Na vsebino
EN

018-031/2024 Zavod za gozdove Slovenije

Številka: 018-031/2024-3
Datum sprejema: 3. 4. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna
revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata, Igorja Luzarja in Sama Červeka, kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava merilnih inštrumentov in brezpilotnih letalnikov v okviru projekta »eGozdarstvo – Nove operativne e-storitve na področju gozdarstva« po 5 sklopih« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SLOVARMS, trgovina z orožjem in opremo za lov in prosti čas, d. o. o., Kraška cesta 67, Divača (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 4. 2024

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, podanem v zahtevku za revizijo z dne 13. 3. 2024, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 26. 1. 2024, št. objave JN000414/2024-EUe16/01, z enim popravkom.

Naročnik je dne 7. 3. 2024 najprej sprejel in istega dne na Portalu javnih naročil (št. objave JN000414/2024-ODL/01) objavil Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, s katero je javno naročilo v sklopu 4 oddal ponudniku VUTE, trgovina, proizvodnja in storitve, d. o. o., Kremplova ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nedopustno.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 4 z vlogo z dne 13. 3. 2024 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi, da naročnik izda sklep o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in z njim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 15. 3. 2024 izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo.

Naročnik je 25. 3. 2024 sprejel in dne 27. 3. 2024 na portalu eRevizija objavil odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. O predlogu za zadržanje postopka javnega naročanja naročnik ni odločil, temveč je vso dokumentacijo dne 27. 3. 2024 odstopil Državni revizijski komisiji, pri čemer pa mnenja o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni podal.

Po preučitvi odstopljene dokumentacije in vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Z navedenim sklepom se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju tega postopka odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka (prim. drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Dalje ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa (razen izjemoma) skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo v tej zvezi niso potrebne. Navedeno pravilo glede zadržanja sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila tako zagotavlja, da po vložitvi zahtevka za revizijo – razen v izjemnih primerih, izrecno določenih v zakonu – ne more priti do sklenitve pogodbe, posledično pa so lahko vsa naročnikova ravnanja, ki nasprotujejo zakonskim določbam, razveljavljena.

ZPVPJN pa naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu – razen v izjemnih primerih, določenih v zakonu – izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali da bi isti predmet javnega naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila po 19. členu ZPVPJN je zato pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru v zvezi s presojo, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, uvodoma izpostavlja, da je naročnik v konkretni zadevi že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila oziroma da je bil zahtevek za revizijo vložen po objavi odločitve o oddaji javnega naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila v konkretnem primeru nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, navedena v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne izpostavlja). Z drugimi besedami: vlagatelj bi lahko s predlogom za zadržanje postopka v konkretnem primeru (načeloma) dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, podan na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN, brezpredmeten (prim. tudi odločitve Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-035/2022, 018-058/2022 in 018-099/2023). Vlagatelj je namreč pravno posledico (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila) dosegel že s pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, posledično pa v konkretnem primeru do vpliva na učinkovitost pravnega varstva ne more priti. Slednje bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, za katera bo ugotovljeno, da so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Četudi že iz navedenega izhaja, da vlagateljevemu predlogu za zadržanje postopka ni mogoče ugoditi, Državna revizijska komisija v izogib nejasnostim dodaja, da vlagatelj tudi sicer obravnavanega predloga ni utemeljil in ni konkretizirano pojasnil, zakaj oziroma kako bi lahko po njegovem mnenju nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Ker Državna revizijska komisija glede na navedeno ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila skladno z 19. členom ZPVPJN ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti (prek portala eRevizija):
‒ vlagatelj,
‒ naročnik,
‒ RS, MJU.

Vložiti:
‒ v spis zadeve.

Natisni stran