Na vsebino
EN
15. 9. 2022

Landkreis Aichach-Friedberg proti J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH

C‑416/21

Predhodno odločanje – Postopki javnega naročanja – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d) – Neobvezni razlogi za izključitev – Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence – Direktiva 2014/25/EU – Člen 36(1) – Načeli sorazmernosti in enakega obravnavanja ponudnikov – Člen 80(1) – Uporaba razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje, določenih z Direktivo 2014/24/EU – Ponudniki, ki tvorijo gospodarsko enoto in so predložili ločene ponudbe, ki niso ne samostojne ne neodvisne – Nujnost dovolj verjetnih indicev za ugotovitev kršitve člena 101 PDEU

 

 

1.      Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d), Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2365 z dne 18. decembra 2017, v povezavi s členom 80(1), tretji pododstavek, Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2364 z dne 18. decembra 2017,

je treba razlagati tako, da

se neobvezni razlog za izključitev iz tega člena 57(4), prvi pododstavek, točka (d), nanaša na primere, v katerih obstajajo dovolj verjetni indici, da so gospodarski subjekti sklenili sporazum, ki je s členom 101 PDEU prepovedan, vendar ta razlog za izključitev ni omejen samo na sporazume iz zadnjenavedenega člena.

2.      Člen 57(4) Direktive 2014/24, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2017/2365, v povezavi s členom 80(1), tretji pododstavek, Direktive 2014/25, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2017/2364,

je treba razlagati tako, da

so s tem členom 57(4) izčrpno urejeni neobvezni razlogi za izključitev, s katerimi je mogoče utemeljiti izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila iz razlogov, ki temeljijo na objektivnih elementih v zvezi z njegovo strokovno usposobljenostjo in navzkrižjem interesov ali izkrivljanjem konkurence, ki bi nastala zaradi njegovega sodelovanja v tem postopku. Vendar navedeni člen 57(4) ne preprečuje, da bi načelo enakega obravnavanja iz člena 36(1) Direktive 2014/25, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2017/2364, lahko oviralo oddajo zadevnega naročila gospodarskim subjektom, ki tvorijo gospodarsko enoto in katerih ponudbe, čeprav so bile predložene ločeno, niso ne samostojne ne neodvisne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran