Na vsebino
EN
8. 5. 2014

Idrodinamica Spurgo Velox srl, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl proti Acquedotto Pugliese SpA

C-161/13

Javna naročila – Vodni sektor – Direktiva 92/13/EGS – Učinkoviti in hitri revizijski postopki – Rok za vložitev zahtevka za revizijo – Datum, na katerega začne teči ta rok

 

 

Člen 1(1) in (3) ter 2a(2), zadnji pododstavek, Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, je treba razlagati tako, da začne rok za vložitev ničnostne tožbe proti odločbi o oddaji javnega naročila teči znova, če naročnik izda novo odločbo po izdaji odločbe te o oddaji, vendar pred podpisom pogodbe, pri čemer lahko nova odločba vpliva na zakonitost te odločbe o oddaji javnega naročila. Ta rok začne teči z obvestilom ponudnikom o poznejši odločbi ali – če tega ni – s trenutkom, ko se ponudniki z njim seznanijo.

Če se ponudnik po poteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, ki ga določa nacionalno pravo, seznani z morebitno nepravilnostjo, ki je bila storjena pred izdajo odločbe o oddaji javnega naročila, ima pravico do vložitve zahtevka za revizijo le v tem roku, razen če izrecna določba nacionalnega prava zagotavlja takšno pravico v skladu s pravom Unije.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran