Na vsebino
EN

018-022/2024 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-022/2024-4
Datum sprejema: 27. 2. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Zlate Jerman, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar, kot članice senata, in Marka Medveda, kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja železniške postaje Jesenice«, začetega z vložitvijo zahtevka za revizijo vlagatelja POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2A, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 2. 2024

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nadgradnja železniške postaje Jesenice« se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, na portalu javnih naročil objavil dne 26. 12. 2023, pod številko objave JN008471/2023-B01, v Uradnem listu Evropske unije pa dne 27. 12. 2023, pod številko objave 2023/S 249-789955.

Vlagatelj je zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z vlogo z dne 12. 2. 2024 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital kršitve pri določitvi tehničnih zahtev in predlagal njihovo razveljavitev. Poleg navedenega je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter zahteval povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila dne 15. 2. 2024 (skupaj z zahtevkom za revizijo, v katerem je bil navedeni predlog podan) odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisije je s sklepom z dne 21. 2. 2024 odločila o predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, podanem v zahtevku za revizijo, in predlogu ni ugodila.

Naročnik je s sklepom z dne 21. 2. 2024 zavrnil zahtevek za revizijo ter vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 2. 2024 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo polovice vplačane takse.

Naročnik je dne 26. 2. 2024 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednica senata:
Mag. Zlata Jerman, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– naročnik,
– vlagatelj – po pooblaščencu,
– RS MJU.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran