Na vsebino
EN
10. 11. 2022

SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. proti Mestni občini Ljubljana

C-486/21

„Predhodno odločanje – Javni sistem izposoje in souporabe električnih vozil – Razlikovanje med pojmoma ,koncesije za storitve‘ in ,javna naročila blaga‘ – Direktiva 2014/23/EU – Člen 5, točka 1(b) – Člen 20(4) – Pojem ,mešane pogodbe‘ – Člen 8 – Določitev vrednosti koncesije za storitve – Merila – Člen 27 – Člen 38 – Direktiva 2014/24/EU – Člen 2(1), točki 5 in 8 – Izvedbena uredba (EU) 2015/1986 – Priloga XXI – Možnost naložitve pogoja o registraciji za opravljanje določene dejavnosti v skladu z nacionalnim pravom – Nemožnost naložitve tega pogoja vsem članom začasnega združenja podjetij – Uredba (ES) št. 2195/2002 – Člen 1(1) – Obveznost sklicevanja izključno na ,enotni besednjak javnih naročil‘ v koncesijski dokumentaciji – Uredba (ES) št. 1893/2006 – Člen 1(2) – Nemožnost sklicevanja na klasifikacijo ,NACE Rev. 2‘ v koncesijski dokumentaciji“

 

 

 

1.      Člen 5, točka 1(b), Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1827 z dne 30. oktobra 2019,

je treba razlagati tako, da

je posel, s katerim namerava javni naročnik vzpostavitev in upravljanje storitve izposoje in souporabe električnih vozil zaupati gospodarskemu subjektu, katerega finančni vložek je večinoma namenjen pridobitvi teh vozil, ter pri katerem bodo prihodki tega gospodarskega subjekta izvirali predvsem iz pristojbin, ki jih bodo plačevali uporabniki te storitve, „koncesija za storitve“, saj je na podlagi takih značilnosti mogoče ugotoviti, da je bilo tveganje, povezano z opravljanjem koncesijskih storitev, preneseno na navedeni gospodarski subjekt.

2.      Člen 8 Direktive 2014/23, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2019/1827,

je treba razlagati tako, da

mora javni naročnik za ugotovitev, ali je mejna vrednost za uporabo te direktive dosežena, oceniti „celotni promet koncesionarja brez [davka na dodano vrednost (DDV)] med trajanjem pogodbe“, z upoštevanjem pristojbin, ki jih bodo uporabniki plačali koncesionarju, ter vložkov in stroškov, ki jih bo imel javni naročnik. Vendar lahko javni naročnik prav tako šteje, da je mejna vrednost, določena za uporabo Direktive 2014/23, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2019/1827, dosežena, če naložbe in stroški, ki jih mora nositi koncesionar sam ali skupaj z javnim naročnikom med celotnim trajanjem izvajanja koncesijske pogodbe, očitno presegajo to mejno vrednost za uporabo.

3.      Člen 38(1) Direktive 2014/23, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2019/1827, v povezavi s Prilogo V, točka 7(b), k tej direktivi in uvodno izjavo 4 navedene direktive ter s členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 842/2011 in Prilogo XXI, točka III.1.1, k tej izvedbeni uredbi

je treba razlagati tako, da

javni naročnik iz naslova meril za izbor in kvalitativno oceno kandidatov lahko zahteva, da so gospodarski subjekti vpisani v trgovski register ali register poklicev, pod pogojem, da se gospodarski subjekt lahko sklicuje na to, da je v podoben register že vpisan v državi članici, v kateri ima sedež.

4.      Člen 38(1) Direktive 2014/23, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2019/1827, v povezavi s členom 27 te direktive in členom 1 Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)

je treba razlagati tako, da

nasprotuje temu, da se javni naročnik, ki od gospodarskih subjektov zahteva, da so vpisani v trgovski register ali register poklicev države članice Evropske unije, ne sklicuje na enotni besednjak javnih naročil (CPV), ki ga sestavljajo kode CPV, temveč na klasifikacijo NACE Rev. 2, kakor je določena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih.

5.      Člen 38(1) in (2) Direktive 2014/23, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2019/1827, v povezavi s členom 26(2) te direktive

je treba razlagati tako, da

javni naročnik ne sme, sicer bi kršil načelo sorazmernosti, ki se zagotavlja s členom 3(1), prvi pododstavek, navedene direktive, zahtevati, da je vsak član začasnega združenja podjetij vpisan v trgovski register ali register poklicev v državi članici za opravljanje dejavnosti dajanja lahkih motornih vozil v najem in zakup.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: slovenščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran