Na vsebino
EN

018-046/2024 ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Številka: 018-046/2024-3
Datum sprejema: 13. 5. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar, kot članice senata, in Marka Medveda, kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje okolju prijaznih storitev pranja perila, likanja in vzdrževanja perila za Zdravstveni dom Ptuj (ponovljen razpis)«, na podlagi pritožbe vlagatelja PRALIK storitve pranja, likanja in šivanja d.o.o., Tovarniška cesta 10, Kidričevo (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 5. 2024

odločila:

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik po postopku naročila male vrednosti oddaja javno naročilo za pranje, likanje in vzdrževanje perila. Obvestilo o naročilu je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 11. 4. 2024, pod številko objave JN002344/2024-SL1/01.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 4. 2024 zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal razveljavitev referenčnega pogoja in zahteval povračilo stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 22. 4. 2024 zahtevek za revizijo zavrgel, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva pa zavrnil. V sklepu navaja, da prek portala javnih naročil ni bil opozorjen na očitane kršitve, čeprav ga je vlagatelj (ali drug morebitni ponudnik) imel možnost nanje opozoriti, posledično pa za vsebinsko obravnavo očitanih kršitev obstaja omejitev iz tretjega odstavka 16. člena ZPVPJN, ki je tudi procesna predpostavka za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo. Naročnik tako do vložitve zahtevka za revizijo ni prejel nobenega vprašanja ali opozorila, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo izpolnitve procesne predpostavke iz tretjega odstavka 16. člena ZPVPJN niti ne zatrjuje, zato je treba po mnenju naročnika vlagateljev zahtevek za revizijo zavreči.

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z vlogo z dne 25. 4. 2024 vložil pritožbo. Ob povzemanju določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v okviru katerih je naročnik določil rok za postavljanje vprašanj prek portala javnih naročil, navaja, da sam ni imel težav z izpolnjevanjem zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ker vlagatelj v zvezi z javnim naročilom tudi ni imel morebitnega drugega vprašanja, naročnika prek portala javnih naročil ni kontaktiral. V nadaljevanju vlagatelj povzema referenčni pogoj in zahteva, da ga naročnik spremeni.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 29. 4. 2024 odstopil pritožbo skupaj z dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V skladu s 50. členom ZPVPJN je zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in stroških v predrevizijskem postopku mogoče vložiti pritožbo, o kateri odloča Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija skladno s 54. členom ZPVPJN pred vsebinsko obravnavo opravi predhodni preizkus pritožbe ter po uradni dolžnosti preveri, ali je bila vložena pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 52. člena ZPVPJN in ali jo je vložil vlagatelj, izbrani ponudnik ali naročnik. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da pritožba ni bila vložena pravočasno, jo s sklepom zavrže (relevantni del drugega odstavka 54. člena ZPVPJN).

Eden od procesnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za vsebinsko obravnavo pritožbe, je torej njena pravočasna vložitev. Iz prvega odstavka 51. člena ZPVPJN izhaja, da je pritožba pravočasna, če je vložena najpozneje v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve.

Državna revizijska komisija na podlagi pregleda spisovne dokumentacije ugotavlja, da je vlagatelj zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 17. 4. 2024, ki ga je naročnik s sklepom z dne 22. 4. 2024 zavrgel. Iz portala eRevizija izhaja, da je bil navedeni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo na portalu eRevizija objavljen, s tem pa vlagatelju vročen dne 22. 4. 2024 (prim. četrti odstavek 13a. člena ZPVPJN).

Dalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je vlagatelj zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo z dne 25. 4. 2024. Kot pokaže vpogled na portal eRevizija, je bila navedena pritožba vložena dne 26. 4. 2024.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega ugotavlja, da vlagateljeva pritožba z dne 25. 4. 2024 ni bila vložena v roku, ki ga določa prvi odstavek 51. člena ZPVPJN (tj. v roku treh delovnih dni od prejema naročnikove odločitve). Vlagatelj je namreč naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo prejel dne 22. 4. 2024, pritožbo zoper navedeno odločitev pa je vložil (šele) dne 26. 4. 2024, torej po izteku treh delovnih dni od prejema navedene odločitve.

Ob dejstvu, da pritožba ni bila vložena v roku iz prvega odstavka 51. člena ZPVPJN, gre ugotoviti, da pritožba ni bila vložena pravočasno, zato jo je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 54. člena ZPVPJN zavrgla.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
– vlagatelju,
– naročniku,
– RS MJU.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran