Na vsebino
EN
17. 11. 2022

Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy proti Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie

C-54/21

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Načela za oddajo naročil – Člen 18 – Preglednost – Člen 21 – Zaupnost – Prilagoditev teh načel v nacionalni zakonodaji – Pravica do dostopa do bistvene vsebine informacij, ki so jih predložili ponudniki glede svojih izkušenj in referenc, o osebah, predlaganih za izvedbo naročila, ter o zasnovi predvidenih projektov in opisu načina izvedbe – Člen 67 – Merila za oddajo javnega naročila – Merila v zvezi s kakovostjo predlaganih gradenj ali storitev – Zahteva po natančnosti – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(1) in (3) – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Rešitev v primeru kršitve te pravice zaradi zavrnitve dostopa do nezaupnih podatkov“

 

 

 

1.      Člen 18(1) in člen 21(1) v povezavi s členom 50(4) in členom 55(3) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

je treba razlagati tako,

da nasprotujeta nacionalni zakonodaji s področja oddaje javnih naročil, ki zahteva, da se informacije, ki jih ponudniki posredujejo naročnikom, razen poslovnih skrivnosti, v celoti objavijo ali sporočijo drugim ponudnikom, in praksi naročnikov, v skladu s katero se sistematično sprejemajo zahteve za zaupno obravnavo na podlagi poslovnih skrivnosti.

2.      Člen 18(1), člen 21(1) in člen 55(3) Direktive 2014/24,

je treba razlagati tako, da naročnik,

–        da bi ugotovil, ali bo ponudniku, čigar dopustna ponudba je bila zavrnjena, dovolil ali, nasprotno, zavrnil dostop do informacij, ki so jih predložili drugi ponudniki v zvezi z njihovimi ustreznimi izkušnjami in referenčnimi podatki glede teh izkušenj, v zvezi z načrtovanimi projekti, v zvezi z identiteto in strokovno usposobljenostjo oseb, predlaganih za izvedbo naročila, ali podizvajalcev, ter v zvezi z zasnovo projektov, katerih izvedba je predvidena v okviru naročila, in opisom načina izvedbe tega naročila, mora presoditi, ali imajo te informacije tržno vrednost, ki ni omejena le na zadevno javno naročilo, saj bi njihovo razkritje lahko škodovalo legitimnim poslovnim interesom ali pošteni konkurenci;

–        poleg tega lahko zavrne dostop do teh informacij, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakonov ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, čeprav te informacije nimajo take tržne vrednosti, in

–        mora, če se zavrne celoten dostop do informacij, navedenemu ponudniku omogočiti dostop do bistvene vsebine teh informacij, tako da se zagotovi spoštovanje pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

3.      Člen 18(1) Direktive 2014/24 v povezavi z njenim členom 67(4)

je treba razlagati tako, da

ne nasprotuje temu, da se med merila za oddajo naročila vključita „zasnova študije“ projekta, katerega izvedba je predvidena v okviru zadevnega javnega naročila, in „opis načina izvedbe“ tega naročila, če so tem merilom priložena pojasnila, na podlagi katerih lahko naročnik konkretno in objektivno oceni predložene ponudbe.

4.      Člen 1(1) in (3) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014,

je treba razlagati tako, da

če se pri obravnavi pravnega sredstva, vloženega zoper odločbo o oddaji javnega naročila, ugotovi obveznost naročnika, da tožeči stranki razkrije informacije, ki so bile napačno obravnavane kot zaupne, in kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva zaradi nerazkritja teh informacij, ta ugotovitev ne sme nujno voditi do tega, da naročnik sprejme novo odločbo o oddaji naročila, če nacionalno procesno pravo sodišču, ki obravnava zadevo, omogoča, da med postopkom sprejme ukrepe, s katerimi ponovno vzpostavi spoštovanje pravice do učinkovitega pravnega sredstva, ali da upošteva, da lahko tožeča stranka vloži novo pravno sredstvo zoper že sprejeto odločitev o oddaji naročila. Rok za vložitev takega pravnega sredstva začne teči šele, ko ima ta tožeča stranka dostop do vseh informacij, ki so bile neupravičeno opredeljene kot zaupne.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: poljščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran