Na vsebino
EN
9. 2. 2023

VZ proti CA

C‑53/22

„Predhodno odločanje – Revizijski postopki oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(3) – Pravni interes – Dostop do revizijskih postopkov – Huda kršitev poklicnih pravil zaradi protikonkurenčnega sporazuma – Drug subjekt, ki je bil zaradi neizpolnjevanja minimalnih zahtev dokončno izključen iz sodelovanja v zadevnem postopku javnega naročanja“

 

 

 

Člen 1(3) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014,

je treba razlagati tako, da

ne nasprotuje ureditvi države članice, ki subjektu, ki ni mogel sodelovati v postopku javnega naročanja, ker ni izpolnjeval enega od pogojev za sodelovanje, določenih v zadevnem javnem razpisu, in katerega tožba zoper vključitev tega pogoja v ta javni razpis je bila zavrnjena z odločbo, ki je postala pravnomočna, ne omogoča izpodbijanja zavrnitve zadevnega javnega naročnika, da bi po tem, ko je bilo s sodno odločbo potrjeno, da so izbrani ponudnik in vsi ostali ponudniki sodelovali v sporazumu, ki pomeni kršitev pravil konkurence v istem sektorju kot tistem, na katerega se nanaša navedeni postopek javnega naročanja, odločbo o oddaji tega javnega naročila razglasil za nično.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran