Na vsebino
EN
10. 5. 2012

Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

C-368/10

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/18/ES – Postopki za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Javno naročilo dobave, namestitve in vzdrževanja avtomatov za tople napitke ter dobave čaja, kave in drugih sestavin – Člen 23(6) in (8) – Tehnične specifikacije – Člen 26 – Pogoji za izvedbo naročila – Člen 53(1) – Merila za oddajo naročil – Ekonomsko najugodnejša ponudba – Ekološki proizvodi in proizvodi pravične trgovine – Uporaba znakov kakovosti v tehničnih specifikacijah in merilih za oddajo – Člen 39(2) – Pojem ‚dodatne informacije‘ – Člen 2 – Načela za oddajo naročil – Načelo preglednosti – Člena 44(2) in 48 – Preverjanje sposobnosti in izbor udeležencev – Minimalna raven tehnične in poklicne sposobnosti – Upoštevanje ‚meril glede trajnostnih nakupov in družbeno odgovornega ravnanja podjetij

 

 

1.      Ker je provinca Severna Holandija pri oddaji javnega naročila za dobavo in upravljanje kavnih avtomatov, ki je bilo predmet razpisa, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije 16. avgusta 2008:

–        določila tehnično specifikacijo, ki ni združljiva s členom 23(6) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007, saj je zahtevala, da so nekateri proizvodi, ki jih je treba dobaviti, opremljeni z določenim znakom kakovosti za okolje, namesto da bi navedla podrobne specifikacije;

–        določila merila oddaje, ki niso združljiva s členom 53(1)(a) navedene direktive, saj je določila, da če so sestavine, ki jih je treba dobaviti, opremljene s posebnimi znaki, to prinese določeno število točk pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe, medtem ko ni niti naštela meril za te znake kakovosti niti določila, da se lahko z vsakim primernim dokazom dokaže, da proizvod izpolnjuje ta merila;

–        določila minimalno raven tehnične sposobnosti, ki jo člena 44(2) in 48 te direktive ne dovoljujeta, saj je v zahtevah glede zmožnosti in minimalne ravni sposobnosti, navedenih v razpisni dokumentaciji, ki je uporabljiva v okviru navedenega naročila, določila pogoj, da morajo ponudniki spoštovati „merila glede trajnostnih nakupov in družbeno odgovornega ravnanja podjetij“ in navesti, kako spoštujejo ta merila in „prispeva[jo] k bolj trajnostnemu trgu kave in okoljsko, socialno in ekonomsko odgovorni proizvodnji kave“, in

–        sprejela določbo, s katero krši obveznost preglednosti, navedeno v členu 2 te direktive, saj je določila pogoj, da morajo ponudniki spoštovati „merila glede trajnostnih nakupov in družbeno odgovornega ravnanja podjetij“ in navesti, kako spoštujejo ta merila in „prispeva[jo] k bolj trajnostnemu trgu kave in okoljsko, socialno in ekonomsko odgovorni proizvodnji kave“,

Kraljevina Nizozemska ni izpolnila obveznosti iz zgoraj navedenih določb.

2.      Tožba se v preostalem zavrne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nizozemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran