Na vsebino
EN
23. 11. 2023

EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

C‑480/22

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Revizijski postopki oddaje javnih naročil – Direktiva 2014/25/EU – Člen 57(3) – Naročnik s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža osrednjega nabavnega organa, ki nastopa v svojem imenu in za svoj račun – Dostop do revizijskih postopkov – Procesna pravila, ki se uporabljajo, in pristojnost revizijskih organov“

 

 

 

1.      Člen 57(3) Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES

je treba razlagati tako, da

centralizirano nabavno dejavnost v okviru javnih naročil, ki jih skupno oddajajo naročniki iz različnih držav članic, zagotavlja osrednji nabavni organ, ki „se nahaja v drugi državi članici“, kadar ima naročnik svoj sedež v državi članici, ki ni država sedeža osrednjega nabavnega organa, ne glede na morebitni kraj sedeža tretjega subjekta, ki ima nadzor nad enim ali drugim od zgoraj navedenih subjektov.

2.      Člen 57(3) Direktive 2014/25 v povezavi z uvodnima izjavama 78 in 82 te direktive

je treba razlagati tako, da

se kolizijsko pravilo, ki je predpisano v tej določbi in v skladu s katerim se centralizirane nabavne dejavnosti osrednjega nabavnega organa zagotavljajo v skladu z nacionalnimi predpisi države članice, v kateri je ta osrednji nabavni organ, razteza tudi na revizijske postopke – v smislu Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb – ki se nanašajo na te dejavnosti, v delu, v katerem je navedeni osrednji nabavni organ odgovoren za vodenje postopka oddaje javnega naročila.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran