Na vsebino
EN
14. 5. 2020

T‑Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

C‑263/19

Predhodno odločanje – Javna naročila – Postopek za oddajo javnih naročil – Direktiva 2014/24/EU – Člen 1(2) in člen 72 – Direktiva 2014/25/EU – Člen 1(2) in člen 89 – Revizijski postopki oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje – Direktiva 89/665/EGS – Člen 2e(2) – Postopki za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju – Direktiva 92/13/EGS – Člen 2e(2) – Spremembe pogodbe, ki je bila sklenjena po koncu postopka za oddajo javnega naročila – Neobstoj novega postopka za oddajo naročila – Globe, naložene naročniku in izbranemu ponudniku za naročilo – Načelo sorazmernosti

 

 

 

1.      Člen 2e(2) Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (89/665/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, člen 2e(2) Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66, uvodne izjave od 19 do 21 Direktive 2007/66, uvodne izjave 12, 113, 115 in 117, člen 1(2) in člen 89 Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES je treba razlagati tako razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki v okviru revizijskega postopka, ki ga je nadzorni organ začel po uradni dolžnosti, dopušča, da se kršitev pripiše in posledično globa naloži ne le naročniku ampak tudi izbranemu ponudniku za naročilo v primerih, v katerih je bila ob spremembi pogodbe o javnem naročilu med njenim izvajanjem uporaba pravil za oddajo javnih naročil nezakonito zavrnjena. Če pa tako možnost določa nacionalna ureditev, mora revizijski postopek spoštovati pravo Unije, vključno s splošnimi načeli tega prava, če zadevno javno naročilo spada v stvarno področje uporabe direktiv o javnem naročanju, od začetka ali pa po njegovi nezakoniti spremembi.

2.      Znesek globe, ki je bila naložena zaradi nezakonite spremembe pogodbe o javnem naročilu, sklenjene med naročnikom in izbranim ponudnikom, je treba določiti ob upoštevanju ravnanj vsake teh strank.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: madžarščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran