužbenci bodo delo opravljali v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Kandidati za vsa tri (3) razpisana prosta uradniška delovna mesta vložijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga javnemu natečaju. Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti tudi kratek življenjepis.

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov, ki se bo v izbirnem postopku najprej presojala na podlagi predložene dokumentacije, zato naj bodo iz nje jasno razvidna predvsem znanja in izkušnje kandidata:

 • s področja javnega naročanja (s poudarkom na postopkih pravnega varstva) in / ali
 • s področja pisanja upravnih ali sodnih odločb.

Nepravočasne ali formalno nepopolne prijave kandidatov, iz katerih ne bo mogoče razbrati izpolnjevanja s tem javnim natečajem zahtevanih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro 17 – SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Državne revizijske komisije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Helena Emilija Oberstar, telefon: 01 234 28 41.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Prijavni obrazec (Svetovalec DKOM III).docx

 

 

Natisni stran