Na vsebino
EN

018-041/2024 SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.

Številka: 018-041/2024-6
Datum sprejema: 7. 5. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Aleksandra Petrovčiča, kot predsednika senata, ter Sama Červeka, kot člana senata, in dr. Mateje Škabar, kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve mobilne telefonije, storitve prenosa podatkov in nakup mobilnih aparatov«, v zvezi s predlogom vlagatelja Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 5. 2024

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, podanem v zahtevku za revizijo z dne 15. 4. 2024, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, na portalu javnih naročil objavil dne 18. 1. 2024, pod številko objave JN000287/2024-B01, v Uradnem listu Evropske unije pa dne 19. 1. 2024, pod številko objave 2024/S 014-036033. Dne 8. 4. 2024 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, številka 60402-3/2024-2 z dne 28. 3. 2024, iz katerega izhaja, da je javno naročilo dodelil ponudniku A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Državna revizijska komisija je dne 23. 4. 2024 prejela dopis naročnika, št. 60402-3/2024-5 z dne 19. 4. 2024, iz katerega izhaja, da je vlagatelj zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je v omenjenem dopisu navedel, da je vlagateljev predlog za zadržanje postopka pravni nesmisel, saj je že zakonsko predvideno, da naročnik ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, vlagateljevega predloga za zadržanje postopka pa Državni revizijski komisiji ni posredoval.

Državna revizijska komisija je dne 24. 4. 2024 naročnika pozvala, naj ji posreduje vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 26. 4. 2024 posredoval omenjeni predlog za zadržanje postopka, ki ga je vlagatelj podal v zahtevku za revizijo z dne 15. 4. 2024. V zvezi s podanim predlogom je vlagatelj navedel, da so morali ponudniki v ponudbi predložiti številna dokazila o izpolnjevanju pogojev, pridobitev teh dokazil, izdelava ponudbe in izdaja zahtevanega finančnega zavarovanja pa so povezani s precejšnjim delom ter stroški. Če bo vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodeno, bo naročnik predmetni javni razpis razveljavil, s tem pa bodo povezani stroški za vlagatelja in ostale ponudnike, pri čemer bo vlagatelj imel pravico do povračila revizijskih stroškov. Zadržanje aktivnosti naročnika ne more povzročiti škodljivih posledic, saj naročnik že ima ponudnika storitev, ki so predmet konkretnega javnega naročila, zato zadržanje postopka ne bi v ničemer vplivalo na pravni položaj naročnika. V izogib nastajanju dodatnih stroškov, ki bi obremenjevali proračun, po mnenju vlagatelja tako obstaja javni interes za predlagano zadržanje postopka.

Po preučitvi odstopljene dokumentacije in vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Z navedenim sklepom se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju tega postopka odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka (prim. drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Dalje ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa (razen izjemoma) skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo v tej zvezi niso potrebne. Navedeno pravilo glede zadržanja sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila tako zagotavlja, da po vložitvi zahtevka za revizijo – razen v izjemnih primerih, izrecno določenih v zakonu – ne more priti do sklenitve pogodbe, posledično pa so lahko vsa naročnikova ravnanja, ki nasprotujejo zakonskim določbam, razveljavljena.

ZPVPJN pa naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu – razen v izjemnih primerih, določenih v zakonu – izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali da bi isti predmet javnega naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila po 19. členu ZPVPJN je zato pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru v zvezi s presojo, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, uvodoma izpostavlja, da je naročnik v konkretni zadevi že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila oziroma da je bil zahtevek za revizijo vložen po objavi odločitve o oddaji javnega naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila v konkretnem primeru nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, navedena v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne izpostavlja). Z drugimi besedami: vlagatelj bi lahko s predlogom za zadržanje postopka v konkretnem primeru (načeloma) dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, podan na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN, brezpredmeten (prim. tudi odločitvi Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-035/2022 in 018-058/2022). Vlagatelj je namreč pravno posledico (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila) dosegel že s pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, posledično pa v konkretnem primeru do vpliva na učinkovitost pravnega varstva ne more priti. Slednje bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, za katera bo ugotovljeno, da so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Četudi že iz navedenega izhaja, da vlagateljevemu predlogu za zadržanje postopka ni mogoče ugoditi, Državna revizijska komisija v izogib nejasnostim dodaja, da je vlagatelj obravnavani predlog tudi sicer utemeljeval izključno z navedbami o domnevno nastalih stroških, usmerjenimi (zgolj) v prizadevanje za uresničitev ekonomskih interesov, pri tem pa ni niti pojasnil, še manj pa dokazal, kako bi lahko omenjeni interesi v primeru nadaljevanja postopka bistveno vplivali na učinkovitost pravnega varstva.

Ker Državna revizijska komisija glede na navedeno ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila skladno z 19. členom ZPVPJN ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
– vlagatelju,
– naročniku,
– izbranemu ponudniku,
– RS MJU.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran