Na vsebino
EN
18. 10. 2012

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, ki je postala Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, proti Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

C-218/11

Direktiva 2004/18/ES – Javna naročila gradenj, blaga in storitev – Člena 44(2) in 47(1)(b), (2) in (5) – Ekonomski in finančni položaj kandidatov ali ponudnikov – Minimalna stopnja usposobljenosti, ugotovljena na podlagi enega samega podatka iz bilance stanja – Računovodski podatek, na katerega lahko vplivajo razlike med nacionalnimi pravi s področja letnih računovodskih izkazov družb

 

 

1.      Člena 44(2) in 47(1)(b) Direktive 2004/18 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da lahko naročnik zahteva minimalno stopnjo ekonomske in finančne zmogljivosti s predložitvijo ene ali več postavk iz bilance stanja, če so objektivno primerne za to, da je iz njih razvidna ta zmogljivost gospodarskega subjekta, in če je ta stopnja prilagojena pomembnosti zadevnega naročila, tako da je objektivno kazalnik obstoja ekonomske in finančne osnove, ki zadostuje za uspešno izpolnitev naročila, pri čemer pa ne presega tega, kar je za to razumno nujno. Merila minimalne stopnje ekonomske in finančne zmogljivosti načeloma ni treba odpraviti le zato, ker jo je treba utemeljiti s sklicevanjem na podatek iz bilance stanja, glede katere lahko obstajajo razlike med predpisi različnih držav članic.

2.      Člen 47 Direktive 2004/18 je treba razlagati tako, da če gospodarski subjekt zaradi pogodbe, v skladu s katero sistematično prenese svoj dobiček na obvladujočo družbo, ne more izpolniti merila minimalne stopnje ekonomske in finančne zmogljivosti, in sicer da poslovni izid, prikazan v bilanci stanja kandidatov ali ponudnikov, ni negativen več kot eno leto od zadnjih treh zaključenih poslovnih let, lahko to merilo minimalne stopnje zmogljivosti izpolni le tako, da v skladu z odstavkom 2 navedenega člena uveljavlja zmogljivosti drugega subjekta. Na to ne vpliva, da se zakonodaji države članice, kjer ima sedež navedeni gospodarski subjekt, in države članice, kjer ima sedež naročnik, razlikujeta v tem, da je v skladu z zakonodajo prve države članice taka pogodba dovoljena brez omejitev, v skladu z zakonodajo druge pa le, če ni posledica prenosa dobička, da je poslovni izid, prikazan v bilanci stanja, negativen.

  

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: madžarščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran