Na vsebino
EN

018-045/2024 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-045/2024-4
Datum sprejema: 17. 5. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Zlate Jerman, kot predsednice senata, ter Aleksandra Petrovčiča in Igorja Luzarja, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava SN kabelskih spojk, končnikov in konektorjev (1-letno obdobje)« - sklop 2: SN kabelski končniki in konektorji, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba MR d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 17. 5. 2024

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku naročila male vrednosti po 47. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS; št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 20. 2. 2024, pod št. objave JN000980/2024.

Naročnik je 10. 4. 2024 na Portalu javnih naročil objavil Odločitev o oddaji naročila JN2024/011 (dokument št. 30-1/2024-18580, z dne 8. 4. 2024), s katero je predmetno javno naročilo v obeh razpisanih sklopih (sklop št. 1 - SN kabelske spojke, sklop št. 2 - SN kabelski končniki in konektorji) oddal v izvedbo ponudniku Telma Trade d.o.o., Motnica 13, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je naročnik prejel tri dopustne ponudbe in da je ponudba izbranega ponudnika ekonomsko najugodnejša v obeh razpisanih sklopih.

Zoper navedeno odločitev v sklopu št. 2 je vlagatelj 17. 4. 2024 vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev v sklopu št. 2 razveljavi, zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna in bi morala biti izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Navaja, da je na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da izbrani ponudnik ni predložil dokazil za zahtevo, ki izhaja iz točke 4 Tehničnih razpisnih pogojev (Dodatne zahteve za SN prenapetostne odvodnike) in se nanaša na ohmsko komponento uhajavega toka pri podani Uc in 20℃;Ir≤0,1mA. Iz kataloškega lista »SN prenapetostni odvodnik tip 800 SA Euromold«, ki ga je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, ni mogoče ugotoviti podatka o tej zahtevi, izbrani ponudnik pa tudi ni predložil nobenega drugega dokazila, s katerim bi izkazal izpolnjevanje te zahteve. Izbrani ponudnik navedene zahteve tako ni izkazal na način, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, kar naj (po potrebi) ugotovi izvedenec elektro stroke. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v zvezi z ugotovljeno pomanjkljivostjo ponudnike neenakopravno obravnaval oziroma je nedopustno preferiral izbranega ponudnika (vlagatelj se sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-166/2018, 018-152/2019, 018-076/2020 in 018-024/2022). Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik pod točkama 8 in 9 ponudbenega predračuna (Priloga št. 2B) v stolpcu »Tip (kat. oznaka)« navedel proizvoda 3XK480TB/G-S-15-16 in 3XK480TB/G-S-18-95, ki ju v priloženem katalogu ni. Ker izbrani ponudnik v ponudbeni predračun ni vpisal pravilnega tipa proizvoda, je njegova ponudba nedopustna tudi iz navedenega razloga. Navedena pomanjkljivost se nanaša na ponujeni predmet, zato pojasnjevanje, dopolnjevanje in spreminjanje ni več dopustno. V tem delu, zaključuje vlagatelj, pa tudi ne gre za očitno napako.

Izbrani ponudnik se je dne 14. 3. 2024 (po pooblaščencu Odvetniški družbi Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o., Ljubljana), izjasnil o vlagateljevih navedbah. Izbrani ponudnik najprej zavrača (prvi) vlagateljev očitek, ki se nanaša na manjkajoči podatek o ohmski komponenti uhajavega toka pri podani Uc in 20℃;Ir≤0,1mA. Zatrjuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora iz dokumentov, ki jih ponudniki predložijo v ponudbi, izhajati izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika. Citira drugi odstavek 4. točke (Tehnična ponudba) točke 2.2 (Tehnične zahteve) in točko 2.3 (Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme) poglavja Tehnični razpisni pogoji in zatrjuje, da je predložil vse dokumente, ki jih je zahteval naročnik. Poleg tega, še opozarja izbrani ponudnik, vlagatelj ne navaja, da je njegova ponudba tehnično neustrezna, pač pa zatrjuje le, da ni predložil dokumenta, ki bi dokazoval izpolnjevanje tehnične zahteve, takšnega dokumenta pa naročnik ni zahteval. Izbrani ponudnik navaja, da je predložil Pisno izjavo za izvedbo naročila in pooblastilo za preverbo podatkov (Priloga št. 4), s katero je med drugim potrdil, da njegova ponudba ustreza tehničnim zahtevam. Na podlagi te izjave je imel naročnik možnost preveriti izpolnjevanje vseh postavljenih tehničnih zahtev, vendar tega ni storil, saj v njegovo izjavo očitno ni dvomil. Oddaja predmetnega javnega naročila poteka po postopku oddaje naročila male vrednosti, v katerim naročniku ni potrebno preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. Izbrani ponudnik navaja, da je (iz previdnosti) že v ponudbi predložil tudi izjavo proizvajalca ponujenih prenapetostnih odvodnikov Nexans Power Accessories Germany z dne 4. 3. 2024, v kateri je proizvajalec zapisal, da so vsi materiali, vključno s ponujenimi prenapetostnimi odvodniki za K480TB konektorje, In=10kA, Ur=30kV, Uc=24kV, Nexans tip: 3X800SA-10-30N v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika. Izbrani ponudnik zavrača tudi drugi vlagateljev očitek, ki se nanaša na ponujena produkta 3XK480TB/G-S-15-16 in 3XK480TB/G-S-18-95. Navaja, da je pod zaporednima številkama 8 (Konektor kabelski SN KKT 1x 25-7 omm2 630A 24 kV) in 9 (Konektor kabelski SN KKT 1x 95-24 omm2 630A 24 kV) navedel, da ponuja produkta z oznakama 3XK480TB/G-S-15-16 in 3XK480TB/G-S-18-95. V ponudbeni predračun ni navedel napačnega tipa/kataloške oznake ponujenih proizvodov, temveč je zaradi prevelike dolžine kataloške oznake in omejenega prostora v stolpcu »Tip (kat. oznaka)«, končni del kataloške oznake ponujenih konektorjev odrezan oziroma ni viden. Pri tem gre za pomanjkljivost, ki jo je mogoče spregledati, saj je skupaj z ostalimi predloženimi dokumenti oba ponujena proizvoda mogoče nedvoumno identificirati.

Naročnik je z dokumentom št. 30-1/2024 - 22107 z dne 25. 4. 2024 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo neutemeljeno navaja, da izbrani ponudnik ni predložil dokazil, iz katerih bi bilo razvidno, da ponujeno blago ustreza vsem naročnikovim tehničnim zahtevam. Naročnik v zvezi s tem ugotavlja, da vlagatelj ne izpodbija tehnične ustreznosti ponujenega blaga izbranega ponudnika, temveč le način izkazovanja tehničnih zahtev. Zavrača vlagateljeve navedbe, da bi morali ponudniki predložiti tudi dokazilo, ki se nanaša na ohmsko komponento uhajavega toka in zatrjuje, da takšne zahteve v razpisni dokumentaciji ni postavil. V razpisni dokumentaciji je sicer res določil, da morajo ponudniki za ponujen produkt predložiti prospekt, vendar ni zahteval, da morajo biti iz prospekta razvidne vse tehnične specifikacije. V kolikor bi želel, da morajo biti posamezne ali vse tehnične zahteve razvidne že iz prospekta, bi tako tudi zapisal. Naročnik pri tem še navaja, da lahko v skladu z določilom 47. člena ZJN-3 ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev zgolj z lastno izjavo, naročniku pa v postopku naročila male vrednosti ni treba preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. Izbrani ponudnik je že s podano Pisno izjavo za izvedbo naročila in pooblastilom za preverbo podatkov (Priloga št. 4) izrecno izjavil, da njegova ponudba ustreza vsem tehničnim zahtevam, poleg tega je predložil še izjavo proizvajalca Nexans Power Accessories Germany z dne 4. 3. 2024, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami tega razpisa. Izbrani ponudnik je predložil vse z razpisno dokumentacijo zahtevane dokumente, zaradi česar naročnik ni imel nobenega razloga, da bi ponudbo označil kot nedopustno. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na produkta 3XK480TB/G-S-15-16 in 3XK480TB/G-S-18-95. Zatrjuje, da je Prilogo št. 2b (ponudbeni predračun) v Excel formatu pripravil sam ter da je zaradi prednastavljene širine stolpcev na skeniranem dokumentu pod zaporednima številkama 8 in 9 evidentno odrezan del navedbe tipa proizvoda, pri čemer je iz obrazca jasno razvidno, da je izbrani ponudnik vpisal tudi nadaljevanje oznake. Naročnik ni podvomil, katero blago je ponudil izbrani ponudnik, saj sta ponujena tipa 3XK480TB/G-S-15-16.95 in 3XK480TB/G-S-18-95.240 razvidna tako iz izjave izbranega ponudnika o karakteristikah ponujenega kabelskega končnika in konektorja (Priloga B - sklop 2), kakor tudi iz izjave proizvajalca z dne 4. 3. 3024, pri čemer so v obeh dokumentih tipi ponujenega blaga navedeni po vrstnem redu kot v Prilogi št. 2b. Tako ni dvoma o tem, katere artikle je ponudil izbrani ponudnik. Tudi iz predloženih katalogov blaga jasno izhaja, da obstaja le (po) en proizvod z oznakama 3XK480TB/G-S-15-16.95 in 3XK480TB/G-S-18-95.240, zato ni možna zamenjava vpisanega blaga z drugim.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 29. 4. 2024 opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vztraja pri pravovarstvenem predlogu in očitkih iz zahtevka za revizijo ter se dodatno opredeljuje do naročnikovih navedb. Zatrjuje, da bi moral izbrani ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti prospekt posameznega tipa produkta s tehničnimi karakteristikami, iz katerega bi bilo razvidno, da ponujeno blago ustreza vsem naročnikovim strokovnim zahtevam, med drugim tudi zahtevi, ki se nanaša na ohmsko komponento uhajavega toka pri podani Uc in 20℃;Ir≤0,1mA. Očitno je izbrani ponudnik s predloženo Pisno izjavo za izvedbo naročila in pooblastilom za preverbo podatkov, s katero je potrdil, da njegova ponudba ustreza tehničnim zahtevam podal lažno izjavo, kar pomeni ne le, da je njegova ponudba nedopustna, pač pa, da je storil tudi prekršek. Več kot očitno je tudi, da je izbrani ponudnik naročnika zavedel. Če naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni preveril, to še ne pomeni, da je ponudba dopustna. Zato je potrebno zavrniti naročnikovo pavšalno razpravljanje o njegovi avtonomni pravici do preverjanja dopustnosti ponudbe. Zgolj splošna izjava namreč ne more nadomestiti zahtevanih dokazil, ki bi jih moral predložiti izbrani ponudnik, da bi dokazal dopustnost ponudbe. Čeprav gre v obravnavanem primeru za naročilo male vrednosti, se naročnik ne sme izogniti preverjanju zahtev, ki se nanašajo na tehnične specifikacije. Tehnične specifikacije se nanašajo na predmet javnega naročila, ki predstavlja najpomembnejši del javnega naročila. Ker je naročnik preverjanje opustil, je izbral tehnično neustrezno ponudbo, ki je cenejša ravno iz razloga, ker ne ustreza tehničnim specifikacijam. Vlagatelj se ravno tako ne strinja z naročnikovimi navedbami, ki se nanašajo na artikla, navedena pod točkama 8 in 9 ponudbenega predračuna. Zatrjuje, da naročnikov razlog, da gre za prednastavljene širine stolpcev, ne more biti upošteven, saj bi lahko izbrani ponudnik zahteval spremembo obrazca preden je oddal ponudbo, pa tega ni storil. Navedeno dejstvo gre zato v škodo izbranega ponudnika. Poleg tega je naročnik pri predhodnem očitku zastopal stališče, da katalogi niso bili zahtevani, sedaj pa pravi, da je iz katalogov, ki jih je predložil izbrani ponudnik, razvidno kaj ponuja. Naročnik z opisanim nedopustno prilagaja argumentacijo, vse z namenom, da bi bila izbrana ponudba izbranega ponudnika. Izjava proizvajalca in predloženi katalogi ne morejo sanirati dejstva, da izbrani ponudnik v ponudbeni predračun ni vpisal tipa blaga, ki ga ponuja, zato njegova ponudba ni dopustna. Očitno izbrani ponudnik pri pripravi ponudbe ni izkazal dolžne skrbnosti, ki se pričakuje v postopkih oddaje javnih naročil. Iz obrazcev, ki jih je pridobil na vpogledu, še ugotavlja vlagatelj, ni razvidno, da je izbrani ponudnik vanje vpisal nadaljevanje oznake, navedeno ni razvidno niti iz zapisnika o odpiranju ponudb, novih dejstev v postopku revizije pa naročnik ne more navajati.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz dveh razlogov - ker ni predložil dokazil v zvezi z ohmsko komponento uhajavega toka in ker je v 8. in 9. točko ponudbenega predračuna vpisal proizvoda, ki ju v predloženem katalogu ni.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj šele v vlogi, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb (pa še to zgolj splošno in brez dokazov) navedel, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve, ki se nanaša na ohmsko komponento uhajavega toka ter da je iz tega razloga ponudba izbranega ponudnika tudi cenejša od preostalih dveh prejetih ponudb. V zahtevku za revizijo namreč vlagatelj ni zatrjeval, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje navedene tehnične zahteve oziroma da je ponudba izbranega ponudnika tehnično neustrezna, pač pa je navedel le, da izbrani ponudnik ni predložil dokumenta, ki bi dokazoval izpolnjevanje le-te. Državna revizijska komisija v zvezi s tem opozarja, da načelo kontradiktornosti, kot ga opredeljuje 11. člen ZPVPJN, strankam postopka pravnega varstva daje pravico do tega, da se izrečejo o navedbah nasprotne stranke. Pri vlogah, s katerimi se stranke izrekajo o navedbah nasprotnih strank, pa je potrebno upoštevati tudi omejitve iz ZPVPJN. Vlagatelj tako v vlogah, s katerimi se opredeljuje do naročnikovih navedb iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov (razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku; prim. šesti odstavek 29. člena ZPVPJN), naročnik pa v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nedopustnost posameznih ponudb, kot jih je navedel v odločitvi o oddaji naročila. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija vlagateljevih (novih) navedb o tem, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve, ki se nanaša na ohmsko komponento uhajavega toka oziroma da je ponudba izbranega ponudnika iz navedenega razloga tehnično neustrezna, v odločitvi o zahtevku za revizijo ni upoštevala.

Ob navedenem ter ob upoštevanju dejstva, da med vlagateljem, naročnikom in izbranim ponudnikom (kot bo razvidno tudi iz nadaljnje obrazložitve tega sklepa) ni spora o tem, da v ponudbi izbranega ponudnika ni podatka o ohmski komponenti uhajavega toka, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljev dokazni predlog za imenovanje izvedenca elektro stroke. Vlagatelj je namreč predlagal, da naj bi izvedenec ugotovil, ali je izbrani ponudnik zahtevo izkazal na način, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, zato je predlog za imenovanje izvedenca nepotreben.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3). Naročnik sme javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitek, ki se nanaša na manjkajoče dokazilo o ohmski komponenti uhajavega toka pri podani Uc in 20℃;Ir≤0,1mA.

Naročnik je tehnične zahteve za razpisane kabelske končnike in konektorje navedel v točkah 2, 3 in 4 točke 2.2 (Tehnične zahteve) Tehničnih razpisnih pogojev. V točki 4 (Dodatne zahteve za SN prenapetostne odvodnike) je med drugim postavil tudi naslednjo zahtevo »Ohmska komponenta uhajavega toka pri podani Uc in 20℃;Ir≤0,1mA«.

Naročnik je v zadnjem odstavku točke 2.2 (Tehnična ponudba) zapisal:

»Ponudnik mora v ponudbi navesti naslednje podatke in predložiti naslednje dokumente:
Proizvajalec (ponudnik vpiše v ponudbeni predračun).
Tip od proizvajalca (ponudnik vpiše v ponudbeni predračun).
Material.
Prospekt posameznega tipa produkta s tehničnimi karakteristikami.
Navodila za montažo (v slovenskem jeziku).
Izjava ponudnika o karakteristikah ponujenega kabelskega končnika in konektorja.«.

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je izbrani ponudnik ravnal v skladu s citirano zahtevo ter v ponudbi navedel vse izrecno zahtevane podatke in predložil vso zahtevano dokumentacijo. Vlagatelj in naročnik se prav tako strinjata, da je izbrani ponudnik predložil tudi prospekt ponujenih proizvodov s tehničnimi karakteristikami in da v prospektu ni podatka o ohmski komponenti uhajavega toka pri podani Uc in 20℃;Ir≤0,1mA. Med strankama pa je spor o tem, ali bi morale iz predloženih dokumentov (prospektov) izhajati vse zahtevane tehnične specifikacije. Vlagatelj zatrjuje, da bi morala ponudba (katalog) vsebovati podatke o vseh zahtevanih tehničnih specifikacijah razpisanega blaga. Nasprotno, naročnik in izbrani ponudnik se s tem ne strinjata in zatrjujeta, da takšne zahteve v razpisni dokumentaciji ni.

Državna revizijska komisija vlagateljevemu stališču ni mogla slediti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji res zahteval, da morajo ponudniki za ponujene produkte predložiti prospektno dokumentacijo, vendar ob tem ni zahteval tudi, da morajo biti iz prospekta razvidne vse tehnične specifikacije. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da splošna izjava, tudi v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ne more nadomestiti izrecno zahtevanih dokazil. A v obravnavanem primeru je izbrani ponudnik, kot že izhaja iz te obrazložitve, skladno z naročnikovimi zahtevami iz točke 2.2 (Tehnična ponudba) Tehničnih razpisnih pogojev v ponudbi navedel vse izrecno zahtevane podatke in predložil vso zahtevano dokumentacijo, od ponudnikov pa, kot je zapisala Državna revizijska komisija že v številnih odločitvah, ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njih terjala naročnikova vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Naročnik predmetni postopek izvaja po postopku oddaje naročila male vrednosti. Gre za postopek, ki ga lahko naročnik glede na prvi odstavek 47. člena ZJN-3 uporabi tudi v primeru naročila blaga, za katerega glede na vrednost v zvezi z njim ni treba poslati v objavo obvestila o naročilu Uradu za publikacije Evropske unije. Tretji odstavek 47. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (torej tudi zahtev, ki se nanašajo na tehnične specifikacije) z ESPD ali drugo lastno izjavo, pri čemer naročniku ne glede na drugi odstavek 89. člena ZJN-3 ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. Iz navedenih določil ZJN-3 je razvidno, da lahko ponudniki v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti izpolnjevanje posameznih zahtev ali pogojev izkažejo s predložitvijo lastnih izjav, ki jih naročniku ni treba posebej preverjati, razen če dvomi v resničnost navedb.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Pisno izjavo za izvedbo naročila in pooblastilo za preverbo podatkov (Priloga št. 4), s podpisom katere so ponudniki potrdili (med drugim tudi), da njihova ponudba ustreza tehničnim zahtevam, kot so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil tako izpolnjeno in podpisano Pisno izjavo za izvedbo naročila in pooblastilo za preverbo podatkov (Priloga št. 4), poleg tega je (samoiniciativno) predložil tudi Izjavo proizvajalca (Nexans Power Accessories Germany) z dne 4. 3. 2024, iz katere ravno tako izhaja, da je ponujeno blago skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa. V obravnavanem primeru se naročnik ni odločil preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi izbranega ponudnika oziroma ni izkoristil možnosti, ki si jo je v zvezi s ponujenim blagom pridržal v 2. točki Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila (Pogoji za udeležbo) ter od izbranega ponudnika ni zahteval, da mu omogoči ogled ponujenega blaga ter testiranje blaga in pridobitev strokovnega mnenja o ustreznosti blaga pri neodvisni strokovni instituciji. V obravnavanem primeru naročnik očitno ni podvomil v tehnično ustreznost s strani izbranega ponudnika ponujenega blaga, kar pa seveda ne pomeni, da je zato ponujeno blago tehnično neustrezno.

Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na dva artikla, ki ju je izbrani ponudnik vpisal v ponudbeni predračun. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi iz razloga, ker je v ponudbeni predračun (v točki 8 in 9) vpisal proizvoda, ki ju v predloženem katalogu ni. Naročnik se z vlagateljem ne strinja. Navaja, da je predračunski obrazec v Excel formatu pripravil sam, ter da sta zaradi prednastavljene širine stolpcev, pod zaporednima številkama 8 in 9, evidentno odrezana (zadnja) dela navedbe tipa proizvajalca, pri čemer sta oba produkta jasno razvidna iz drugih delov ponudbe izbranega ponudnika.

Predračunski obrazec (Priloga št. 2b), kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno, je pripravil naročnik. Naročnik je v obrazcu navedel deset artiklov s tehničnimi specifikacijami (pod zaporednimi številkami od 1 do 6 so vpisani SN kabelski končniki, pod zaporednimi številkami od 7 do 10 pa SN kabelski konektorji), vpisal je tudi razpisane količine in enote mere, ponudniki pa so morali obrazec izpolniti še s podatki o proizvajalcu, tipu oziroma kataloški oznaki ter ceno za en kos in skupno vrednostjo za celotno razpisano količino.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil v celoti izpolnjen predračunski obrazec (Priloga št. 2b). Pod zaporednima številkama 8 (Konektor kabelski SN KKT 1x 25-70 mm2 630A 24 kV) in 9 (Konektor kabelski SN KKT 1x 95-240 mm2 630A 24 kV) je izbrani ponudnik v rubriko »Tip (kat. oznaka)« vpisal konektorja proizvajalca Nexans z oznakama 3XK480TB/G-S-15-16 in 3XK480TB/G-S-18-95. Iz obeh spornih delov predračunskega obrazca je jasno razvidno, da je izbrani ponudnik pri obeh navedenih produktih vpisal (oziroma vsaj skušal vpisati) tudi nadaljevanje obeh oznak, vendar sta zaradi (pre)dolgih kataloških oznak in omejenega prostora v rubriki »Tip (kat. oznaka)«, njuna končna dela odrezana oziroma nista vidna. Pri vpisu prvega spornega artikla (pod zaporedno št. 8) je namreč na koncu oznake vidna tudi polovica številke 9, pri vpisu drugega artikla (pod zaporedno št. 9) pa je ravno tako razvidno (sicer nerazločno) nadaljevanje vpisa oznake ponujenega artikla. Kot namreč priznava tudi naročnik, prednastavljena širina stolpcev ni omogočala celotnega vpisa spornih kataloških oznak, zato sta oba zadnja dela evidentno odrezana. Ker gre nastalo situacijo pripisati naročniku (naročnikovi razpisni dokumentaciji), poleg tega sta ponujena artikla s celotnima oznakama razvidna iz kar treh drugih delov ponudbe izbranega ponudnika (iz Izjave proizvajalca z dne 4. 3. 2024, iz Izjave ponudnika o karakteristikah ponujenega kabelskega končnika in konektorja - Priloga b - Sklop 2 in iz predloženega prospekta), iz predloženih katalogov ponujenega blaga pa je tudi jasno razvidno, da obstaja zgolj po en proizvod s takšnima oznakama (to sta SN kabelska konektorja 3XK480TB/G-S-15-16.95 in 3XK480TB/G-S-18-95.240), zaradi česar zamenjava vpisanega blaga z drugim blagom niti ni možna, Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel dokazati naročnikovih kršitev ZJN-3 in razpisne dokumentacije pri presoji dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika. Zato je skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.

Predsednica senata:
mag. Zlata Jerman
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
naročnik,
vlagatelj - po pooblaščencu,
izbrani ponudnik - po pooblaščencu,
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
v spis zadeve, tu.Natisni stran