Na vsebino
EN

018-034/2024 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-034/2024-4
Datum sprejema: 24. 4. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Andraža Žvana in mag. Zlate Jerman, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo biro tehnične opreme«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki jo zastopa družba AZ odvetniki o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 24. 4. 2024

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku naročila male vrednosti po 47. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS; št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 22. 12. 2023 (JN008425/2023-W01). Naročnik javnega naročila ni razdelil na sklope.

Naročnik je 29. 2. 2024 na Portalu javnih naročil objavil Odločitev v zvezi z oddajo naročila št. 430-1274/2023/17 (1541-02) z dne 22. 2. 2024, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Pigo, trgovina in osebne storitve, d.o.o., Prijateljeva ulica 11, Škofljica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve je razvidno, da je naročnik prejel dve ponudbi in da je ponudba izbranega ponudnika dopustna in ekonomsko ugodnejša od vlagateljeve ponudbe.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj 7. 3. 2024 vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev in vsa nadaljnja ravnanja naročnika razveljavijo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ne ustreza naročnikovim potrebam in zahtevam, kot so določene v tehničnih specifikacijah. Ponudniki so morali kot dokazilo o tehnični ustreznosti ponujenega blaga (2. točka poglavja Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika - Tehnična ustreznost ponujenega blaga) predložiti Ponudbeni predračun (Priloga št. 3.1), tehnično dokumentacijo ponujenega blaga (v slovenskem ali angleškem jeziku) in izjavo, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev in pogojev - Priloga št. 2). Naročnik je v tehničnih specifikacijah določil zahteve, ki se nanašajo na ročni rezalnik papirja giljotina (Priloga št. 5), pri čemer je med drugim zahteval, da ima ponujeni artikel avtomatsko varovalo. Izbrani ponudnik je priložil Izjavo ponudnika (Priloga št. 2), s katero je izjavil, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ter priložil izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1), s katerim je v točki 5 (Naprave za rezanje papirja) oziroma v postavki 5.2 (Ročni rezalnik papirja giljotina) ponudil artikel Giljotina Olympia A3 40 - listna G 4640, in tehnično dokumentacijo ponujenega blaga. Vlagatelj zatrjuje, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ker ni ponudil rezalnika z avtomatskim varovalom, temveč rezalnik s fiksnim plastičnim varovalom, ki se ne sproža avtomatsko. Vlagatelj dodaja slikovni prikaz, iz katerega je, kot zatrjuje, razvidno, da je varovalo fiksno. Citira navodila iz tehnične dokumentacije izbranega ponudnika in zatrjuje, da je privijačeno varovalo fiksno ves čas uporabe in neuporabe in da zahteva po avtomatskem varovalu pomeni, da se varovalo avtomatsko sproža - avtomatsko premika (odpira in zapira, vrti ipd.) v odvisnosti od položaja pri uporabi rezalnika. Vlagatelj kot primer rezalnika z avtomatskim varovalom navaja artikel Dahle 867 in artikel Dahle 565, ki ga ponuja sam. Povzema prikaz delovanja avtomatskega varovala Dahle 867 ter njegove tehnične specifikacije in zatrjuje, da ima rezalnik avtomatsko vrtljivo varovalo, kar pomeni, da se med uporabo samodejno, avtomatsko vrti. Opisuje delovanje spiralnega zaščitnega dela na nožu in zatrjuje, da ima takšno avtomatsko vrtljivo varovalo tudi rezalnik, ki ga je ponudil sam.

Izbrani ponudnik se je dne 14. 3. 2024 izjasnil o vlagateljevih navedbah.

Naročnik je z dokumentom št. 430-1274/2023/28 (1541-02) z dne 26. 3. 2024 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik navaja, da so vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na rezalnik Dahle 867 (na spletu ga oglašuje podjetje Biro Center, d.o.o., Ljubljana) skladne s predloženo prilogo, kjer je med drugim navedeno avtomatsko vrtljivo varovalo. Navedbe, ki se nanašajo na s strani vlagatelja ponujen rezalnik Dahle 565 pa ne držijo, saj je iz spletne strani podjetja Biro Center, d.o.o., Ljubljana, na katero se sklicuje vlagatelj, razvidno, da navedeno podjetje ne nudi tega artikla, prav tako iz nje izhaja, da tudi ostali artikli iste blagovne znamke nimajo avtomatskega varovala, ampak imajo vrtljivo varovalo (Dahle 561, 564). Vlagatelj je za ponujeni artikel Dahle 565 priložil dokument - tehnično dokumentacijo z opisom artikla, ki ga navaja tudi v zahtevku za revizijo. V tem delu je vlagatelj citiral opis v angleškem jeziku »Unique automatic safety feature for a celar view of the cutting edge« (edinstveno avtomatsko varovalo za neoviran pregled na rezalni rob). V zahtevku za revizijo pa je navedel tudi »Perfected automatic safetly guard« (dovršeno avtomatsko varovalo), kar pa iz podanih tehničnih lastnosti za Dahle 565 ni jasno razvidno. Glede izbrane ponudbe naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v skupini 5, pod zaporedno številko 5.2, ponudil artikel Giljotina Olympia 4640, predložil pa je tudi dokument s tehničnimi podatki oziroma navedbo lastnosti ponujenega artikla, ki se vežejo na varnost, in sicer dodatna zaščita prstov in avtomatsko varovalo pred dotikom noža. Naročnik navaja, da je pri pregledu ponujenega artikla preveril lastnosti artikla in ugotovil, da so izpolnjeni tako zahtevani tehnični parametri, kot tudi varnost pri delu z napravo. Naročnik še opozarja, da je predmet javnega naročila ročni rezalnik papirja giljotina, ki v opisu vključuje tudi avtomatsko varovalo. Navaja, da z vlagateljem očitno različno razumeta besedo »avtomatsko«. Pojasnjuje, da vprašanja v zvezi z razumevanjem zahteve po avtomatskem varovalu ni prejel in navaja, da je sinonim besede »avtomatsko« »samodejno«. Tudi iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika izhaja, da beseda »avtomatsko« izraža, da kaj deluje brez človekovega sodelovanja ter poteka brez sodelovanja človekove volje, zavesti, torej brez kakršnekoli dodatne aktivnosti uporabnika. Pri artiklu izbranega ponudnika je del varovala fiksno pritrjen na podnožje giljotine, drugi del varovala pa se avtomatsko oziroma samodejno ter neodvisno od volje uporabnika odpira in zapira glede na položaj rezila. Zahteva, ki se nanaša na avtomatsko varovalo vsebinsko pomeni, da gre za samodejno varovalo, ki preprečuje stik z rezilom ter posledično poškodbe in ureznine. Tehnična izvedba samodejnega / avtomatskega varovala je odvisna od tehnologije posamezne naprave. Iz specifikacij izhaja, da sta obe ponujeni napravi, t.j. Dahle 565 (vlagatelj), in Olympia G 4640 (izbrani ponudnik), ročni in da imata obe napravi zagotovljeno varnost z zaščito pred poškodbo ali ureznino. Torej obe nudita avtomatsko varovalo oziroma samodejno zaščito. Naročnik zato meni, da ponudba izbranega ponudnika ustreza njegovim zahtevam in potrebam, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 4. 2023 opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Zatrjuje, da ne držijo navedbe naročnika, da artikel, ki ga je ponudil, nima avtomatskega varovala. Iz k ponudbi predloženih tehničnih specifikacij izhaja jasen opis »Unique avtomatic safety feature for a clear view of the cutting edge« (edinstveno avtomatsko varovalo za neoviran pregled na rezalni rob). Vlagatelj prilaga tudi izsek iz tehničnih specifikacij. Zatrjuje še, da iz zahtevka za revizijo ne izhaja zatrjevanje, da bi bil predmet javnega naročila avtomatiziran rezalnik papirja oziroma avtomatizirana naprava za rezanje papirja, zaradi česar so navedbe naročnika v zvezi s tem brezpredmetne. Predmet javnega naročila je ročni rezalnik, vendar mora imeti avtomatsko varovalo, česar pa ponujeni rezalnik izbranega ponudnika nima. Prav tako ne držijo naročnikove navedbe, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokument s tehničnimi podatki, ki se nanašajo na dodatno zaščito prstov in ponujeno avtomatsko varovalo pred dotikom noža. Nikjer iz dokumentacije izbranega ponudnika ne izhaja lastnost avtomatskega varovala pred dotikom noža. Iz priloženih tehničnih specifikacij izhaja lastnost »prsti so zaščiteni« (»the fingers are protected«), kar pa ne pomeni lastnosti avtomatskega varovala, ampak le, da so prsti zaščiteni. Iz dokumentacije izhaja tudi opis lastnosti »automatic fixation of the paper while cutting« (»avtomatska postavitev/fiksacija papirja med rezanjem«), kar prav tako ne pomeni lastnosti avtomatskega varovanja. Vlagatelj zatrjuje, da so v priloženi tehnični specifikaciji izbranega ponudnika tudi navodila, kako sestaviti rezalnik: »Fix the perspex blade protection (3) in place on the pressing rail (4) with the screws (8) (Pritrdite/fiksirajte varovalo rezila iz pleksi stekla (3) postavite na tlačno letev (4) z vijaki (8)«). Povsod v navodilih, ki so priložena v ponudbi izbranega ponudnika, izhaja zgolj lastnost, da je varovalo iz pleksi stekla sestavni del ponujenega rezalnika, nikjer pa ni navedbe, da naj bi bilo avtomatsko. Vlagatelj še opozarja, da je zahtevana lastnost, ki se nanaša na avtomatsko varovalo, popolnoma jasna, prav tako naročnikova zahteva, da je potrebno kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev predložiti tehnično dokumentacijo. Zatrjuje še, da je naročnik pri pregledu ponudb dolžan ravnati strogo v skladu z zahtevami, ki jih je sam določil, ta obveznost pa izhaja iz načel enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti javnega naročanja. Ponovno opozarja, da ne držijo ugotovitve naročnika, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokument s tehničnimi podatki, ki se nanašajo na dodatno zaščito prstov in na ponujeno avtomatsko varovalo pred dotikom noža.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ročni rezalnik papirja (giljotina), ki ga je ponudil izbrani ponudnik, ni skladen z vsemi tehničnimi zahtevami naročnika. Kot zatrjuje vlagatelj, je moral biti ročni rezalnik papirja (giljotina) ponujen z avtomatskim varovalom, te lastnosti pa ponujeni rezalnik (giljotina) izbranega ponudnika nima.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3).

Naročnik sme javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede tehnične specifikacije, ki jih oblikuje ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3, le-te naj bi izražale naročnikova pričakovanja glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. S tehničnimi specifikacijami naročnik tako opiše predmet javnega naročanja oziroma točno opredeli zahtevane lastnosti predmeta javnega naročila, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, način delovanja in uporabe, itd.

Predmet zadevnega javnega naročila je nakup in dobava biro tehnične opreme, ki je razpisana v osmih skupinah (skupina 1: naprave za vezanje in spenjanje dokumentov, skupina 2: naprave za plastificiranje dokumentov, skupina 3: naprave za uničevanje dokumentov, skupina 4: računski stroji, skupina 5: naprave za rezanje papirja, skupina 6: table, skupina 7: čitalci črtnih kod in skupina 8: naprave za označevanje). Ponudnik mora podati ponudbo za vse artikle v vseh osmih skupinah.

Naročnik je predmet javnega naročila in zahteve podrobneje opredelil v 2. točki dokumenta Navodila za izdelavo ponudbe (Oznaka in predmet javnega naročila ter seznanitev ponudnikov s sofinanciranjem predmeta javnega naročila iz EU skladov), 3. točki dokumenta Navodilo za izdelavo ponudbe (Predviden obseg javnega naročila, kraj dobave, rok dobave) ter v poglavju Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

Naročnik je v 2. točki poglavja Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika (Tehnična ustreznost ponujenega blaga) določil, da mora biti ponujeno blago novo ter da mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga so morali ponudniki v ponudbi predložiti Ponudbeni predračun (priloga 3.1), tehnično dokumentacijo ponujenega blaga (v slovenskem ali angleškem jeziku) in Izjavo ponudnika o izpolnjevanju zahtev in pogojev (Priloga št. 2). Naročnik si je pridržal pravico od ponudnikov zahtevati dopolnitev oziroma predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Tehnične zahteve za naprave za rezanje papirja (Skupina 5) je naročnik navedel v Prilogi št. 5 (Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila). V tej skupini je naročnik razpisal dva artikla - ročni rezalnik papirja (5.1.) in ročni rezalnik papirja giljotina (5.2.).

Tehnične zahteve za ročni rezalnik papirja giljotina izhajajo iz točke 5.2., in sicer je naročnik zapisal: »Opis: (-) profesionalne izvedbe, (-) ohišje iz kovine (ali enakovredno), (-) jekleni nož – giljotina, (-) avtomatsko varovalo, (-) zmogljivost istočasnega rezanja najmanj 40 listov, (-) avtomatsko vpenjanje, (-) rezalna dolžina najmanj 350 mm, (-) dimenzija plošče najmanj 450 mm x 350 mm, (-) na plošči označeni DIN formati, (-) označeno merilo v mm, (-) back stop varovalo, (-) garancija: min. 1 leto«.

Naročnik tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije ni prejel nobenega vprašanja, ki bi se nanašalo na navedeni artikel.

V zvezi z razlago določb razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija že večkrat opozorila , da načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) in načelo enakopravne obravnave (7. člen ZJN-3) med drugim zahtevata, da so vsi pogoji in zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeni jasno, natančno in nedvoumno oziroma tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, naročnik pa lahko učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo zahtevam, ki se nanašajo na zadevno javno naročilo (prim. sodbe Sodišča EU št. C-368/10, točka 109, št. C 42/13, točka 44, št. C 324/14, točka 61, št. C 387/14, točka 36, št. C-223/16, točka 34).

Pri pregledu ponudb mora naročnik upoštevati tiste zahteve, ki so bile navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer na način, kot so bile zapisane. V nasprotnem primeru naročnik krši ne le obe prej navedeni načeli, temveč tudi določbo drugega odstavka 67. člena ZJN-3, ki prepoveduje spreminjanje in dopolnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po poteku roka za prejem ponudb. Zahtevo, ki je jasna, je potrebno razlagati tako, kot je zapisana, nejasnih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa v skladu z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov. Če je zahteva zapisana splošno in ohlapno ali na način, da dopušča več možnih razlag, je ni mogoče tolmačiti v škodo ponudnika, ki je zahtevo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnil v mejah, ki jo razlaga take zahteve še dopušča.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pri opisu predmeta naročila (rezalnik papirja giljotina) uporabil izraz »avtomatsko varovalo«, pri čemer ni določil načina izvedbe avtomatskega varovala. Zato se ni mogoče strinjati z vlagateljem, da varovalo, glede na naročnikove zahteve, ne sme biti fiksno - pritrjeno oziroma privito na podnožje giljotine oziroma da je tehnično ustrezen le artikel, ki ima varovalo, ki se avtomatsko sproža ter avtomatsko premika (odpira, zapira, vrti ipd.) v odvisnosti od položaja pri uporabi rezalnika. Beseda »avtomatsko«, kot pravilno navaja tudi naročnik, in kot izhaja iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, izraža, da kaj deluje brez človekovega sodelovanja ter poteka brez sodelovanja človekove volje, torej samodejno in brez kakršnekoli dodatne aktivnosti uporabnika. Poleg tega naročnik tudi pravilno ugotavlja, da je način oziroma tehnična izvedba avtomatskega (samodejnega) varovala pri različnih rezalnikih (giljotinah) specifična oziroma odvisna od tehnologije posamezne naprave.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, o čemer med vlagateljem in naročnikom ni spora, da je izbrani ponudnik v zvezi s ponujenim artiklom predložil vso zahtevano dokumentacijo - Ponudbeni predračun (Priloga 3.1), tehnično dokumentacijo ponujenega blaga ter Izjavo ponudnika o izpolnjevanju zahtev in pogojev (Priloga št. 2). Prav tako med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je izbrani ponudnik v skupini 5, pod zaporedno številko 5.2., naročniku ponudil rezalnik Giljotina Olympia A3 40 - listna G 4640.

Iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije (Operating Manual Olympia G 3120, G 4420, G 4640, G 3115 in G 4415) je razvidno, da se pri ponujeni giljotini rezilo nahaja za varovalom iz pleksi stekla. Navedeno pomeni, da varovalo samodejno, brez dodatno potrebne aktivnosti uporabnika, preprečuje stik uporabnika z rezilom in ga posledično varuje pred poškodbami, ki bi sicer lahko nastale pri uporabi rezalnika.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je na izbranem artiklu varovalo privito (oziroma da ga bo moral naročnik pred prvo uporabo po navodilih priviti) na podnožje giljotine in da je fiksno ves čas uporabe (in neuporabe). Navedenega tudi naročnik ne zanika. Vendar pa gre ugotoviti, da tudi fiksno, t.j. privito in s tem nepremakljivo varovalo (stena iz pleksi stekla) uporabnika samodejno (avtomatsko) varuje pred morebitnimi poškodbami pri uporabi rezalnika.

V ponudbi izbranega ponudnika se poleg tega nahaja tudi dokument »Ponudba: 24-010-071891«, v katerem je izbrani ponudnik za vse ponujene artikle v vseh osmih skupinah, torej tudi za med strankama sporni rezalnik, navedel naziv, kodo in tehnične specifikacije. Na 9. strani dokumenta je tako naveden rezalnik Giljotina Olympia A3 40 - listna G 4640, med tehničnimi specifikacijami pa sta navedeni, kot to zatrjuje tudi naročnik, (med drugim) tudi naslednji tehnični karakteristiki: »varnost: dodatna zaščita prstov« (7. alineja) in »avtomatsko varovalo pred dotikom noža« (13. alineja).

Iz razloga, ker so naročnikove zahteve v spornem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ohlapne in splošne (»avtomatsko varovalo«), jih je mogoče razumeti tudi in zlasti na način, da v konkretnem primeru naročnikovi tehnični zahtevi zadosti rezalnik s kakršnimkoli samodejnim varovalom - torej tudi rezalnik s fiksnim (pritrjenim) samodejnim varovalom. V obravnavanem primeru tako postavljenim zahtevam ustreza tudi fiksno varovalo, ki uporabnika samodejno (avtomatsko) ščiti pred poškodbami roke - varovalo, ki je privijačeno na podnožje giljotine in za katerim se nahaja rezilo. Tudi takšno varovalo namreč zagotavlja samodejno zaščito rok pri uporabi giljotine, saj preprečuje uporabnikov stik z rezilom. Samodejna zaščita rok pa je že po naravi stvari edina funkcija avtomatskega varovala pri giljotini ne glede na to, ali je varovalo pritrjeno ali ne.

V tej fazi postopka (po že sprejeti odločitvi o oddaji naročila) oziroma po poteku roka iz 25. člena ZPVPJN vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Ker je izbrani ponudnik sporno tehnično zahtevo izpolnil na način, kot jo je lahko razumel, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija ni obravnavala vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na njegovo ponudbo oziroma na z njegove strani ponujeni rezalnik Dahle 565. Naročnik namreč iz razloga, ker je izmed dveh prejetih ponudb izbral ekonomsko (naj)ugodnejšo in dopustno ponudbo izbranega ponudnika, vlagateljeve ponudbe ni preveril, poleg tega med vlagateljem in naročnikom očitno ni spora o tem, da s strani vlagatelja ponujen rezalnik Dahle 565 izpolnjuje vse naročnikove zahteve.

Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel dokazati naročnikovih kršitev ZJN-3 in razpisne dokumentacije pri presoji dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika. Zato je skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- naročnik,
- vlagatelj - po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
__________________________________________________________________

1. Prim. odločitve v zadevah št. 018-073/2018, 018-122/2018, 018-002/2019, 018-002/2021, 018-144/2022, 018-161/2023, 018-014/2024.

2. Prim. odločitve v zadevah, št. 018-195/2017, 018-023/2018, 018-132/2018, 018-002/2021, 018-30/2022, 018-034/2022, 018-014/2024.

Natisni stran