Na vsebino
EN
14. 7. 2022

Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) proti Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

C-436/20

„Predhodno odločanje – Člena 49 in 56 PDEU – Povsem notranji položaj – Storitve na notranjem trgu – Direktiva 2006/123/ES – Področje uporabe – Člen 2(2)(j) – Javno naročanje – Direktiva 2014/24/EU – Pojem ,javna naročila‘ – Členi od 74 do 77 – Opravljanje socialnih storitev pomoči za posameznika – Dogovori o usklajenem ukrepanju z zasebnimi subjekti socialne pobude – Izključitev subjektov s pridobitnim namenom – Kraj dejanskega sedeža subjekta kot pogoj za sodelovanje“

 

 

 

1.      Člena 76 in 77 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, s katero se za zasebne nepridobitne subjekte pridrži možnost, da po konkurenčni obravnavi njihovih ponudb sklenejo dogovore, v skladu s katerimi ti subjekti zagotavljajo socialne storitve pomoči za posameznika v zameno za povračilo stroškov, ki jim nastanejo, in sicer ne glede na ocenjeno vrednost teh storitev, tudi če ti subjekti ne izpolnjujejo zahtev iz tega člena 77, če na eni strani zakonski in pogodbeni okvir, na podlagi katerega se izvaja dejavnost navedenih subjektov, dejansko prispeva k socialnemu namenu ter uresničevanju ciljev solidarnosti in proračunske učinkovitosti, na katerih temelji ta ureditev, in če je spoštovano načelo preglednosti, kot je zlasti opredeljeno v členu 75 te direktive.

2.      Člen 76 Direktive 2014/24 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero je v okviru javnega naročanja socialnih storitev iz Priloge XIV k tej direktivi sedež gospodarskega subjekta v kraju, v katerem je treba zagotavljati storitve, pogoj za sodelovanje gospodarskih subjektov, ki se preizkusi pred preučitvijo njihovih ponudb.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran