Na vsebino
EN

018-152/2023 Dom za varstvo odraslih Velenje

Številka: 018-152/2023-4
Datum sprejema: 3. 1. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar kot članice senata in Marka Medveda kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža opreme za pralnico za objekt DVO - ponovitev postopka«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja HAGSPIEL d.o.o., Cesta k Tamu 22, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva cesta 23, Velenje (v nadaljevanju: naročnik) dne 3. 1. 2024

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o ne oddaji naročila« z dne 23. 11. 2023.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 24. 8. 2023 sprejel sklep o začetku postopka. Obvestilo o javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno 24. 8. 2023, pod št. objave JN005505/2023-B01. Naročnik izvaja odprti postopek.

Naročnik je 25. 9. 2023 na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN005505/2023-ODL01) objavil »Odločitev o oddaji naročila« z dne 22. 9. 2023, s katero je javno naročilo oddal ponudniku PRALNA TEHNIKA d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, Maribor, ki je oddal po merilu najugodnejšo ponudbo.

Naročnik je 5. 10. 2023 na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN005505/2023-ODL01P1) objavil »Odločitev o spremembi odločitve o oddaji naročila« z dne 5. 10. 2023, s katero je z namenom odprave nezakonitosti razveljavil predhodno odločitev in vrnil postopek v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb.

Naročnik je 27. 10. 2023 na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN005505/2023-ODL01P2) objavil »Odločitev o ne oddaji naročila« z dne 25. 10. 2023, s katero je kot nedopustne zavrnil vse štiri prejete ponudbe.

Naročnik je 7. 11. 2023 na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN005505/2023-ODL01P3) objavil »Odločitev o spremembi odločitve o oddaji naročila« z dne 7. 11. 2023, s katero je z namenom odprave nezakonitosti razveljavil predhodno odločitev in vrnil postopek v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb.

Naročnik je 23. 11. 2023 na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN005505/2023-ODL01P4) objavil »Odločitev o ne oddaji naročila« z dne 23. 11. 2023, s katero je kot nedopustne zavrnil vse štiri prejete ponudbe. Glede vlagateljeve ponudbe je v obrazložitvi odločitve zapisal, da »[p]onudba v delu Tehničnih specifikacij ne ustreza zahtevam naročnika in je nedopustna ker:
- Pri postavki 1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ iz priloženih dokazil ni razviden podatek o max. Faktorju polnjenja.
- Pri postavki 2 INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ iz priloženih dokazil ni razviden podatek o max. Faktorju polnjenja. Prav tako niso v dokazilih jasno opredeljeni podatki glede priključne moči.
- Pri postavki 4 PREVOZNA OMARA v priloženih dokazilih ni podatka, ali je prevozna omara primerna za pranje in dezinfekcijo.
- V postavki 6 REGAL - POLICE naročnik zahteva regal za odlaganje čistega perila s štirimi poljubno nastavljivimi policami. Ponudnik je priložil dokazila (prospekt) za več dimenzij, v katerem niso označene točne dimenzije regala - police. Iz prospekta pa je razvidno, da ima ponujen izdelek tri police, kar predstavlja manjše število polic od zahtevanih. V priloženih dokazilih ni podatka o tem, ali je regal primeren za odlaganje čistega perila.«

Vlagatelj je 1. 12. 2023 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev o neoddaji naročila z dne 23. 11. 2023. Meni, da naročnik ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov, prav tako pa naj bi sam postopek kazal na morebitno korupcijo. Glede postavke 1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ navaja, da je bil v zahtevah naročnika zapisan maksimalen faktor polnjenja 1:9 in kapacitete stroja 45 kg; iz zahtev naročnika naj bi torej izhajalo, kaj je maksimalen faktor polnjenja; v ponudbi je jasno zapisan faktor 1:9 – 49kg, prav tako se lahko faktor 1:9, ki je določen, izračuna iz podatka o prostornini bobna (»če 445l delite z 9, pridete na podatek 49kg«). Glede postavke 2 INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ vlagatelj pojasnjuje, da je v zahtevah naročnika zapisan maksimalen faktor polnjenja 1:18/1:22 in kapacitete stroja 37kg, v ponudbi pa je jasno zapisan faktor 1:18 in kapaciteta 37 kg – podatki se lahko preverijo enako kot pri pralnem stroju. Dodaja še, da so zahteve o priključni moči razvidne iz tehničnega lista – res je, da so na tehničnem listu naveden različne opcije, prav tako so nekateri podatki v drugih merskih enotah in niso napisani skupaj kot v tehničnih zahtevah naročnika, zato je na ponudbi jasno opredeljeno, katera varianta je ponujena, podatki pa so pretvorjeni v take merske enote, kot jih je podal naročnik. Glede postavke 4 PREVOZNA OMARA vlagatelj navaja, da se na tehničnem listu sicer ne uporablja točno določena besedna zveza »da je omara primerna za pranje in dezinfekcijo«, če pa preverimo samo material iz katerega je omara narejena, to potrdi zahtevo naročnika, da je omara primerna za pranje in dezinfekcijo – tudi na ponudbi je jasno zapisano, da je omara primerna za pranje in dezinfekcijo. Glede postavke 6 REGAL POLICE vlagatelj pojasnjuje, da se ponujeni regal lahko dobavi v različnih dimenzijah, zato je na prospektu zapisanih več dimenzij, ponujene dimenzije pa so napisane na ponudbi. Slika, iz katere naročnik sklepa, da so ponujene tri police, je simbolična, saj je regal dobavljiv s poljubnim število polic, zato je na ponudbi jasno opredeljeno, koliko polic je ponujenih. Na ponudbi tudi jasno piše, da je konstrukcija nerjaveča barvana; iz tega podatka je razvidno, da je regal primeren tudi za čisto perilo.

Naročnik je s sklepom dne 8. 12. 2023 zahtevek za revizijo zavrnil. Vztraja pri obrazložitvi iz izpodbijane odločitve in dodaja, da:
- pri postavki 1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ iz priloženih dokazil ni razvidnega podatka oziroma sploh ni navedenega zahtevanega podatka o maksimalnem faktorju polnjenja; vlagatelj v ponudbi tudi ni navedel, kako bi naročnik lahko prišel do tega podatka, kot to navaja sedaj v revizijskem zahtevku;
- pri postavki 2 INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ ni razvidnega podatka oziroma sploh ni navedenega zahtevanega podatka o maksimalnem faktorju polnjenja, kot ga je zahteval naročnik; vlagatelj v ponudbi tudi ni navedel, kako bi naročnik lahko prišel do tega podatka. Dodaja še, da je kot priključno moč aparata zahteval vrednost v razponu 38–42 kW, vlagatelj pa je ponudil več opcij priklopa in pri nobeni izmed navedenih opcij ni jasno navedel, kakšna je priklopna moč aparata glede na vrsto priklopa, posledično pa naročnik ne more niti izračunati, ali je priključna moč pri ponujenih variantah znotraj dovoljenih odstopanj. Navedba vlagatelja, da je jasno opredelil, katera varianta oziroma opcija je ponujena, ne drži, saj iz ponudbe oziroma priloženih dokazil to nikakor ne izhaja.
- Pri postavki 4 PREVOZNA OMARA v priloženih dokazilih ni podatka, ali je prevozna omara primerna za pranje in dezinfekcijo. Zahteva je za naročnika zelo pomembna zaradi doseganja strogih higienskih standardov v objektu in pri dejavnost naročnika. Vlagatelj sam v revizijskem zahtevku navaja, da ni nikjer v dokazilih uporabljena besedna zveza »primerno za pranje in dezinfekcijo«, vendar naročnik ne najde niti nadomestne besedne zveze ali kako drugače razbere iz priloženih dokazil, da je ponujeni izdelek primeren za pranje in dezinfekcijo.
- Pri postavki 6 REGAL - POLICE je iz priloženih dokazil razvidno, da ima ponujen izdelek tri police, kar predstavlja manjše število polic od zahtevanih. V ponudbenih dokazilih je sicer navedenih več dimenzij regala, vendar nikjer ni naveden podatek o večjem številu polic, oziroma podatek, da ima regal štiri police. Naročnik nikakor ne more vedeti, da ponudnik ponuja tudi regal s štirimi policami in kakšne so dimenzije regala s štirimi policami. Prav tako ni nikjer v dokazilih jasno razvidnega podatka, ali je regal primeren za odlaganje čistega perila. Naročnik samo na podlagi ponujenega materiala izdelka tega ne more sam sklepati.
Zaradi vsega navedenega naročnik ne more pritrditi, da vlagateljeva ponudba ustreza njegovim zahtevam. Dodaja še, da mu lahko vlagatelj morda očita nestrokovnost, nikakor pa nezakonitosti in neenakopravne obravnave ponudnikov. V nobenem primeru vlagatelj naročniku ne more očitati koruptivnih dejanj, saj ni nihče – razen njega samega – vplival na naročnikove odločitve. Poleg tega naročnik v predmetnem postopku javnega naročila nobenemu izmed ponudnikov ni oddal javnega naročila ali si prizadeval, da bi javno naročilo oddal kateremu izmed ostalih ponudnikov. Naročnik si je ves čas prizadeval za uspešen in zakonit postopek, s ciljem, da bi na podlagi izvedenega postopka javnega naročila dobil želeno opremo takšne kakovosti, tehničnih specifikacij in dimenzij, ki bi omogočala kakovostno in pravočasno zagotavljanje pranja in sušenja domskega perila v novem objektu Doma za varstvo odraslih Velenje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 8. 12. 2023 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 8. 12. 2023. Vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Meni, da pri preverbi dotičnih zahtev ne gre za vprašanje strokovnega znanja, ampak za splošno matematiko. Poudarja še, da nikjer v navodilih ni pisalo, da specifikacije in opisi na ponudbi niso sprejeti kot dokazilo.

Naročnik je vlagatelju 19. 12. 2023 posredoval opredelitev do vlagateljevih navedb v vlogi z dne 8. 12. 2023.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo utemeljeno zavrnil kot nedopustno.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika [29. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3)].

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik lahko, v kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave ponudnikov in transparentnosti. Ista določba ZJN-3 med drugim določa tudi, da naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam ter da se lahko predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (šesti odstavek 89. člena ZJN-3).

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) je naročnik v poglavju »V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE« navedel:

»K razpisni dokumentaciji je priložen izsek iz projektne dokumentacije iz katere je razvidna postavitev opreme, ki je predmet JN. Vsa ostala oprema, ki ni navedena v Obrazcu 9 - Ponudbeni predračun s tehničnimi specifikacijami opreme se uporabi obstoječa s katero naročnik že razpolaga.

Časovna izvedba montaže opreme se bo izvajala po dogovoru z naročnikom, ki bo morala biti usklajena z izvajalcem GOI del.

Naročnik si pridržuje podaljšati rok montaže, v primeru, da zaradi sprememb v terminskem planu izvajalca GOI del montaže opreme ne bo mogoče izvesti v zgoraj predvidenem roku.

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev za vse postavke predložiti ustrezna dokazila oz. dokumentacijo, kot je katalog, tehnični list, skica, ali slikovno gradivo, opis ponujenega artikla, itd. pri čemer je zaželeno, da ponudnik v njegovi ponudbi označi kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko.

Zaželeno je, da so vsi dokumenti označeni, na katero pozicijo v tehnični specifikaciji se dokazila nanašajo. V primeru, da ponudnik ne predložil vseh dokazil, da bodo ta pomanjkljiva, da iz njih ne bo mogoče razbrati da izpolnjujejo tehnične zahteve naročnika ali da ne bo jasno označeno na katero pozicijo v tehnični specifikaciji se dokazila nanašajo, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika pozove na dopolnitev oziroma pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev.«

Med strankama ni sporno, da je naročnik za v tem postopku pravnega varstva relevantne postavke v obrazcu 9 »PREDRAČUN S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO OPREME« določil med drugim naslednje tehnične zahteve:

- za postavko 1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ
»- max. faktor polnjenna: 1:9
- kapaciteta stroja: 45kg
- volumen bobna: 380-430l […]«;

- za postavko 2 INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ
»- max. Faktor polnjenna: 1:18/1:22
- kapaciteta stroja: 37kg
- volumen bobna: 650-700l
[…]
priključna moč: 38-42kW DN20
priključna moč: 0,5-1,5kW 3N-400V«;

- za postavko 4 PREVOZNA OMARA
»[…]
- primerna za pranje in dezinfekcijo«;

- za postavko 6 REGAL-POLICE
»- dim. 1000x600x2000 mm (ŠxGxV)
- nerjaveča kovinska konstrukcija – barvana
- poljubno nastavljive štiri police
- regal za odlaganje čistega perila
- nosilnost police do 140 kg«.

Iz pregleda odstopljene dokumentacije izhaja, da je vlagatelj v ponudbi predložil:
- izpolnjen obrazec 9 »PREDRAČUN S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO OPREME«, kjer je v preglednici za vsako od spornih postavk z vpisom v stolpcu »Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme« opredelil ponujeno opremo (in sicer za postavko 1 »Hagspiel d.o.o.; UNISPEED AF450«, za postavko 2 »Hagspiel d.o.o.; UNISPEED LS680«, za postavko 4 »Hagspiel d.o.o.; RH2300« in za postavko 6 »Hagspiel d.o.o.; REGAL«);
- dokument »Ponudba PO 124-2023 JB« (»PO 124-2023 JB.pdf«), ki vključuje (1) seznam ponujene opreme s cenami – oboje je skladno z navedbami in vrednostmi v obrazcu 9, (2) enoznačne tehnične opise vsake od ponujenih postavk in pri vsaki opisani postavki še (3) sklic na ustrezajoče tehnične kataloge;
- tehnične kataloge za vsako ponujeno postavko.

Med vlagateljem in naročnikom je torej sporno, ali je v predloženih dokumentih v ponudbi razvidna skladnost ponujenega s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja in kot ključno za rešitev obravnavane zadeve poudarja, da je vlagatelj poleg katalogov, ki se nanašajo na več možnih različic posamezne naprave oziroma pohištva, predložil tudi dokument »Ponudba PO 124-2023 JB« z enoznačnim opisom vsakega od ponujenih izdelkov – navedeno je tudi skladno z razpisno dokumentacijo, s katero je naročnik v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev dopustil (predvidel) različna možna dokazila oziroma dokumentacijo, med drugim tudi opise ponujenih artiklov. Iz izpodbijane odločitve je mogoče razbrati, da je naročnik zaključke oprl zgolj na navedbe v (splošnih) katalogih opreme.

Iz celotne vsebine vlagateljeve ponudbe pa je razvidno, da:
- je za postavko 1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ podatek o maksimalnem faktorju polnjenja razviden iz dokumenta »Ponudba PO 124-2023 JB«, vlagatelj pa tudi utemeljeno opozarja, da je ta podatek skladen in preverljiv z navedbami v katalogu »UNISPEED AF350, AF450, AF600« (dokument »Techspecs_NB_AF350_AF450_AF600_ENG_Hagspiel.pdf«), ki vsebuje enake podatke o kapaciteti (v kg) in volumnu bobna (v L), s čimer je mogoče izračunati sporno vrednost faktorja polnjenja;
- so za postavko 2 INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ podatki o maksimalnem faktorju polnjenja in o priključni močni jasno razvidni iz dokumenta »Ponudba PO 124-2023 JB«, vlagatelj pa tudi utemeljeno opozarja, da je podatek o faktorju polnjenja skladen in preverljiv tudi z navedbami v katalogu »UNISPEED LS 530, LS 680« (dokument »Techspecs_NB_LS530_LS680_ENG_Hagspiel.pdf«), ki vsebuje enake podatke o kapaciteti (v kg) in volumnu bobna (v L), s čimer je mogoče izračunati sporno vrednost faktorja polnjenja;
- je za postavko 4 PREVOZNA OMARA v dokumentu »Ponudba PO 124-2023 JB« jasno naveden podatek o primernosti za pranje in dezinfekcijo;
- so za postavko 6 REGAL – POLICE v dokumentu »Ponudba PO 124-2023 JB« izrecno navedeni podatki o dimenzijah in o številu polic ponujenega izdelka.

Neutemeljene so torej navedbe naročnika, da iz vlagateljeve ponudbe ni mogoče razbrati ničesar glede skladnosti ponujenih izdelkov z obravnavanimi tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Iz navedb naročnika pa tudi ni mogoče razbrati, zakaj naj iz opisov ponujenih artiklov v dokumentu »Ponudba PO 124-2023 JB« in iz podatkov v katalogu za »REGALNI SISTEM« (dokument »Techspecs_Regal_Hagspielki.pdf«) – ki vključujejo med drugim podatke o nosilnosti, materialu konstrukcije, merah itd. – ne bi bilo mogoče razbrati, ali je regal primeren za odlaganje čistega perila, kar je naročnik navedel kot razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nedopustne.

V posledici vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj izkazal, da je naročnik njegovo ponudbo iz obravnavanih razlogov neutemeljeno zavrnil kot nedopustno, posledično pa je potrebno ugotoviti, da je naročnik s sprejemom izpodbijane odločitve kršil določbo prvega odstavka 89. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija je zato, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o (ne)oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o ne oddaji naročila« z dne 23. 11. 2023.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v razveljavljenem delu naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, razpisne dokumentacije ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije. Naročnik naj upošteva, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), še zlasti pa mora odločitev o (ne)izbiri najugodnejšega ponudnika ustrezno obrazložiti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer 1.000,00 EUR za plačano takso in 500,00 EUR za ostale stroške.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pred revizijskem in revizijskem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane takse za zahtevek za revizijo v višini 1.000,00 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala ostalih stroškov, saj jih vlagatelj ni opredeljeno navedel, kot to določa peti odstavek 70. člena ZPVPJN. Priglašeni stroški morajo namreč biti specificirani po vrsti in višini.

Skladno z navedenim je naročnik tako dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- vlagatelj,
- naročnik,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran