Na vsebino
EN
5. 4. 2017

„Borta“ UAB proti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijaVĮ

C‑298/15

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2004/17/ES – Javno naročilo, ki ne dosega praga, določenega v tej direktivi – Člena 49 in 56 PDEU – Omejitev oddajanja del v podizvajanje – Predstavitev skupne ponudbe – Strokovna usposobljenost ponudnikov – Spremembe razpisne dokumentacije“


 

1.      Glede javnega naročila, ki ne spada na področje uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013, vendar pri njem obstaja gotov čezmejni interes, je treba člena 49 in 56 PDEU razlagati tako, da nasprotujeta določbi nacionalne ureditve, kot je člen 24(5) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (litovski zakon o javnih naročilih), ki določa, da mora glavno delo, ki ga je kot tako opredelil naročnik, če so k izvedbi naročila povabljeni podizvajalci, opraviti izbrani ponudnik sam.

2.      Glede takega javnega naročila je treba načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter zahtevo po preglednosti, ki izhajajo zlasti iz členov 49 in 56 PDEU, razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da naročnik po objavi obvestila o javnem naročilu spremeni točko razpisne dokumentacije, ki se nanaša na pogoje in načine kumuliranja strokovne usposobljenosti, kot je točka 4.3 iz postopka v glavni stvari, če zadevne spremembe, prvič, niso tako bistvene, da bi pritegnile morebitne ponudnike, ki brez teh sprememb ne bi mogli predložiti ponudbe, drugič, če so te spremembe predmet ustrezne objave, in tretjič, če so te spremembe izvedene preden ponudniki predložijo ponudbe, je rok za predložitev teh ponudb podaljšan, če so te spremembe bistvene, je trajanje tega podaljšanja odvisno od obsega teh sprememb in je trajanje podaljšanja dovolj dolgo, da gospodarskim subjektom omogoči, da zato prilagodijo svoje ponudbe, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

3.      Člen 54(6) Direktive 2004/17, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1336/2013, je treba razlagati tako, da nasprotuje točki razpisne dokumentacije, kot je točka 4.3 iz postopka v glavni stvari, ki ob predložitvi skupne ponudbe več ponudnikov zahteva, da prispevek vsakega od njih, zato da so izpolnjene zahteve glede strokovne usposobljenosti, sorazmerno ustreza deležu gradenj, ki ga bo dejansko opravil v primeru pridobitve zadevnega naročila.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: litvanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran