Na vsebino
EN
16. 6. 2022

Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 proti Obshtina Razlog

C‑376/21

„Predhodno odločanje – Javno naročanje – Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 – Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 – Neuporaba za javna naročila, ki jih oddajo države članice in so financirana s sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov – Direktiva 2014/24/EU – Neposredna in brezpogojna napotitev na določbe prava Unije v nacionalni zakonodaji – Uporaba za naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti, določene z direktivo – Člen 32(2)(a) – Možnost javnega naročnika, da k sodelovanju v postopku s pogajanji brez predhodne objave povabi en sam gospodarski subjekt, potem ko je ugotovil, da predhodni odprti postopek ni bil uspešen – Obveznost ohraniti prvotne pogoje naročila brez uvajanja bistvenih sprememb“

 

 

 

1.      Člen 160(1) in (2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter člen 102(1) in (2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015, je treba razlagati tako, da se ne uporabljata za postopke za oddajo javnih naročil, ki jih organizirajo javni naročniki držav članic, tudi če se ta naročila financirajo s sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

2.      Člen 32(2)(a) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2170 z dne 24. novembra 2015, v povezavi s členom 18(1) te direktive, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2015/2170, je treba razlagati tako, da se lahko javni naročnik v okviru postopka s pogajanji brez predhodne objave obrne na en sam gospodarski subjekt, če so v tem postopku brez bistvenih sprememb povzeti prvotni pogoji naročila, navedeni v predhodnem odprtem postopku, ki je bil končan, ker je bila edina oddana ponudba neustrezna, čeprav predmet zadevnega naročila objektivno nima posebnosti, ki bi upravičile, da se njegova izvedba zaupa zgolj temu gospodarskemu subjektu.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: bolgarščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran