Na vsebino
EN
18. 11. 1999

Teckal Srl proti Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia

C-107/98

Sodišče je odločilo, da je Direktivo 93/36/EGS treba uporabiti tedaj, ko javni naročnik (lokalna skupnost) namerava skleniti pogodbo o dobavi blaga s subjektom, ki je formalno ločen in neodvisen pri sprejemanju odločitev, ne glede na to, da ima ta subjekt status javnega naročnika.
Pri tem pa je Sodišče dopustilo možnost drugačne odločitve v primeru, če bi bil položaj subjekta, kateremu je bilo naročilo dodeljeno, soroden položaju notranjega organa naročnika, zlasti z vidika nadzora; če naročnik izvaja nadzor nad tem subjektom na enak način, kot ga izvaja nad notranjimi organi in če hkrati predmetni subjekt izvaja naloge oziroma pooblastila naročnika (zgolj formalno ločenost izvajalca od oblasti in izvajanje dejavnosti pod nadzorom oblasti, ki je soroden nadzoru zoper svoje organe) oziroma izvršuje večino svoje dejavnosti prav z družbeniki (javnimi naročniki). To so t. i. in-house naročila in lahko zajemajo tako blago, storitve ali gradnje. Stališče izhaja iz logičnega sklepanja, naj pravo ne posega v način organizacije izvajanja poslov v eni osebi ali več osebah. Analogno določilo, ki omogoča dodelitev javnega naročila storitev (brez uporabe pravil javnega naročanja) drugi pravni osebi, ki tvori, tako pravobranilec Colmas, isto ekonomsko enoto, dovoljuje 13. člen Direktive 93/38/EGS.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran