Na vsebino
EN

018-050/2024 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Številka: 018-050/2024-4
Datum sprejema: 10. 5. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata, ter mag. Zlate Jerman in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zamenjava hladilnega agregata - stavba Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Energoconsulting, d.o.o., Gosposvetska cesta 86, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 5. 2024

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Zamenjava hladilnega agregata - stavba Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 27. 3. 2024, pod št. objave JN001955/2024-SL1/01.

Naročnik je z odločitvijo o zavrnitvi vseh ponudb z dne 22. 4. 2024 (objava na Portalu javnih naročil istega dne) vse prejete ponudbe, vključno z vlagateljevo ponudbo, zavrnil kot nedopustne.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 26. 4. 2024 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik dne 8. 5. 2024 zavrnil. Istega dne je naročnik odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 5. 2024 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
– naročnik,
– vlagatelj,
– RS MJU.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran