Na vsebino
EN
27. 10. 2022

Iveco Orecchia SpA proti APAM Esercizio SpA

C‑68/21

Združeni zadevi C‑68/21 Iveco Orecchia SpA proti APAM Esercizio SpA in C-84/21 Iveco Orecchia SpA proti Brescia Trasporti SpA.

 

 

 

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Motorna vozila – Direktiva 2007/46/ES – Tehnične specifikacije – Ponudba dobave nadomestnih delov, enakovrednih originalnim delom točno določene znamke – Neobstoj dokaza o homologaciji – Izjava ponudnika o enakovrednosti originalu – Pojem ,proizvajalec‘ – Dokazna sredstva – Javna naročila – Direktiva 2014/25/EU“

 

 

 

1.      Člen 10(2), člen 19(1) in člen 28(1) Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva)

je treba razlagati tako, da

nasprotujejo temu, da lahko naročnik v okviru javnega razpisa za dobavo nadomestnih delov za avtobuse, namenjene za opravljanje javne službe, sprejme ponudbo, v kateri so ponujeni sestavni deli vrste sestavnega dela, na katero se nanašajo regulativni akti iz Priloge IV k Direktivi 2007/46, ne da bi ji bil priložen certifikat, ki potrjuje homologacijo te vrste sestavnega dela in ne da bi bile podane informacije o dejanskem obstoju take homologacije, če ti regulativni akti določajo tako homologacijo.

2.      Člena 60 in 62 Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES

je treba razlagati tako, da

ob upoštevanju opredelitve izraza „proizvajalec“ iz člena 3, točka 27, Direktive 2007/46 nasprotujeta temu, da lahko naročnik v okviru javnega razpisa za dobavo nadomestnih delov za avtobuse, namenjene za opravljanje javne službe, kot dokaz o enakovrednosti sestavnih delov, za katere veljajo regulativni akti iz priloge IV k Direktivi 2007/46 in jih ponuja ponudnik, sprejme izjavo o enakovrednosti, ki jo je podal ta ponudnik, če tega ni mogoče šteti za proizvajalca teh sestavnih delov.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran