Na vsebino
EN

018-012/2024 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-012/2024-3
Datum sprejema: 21. 2. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Zlate Jerman, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar, kot članice senata, in Marka Medveda, kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja železniške postaje Jesenice«, začetega z vložitvijo zahtevka za revizijo vlagatelja POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2A, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 21. 2. 2024

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, podanem v zahtevku za revizijo z dne 12. 2. 2024, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, na portalu javnih naročil objavil dne 26. 12. 2023, pod številko objave JN008471/2023-B01, v Uradnem listu Evropske unije pa dne 27. 12. 2023, pod številko objave 2023/S 249-789955.

Vlagatelj je zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z vlogo z dne 12. 2. 2024 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital kršitve pri določitvi tehničnih zahtev in predlagal njihovo razveljavitev, dalje pa je predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Kot je (ob citiranju določb 19. člena ZPVPJN) navedel vlagatelj, bi lahko nadaljevanje tega postopka bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Naročnik je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila dne 15. 2. 2024 (skupaj z zahtevkom za revizijo, v katerem je bil navedeni predlog podan) odstopil Državni revizijski komisiji, pri čemer mnenja o zadržanju postopka ni podal.

Po preučitvi odstopljene dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. V skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Z navedenim sklepom se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju tega postopka odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko o zadržanju postopka poda svoje mnenje (prim. drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo v tej zvezi niso potrebne. Navedeno pravilo glede zadržanja sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila tako zagotavlja, da po vložitvi zahtevka za revizijo – razen v izjemnih primerih, izrecno določenih v zakonu – ne more priti do sklenitve pogodbe, posledično pa so lahko vsa naročnikova ravnanja, ki nasprotujejo zakonskim določbam, razveljavljena.

ZPVPJN pa naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu – razen v izjemnih primerih, določenih v zakonu – izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali da bi isti predmet javnega naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila po 19. členu ZPVPJN je zato pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Glede na navedeno je v konkretnem primeru potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru ne navaja nobenih argumentov, ki bi utemeljevali izdajo sklepa o zadržanju navedenega postopka, niti v tej zvezi ne podaja morebitnih drugih konkretiziranih navedb. Vlagatelj tako – ob citiranju določb 19. člena ZPVPJN – zgolj splošno zatrjuje, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, ne da bi pri tem konkretizirano pojasnil, kako bi po njegovem mnenju nadaljevanje tega postopka lahko vplivalo na njegovo pravno varstvo. Zgolj citiranje zakonskih določb, brez navedbe konkretnih razlogov, ki bi v dani zadevi narekovali izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, pa po presoji Državne revizijske komisije ne zadošča za ugoditev obravnavanemu predlogu. Posledično Državna revizijska komisija – glede na umanjkanje navedb vlagatelja o konkretnih okoliščinah, ki bi se nanašale na učinkovitost njegovega pravnega varstva v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila – zaključuje, da vlagatelj predloga za izdajo sklepa o zadržanju navedenega postopka v dani zadevi ni uspel utemeljiti.

Ob navedenem gre pojasniti še, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga bo moral naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) obravnavati skladno z določbami ZPVPJN. V kolikor bo vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, bo postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavljen ali pa bo moral naročnik odpraviti kršitev (prim. drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pa pomeni, da bo moral naročnik svoja ravnanja uskladiti z zakonom že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb (t. i. razpisna faza). Posledično bodo kršitve naročnika v primeru ugoditve zahtevku za revizijo sanirane in bo vlagatelju (ter ostalim gospodarskim subjektom) dana možnost, da se za pridobitev javnega naročila potegujejo v drugačnih dejanskih okoliščinah oziroma ob drugačnih zahtevah naročnika, s tem pa možnost (ponovne) predložitve ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ne bo obremenjena z (ugotovljenimi) kršitvami naročnika.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, izvedena v nasprotju z zakonom.

Ker Državna revizijska komisija glede na navedeno ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila v konkretnem primeru bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila skladno z 19. členom ZPVPJN ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednica senata:
Mag. Zlata Jerman, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– vlagatelju – po pooblaščencu,
– naročniku,
– RS MJU.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.Natisni stran