Na vsebino
EN
8. 5. 2013

Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL, Olivier de Clippele proti Flamski vladi

C-197/11

Združeni zadevi C-197/11 Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL, Olivier de Clippele proti Flamski vladi in C-203/11 All Projects & Developments NV in drugi proti Flamski vladi.

 

 

Temeljne svoboščine – Omejitev – Utemeljitev – Državne pomoči – Pojem ‚javno naročilo gradenj‘ – Zemljišča in zgradbe v nekaterih občinah – Regionalna ureditev, ki za prenos zemljišč in zgradb na njih določa pogoj, da je kandidat za kupca ali najemnika ‚zadostno povezan‘ s ciljno občino – Socialna obveznost, naložena lastnikom zemljišča in nosilcem projekta – Davčne spodbude in mehanizmi subvencioniranja

 

 

1.      Členi 21 PDEU, 45 PDEU, 49 PDEU, 56 PDEU in 63 PDEU ter člena 22 in 24 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS, nasprotujejo ureditvi, kot je ta, določena v knjigi 5 dekreta flamske regije z dne 27. marca 2009 o zemljiščih in nepremičninah, v skladu s katero mora ocenjevalna komisija province za prenos nepremičnin, ki so v ciljnih občinah, ki jih določa Vlaamse Regering, preveriti, ali je potencialni kupec ali najemnik s temi občinami „zadostno povezan“.

2.      Člen 63 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotuje ureditvi, kot je ta, določena v knjigi 4 flamskega dekreta, v skladu s katero je nekaterim gospodarskim subjektom ob pridobivanju gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za razdelitev zemljišča naložena „socialna obveznost“, če predložitveno sodišče odloči, da je ta ureditev nujna in primerna za uresničevanje cilja zagotoviti zadostno ponudbo stanovanj za osebe z nizkimi prihodki ali druge ogrožene sloje lokalnega prebivalstva.

3.      Davčne spodbude in mehanizme subvencioniranja, določene v istem dekretu flamske regije, je mogoče opredeliti kot državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali so pogoji v zvezi z obstojem državne pomoči izpolnjeni, in če je odgovor pritrdilen, glede ukrepov, določenih v knjigi 4 tega dekreta, katerih namen je izravnava socialne obveznosti, ki jo imajo nekateri nosilci projekta in lastniki, preveriti, ali se za take ukrepe vendarle uporabi Odločba Komisije 2005/842/CE z dne 28. novembra 2005 o uporabi člena 86(2) [ES] za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

4.      Gradnja socialnih stanovanj, ki jih je nato treba prodati javni ustanovi za socialna stanovanja po navzgor omejenih cenah ali s prenosom njihovih pravic na izvajalce storitev, ki so ta stanovanja realizirali, spada pod izraz „javno naročilo gradenj“, opredeljen v členu 1(2)(b) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, v različici, ki izhaja iz Uredbe (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009, kadar so izpolnjeni pogoji, določeni v tej določbi, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: francoščina in nizozemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran