Na vsebino
EN

018-001/2024 ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka: 018-001/2024-4
Datum sprejema: 9. 1. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter Igorja Luzarja kot člana senata in mag. Zlate Jerman kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža opreme ter gradbena dela v RTP 110/10 (20) kV Bežigrad«, na podlagi pritožbe vlagatelja C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 9. 1. 2024

odločila:

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo umaknil.

Obrazložitev:

Vlagatelj je 20. 12. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, v katerem naročniku očita, da je več pogojev za sodelovanje brez objektivno utemeljenih razlogov določil na način, da jih izpolnjuje le en ponudnik, kar je v nasprotju s 76. členom ZJN-3 in temeljnimi načeli javnega naročanja. V zahtevku za revizijo je zahteval tudi podaljšanje roka za oddajo ponudb in podal predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je zaradi vloženega zahtevka za revizijo s sklepom z dne 21. 12. 2023 nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, skladno s 1. alinejo drugega odstavka 19. člena ZPVPJN, zadržal do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je 27. 12. 2023 sprejel in istega dne na portalu eRevizija objavil sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi nepravočasnosti, v enem delu (glede očitka iz točke 9 zahtevka za revizijo) pa tudi zaradi obstoja omejitve iz tretjega odstavka 16. člena ZPVPJN, ker naj ne bi bil opozorjen na očitane kršitve.

Naročnik je 4. 1. 2024 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 8. 1. 2024 umaknil pritožbo in zahtevek za revizijo.

ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, zato je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe ZPP.

Skladno z drugim odstavkom 334. člena ZPP lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. V tretjem odstavku 334. člena ZPP je še določeno, da se umik pritožbe ne more preklicati.

Glede na to, da je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo, še preden je Državna revizijska komisija o njej odločila, je upoštevaje sodno prakso sodišč (npr. v zadevah VSL Sklep I Cp 1073/2005, VSL Sklep I Cp 2636/2015, VSL Sklep I Cp 100/2017, VSL Sklep I Cp 671/2018, VSL Sklep II Cp 2089/2020) izdala ugotovitveni sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil (prim. tudi sklep Državne revizijske komisije št. 018-101/2023-12).

Ker je skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP umik pritožbe nepreklicen, je Državna revizijska komisija s tem sklepom le ugotovila dejstvo umika. Pritožbeni postopek, začet na podlagi vlagateljeve pritožbe z dne 20. 12. 2023, je tako zaključen, sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo pa je postal pravnomočen. Glede na navedeno je treba umik zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj prav tako podal v vlogi z dne 8. 1. 2024, obravnavati kot brezpredmeten (tretja poved drugega odstavka 18. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- naročnik,
- vlagatelj – po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran