Na vsebino
EN

018-127/2023 Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.

Številka: 018-127/2023-4
Datum sprejema: 21. 11. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja kot predsednika senata ter Sama Červeka in Marka Medveda kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti »Nabava termo izoliranih vodomernih jaškov« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Zagožen, proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., Cesta na Lavo 2 a, (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Vodovod - Kanalizacija, d. o. o., Lava 2 a, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 21. 11. 2023

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva gospodarskega subjekta Vodotehnik, d. o. o., za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku naročila male vrednosti (objava obvestila o naročila male vrednosti 20. 6. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003955/2023-W01) z dokumentom št. 3300-2/2023-12 z dne 2. 10. 2023, ki je bil objavljen 2. 10. 2023 na portalu javnih naročil, pod številko objave JN003955/2023-ODL01, obvestil sodelujoča ponudnika, da je izbral ponudbo, ki sta jo predložila ponudnika Vodotehnik, d. o. o., Vrbje 80, Žalec in Vodoskok, d. d., Čulinečka cesta 221 c, Zagreb, Hrvaška v skupnem nastopu (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 6. 10. 2023 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 10. 2023 ter predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti in povračilo stroškov v višini plačane takse. Vlagatelj je navedel, da:
- ni izpolnjena naročnikova zahteva, da se referenca mora nanašati na dobavo tistega tipa vodomernega jaška, ki ga ponudnik ponuja v ponudbi,
- je gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., predložil referenčno potrdilo, da je v referenčnem obdobju referenčnemu naročniku Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o., Jadranska cesta 24, Maribor (v nadaljevanju: Mariborski vodovod, d. o. o.) dobavil 1.417 jaškov po dveh naročilih male vrednosti, vendar sta bila tehnična opisa za referenčne jaške drugačna od tehničnih specifikacij za jaške po tem naročilu male vrednosti in enak jašek ne more ustrezati tehničnim specifikacijam obeh naročnikov, saj so bile konstrukcije inštalacij različne,
- izbrani jašek ne ustreza tehničnim specifikacijam referenčnega naročnika,
- se referenca referenčnega naročnika ne nanaša na dobavo istega tipa vodomernega jaška, kot ga izbrani ponudnik ponuja v ponudbi,
- gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., je referenčnemu naročniku prodal lastni izdelek, pri tem naročilu male vrednosti pa ponuja vodomerni jašek gospodarskega subjekta Vodoskok, d. d., Zagreb, Hrvaška oziroma Heplast-pipe, d. o. o., Prelog, Hrvaška, zato to ne le, da sta to dva različna tipa jaška, sta tudi dva različna proizvajalca,
- je gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., zavestno zavedel naročnika, saj mu je dobro znano, da ponujenega vodomernega jaška ni prodal referenčnemu naročniku in niti drugemu kupcu v Sloveniji, zato je najverjetneje zavedel tudi referenčnega naročnika.

Gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., se je z vlogo z dne 12. 10. 2023, vloženo 12. 10. 2023 na portalu eRevizija, po pooblaščencu izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal njegovo zavrnitev, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov.

Naročnik je z dokumentom št. 3300-2/2023-16 z dne 24. 10. 2023, ki ga je vložil 24. 10. 2023 na portalu eRevizija, zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil, hkrati pa odločil, da je vlagatelj dolžan gospodarskemu subjektu Vodotehnik, d. o. o., povrniti stroške predrevizijskega postopka. Naročnik je navedel, da:
- kot izbrani ponudnik nastopata gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., kot vodilni partner in gospodarski subjekt Vodoskok, d. o. o., Zagreb, Hrvaška kot partner, pri čemer sta v ponudbi navedla, da bo vodilni partner izvajal vse dobave, partner »pa bo razpolagal in ima za vsa prevzeta dela zagotovljene lastne kapacitete«,
- sta bila za gospodarski subjekt Vodoskok, d. o. o., Zagreb, Hrvaška že v ponudbi predložena seznam in referenčno potrdilo, iz katerih izhaja, da je usposobljen dobaviti zahtevano število vodomernih jaškov,
- je zaradi navedbe v ponudbi, da bo gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., izvedel vse dobave, tega pozval, da predloži referenčno potrdilo o dobavi najmanj 1.000 kosov vodomernih jaškov, ki so predmet ponudbe, kar je ta tudi storil v postavljenem roku, saj je predložil referenčno potrdilo referenčnega naročnika Mariborski vodovod, d. o. o., o dobavi 1.417 vodomernih jaškov,
- gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., v predrevizijskem postopku ni prerekal vlagateljeve navedbe, da je referenčnemu naročniku dobavil vodomerne jaške drugega proizvajalca, kot so po tem naročilu male vrednosti, zato je štel, da je po tem naročilu male vrednosti ponudil vodomerne jaške drugega proizvajalca, kot po referenčnem poslu, vendar ta različnost proizvajalcev vodomernih jaškov ni bistvena,
- je treba tip vodomernega jaška tolmačiti glede na točko 2.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila le v obsegu, koliko vodomerov se lahko vgradi v jašek, kako velik vodomer se lahko vgradi v jašek, katera vrsta površine je tista, v katero se vgradi jašek, in kateri pokrov ima jašek, ne pa tudi glede na proizvajalca in obliko vodomernega jaška ali kakorkoli drugače,
- oba gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe sta dokazala, da sta sposobna dobaviti 1.000 vodomernih jaškov, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam,
- bi bilo tudi glede na prakso Državne revizijske komisije (npr. zadevi št. 018-205/2011 in 018-426/2012) dopustno upoštevati že partnerjevo referenco, saj je predmet tega naročila male vrednosti le dobava blaga,
- je gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., dokazal, da ima poleg lastne reference na voljo tudi reference gospodarskega subjekta Vodoskok, d. o. o., Zagreb, Hrvaška in je izbrani ponudnik zadostil referenčnemu pogoju tudi s tem, da se je gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., skliceval na partnerjevo referenco.

Naročnik je 24. 10. 2023 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 26. 10. 2023, ki jo je vložil 26. 10. 2023 na portalu eRevizija, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je utemeljeval, da se morajo tehnične specifikacije ponujenih vodomernih jaškov ujemati s tehničnimi specifikacijami, ki jih je ponudnik v preteklosti že dobavil (referenčnemu) naročniku, oziroma da morajo biti te enake. Vlagatelj je tudi pojasnjeval, da naročnik ne more tolmačiti zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila drugače, kot se te glasijo, zato ne more zahtev za reference tolmačiti v nasprotju s točko 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Vlagatelj je tako utemeljeval, zakaj mora imeti tudi gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., lastno referenco, ki pa ne zadostuje zahtevam iz referenčnega pogoja. Vlagatelj je priglasil povrnitev nadaljnjih stroškov.

Po pregledu posredovane dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Naročnik je v postopku naročila male vrednosti iz 47. člena ZJN-3 kot dopustno in ugodnejšo po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba izbral ponudbo, ki sta jo predložila dva gospodarskega subjekta v skupnem nastopu. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo in uveljavljal, da naročnik ne bi smel izbranemu ponudniku priznati izpolnjevanja referenčnega pogoja, čemur sta gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., kot vodilni partner iz ponudbe, ki jo je predložil z gospodarskim subjektom Vodoskok, d. d., Zagreb, Hrvaška kot partnerjem, in naročnik nasprotovala.

Naročnik je pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki obsega poglavja:
– 1 (Splošna določila), ki med drugim vključuje točki:
 1.14. z navodili za nastop s skupno ponudbo,
 1.19. z navedbo in opisom meril za ocenjevanje ponudb,
– 2 (Zahteve naročnika), ki vključuje točke:
 2.1. z opisom predmeta naročila male vrednosti:
»Predmet naročila je nabava naslednjih vodomernih jaškov:
1. Vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 1 × ¾'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s pokrovom za travne površine.
2. Vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 1 × ¾'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s povoznim LTŽ pokrovom za utrjene površine.
3. Dvojni vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 2 × ¾'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s pokrovom za travne površine.
4. Dvojni vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 2 × ¾'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s povoznim LTŽ pokrovom za utrjene površine.
5. Vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 1 × 1'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s pokrovom za travne površine.
6. Vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 1 × 1'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s povoznim LTŽ pokrovom za utrjene površine.
7. Vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 1 × 6/4'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s pokrovom za travne površine.
8. Vodometni jašek s termo izolacijo za vodomer 1 × 6/4'', za vgradnjo v utrjene ali travnate površine s povoznim LTŽ pokrovom za utrjene površine.
Dobava jaškov bo potekala sukcesivno po potrebah naročnika ves čas veljavnosti pogodbe. Naročnik količin naročenega blaga ne more vnaprej točno določiti, zato so navedene količine ocenjene na podlagi podatkov o pretekli in predvideni porabi.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega predmeta naročila od razpisanega, odvisno od dejanskih potreb.
Ponudnik mora v celoti ponuditi vse tipe jaškov, ki so predmet naročila, pri čemer mora predmet ponudbe ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so navedene v tem povabilu«,
 2.2. z navedbo tehničnih specifikacij (v 15 alineah) za vodomerne jaške in pridržano pravico naročnika, da pozove ponudnike, da predložijo tehnično dokumentacijo, poročila, prospekte ipd., iz katerih bo razvidno, da so izpolnjene tehnične specifikacije,
 2.3. z navedbo zahteve za predložitev vzorca vodomernega jaška ter načinom pregleda in ocenjevanja,
– 3 (Ugotavljanje sposobnosti), ki med drugim vključuje točko:
 3.3. z navedbo pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti, med katerima se pod točko 3.3.2. nahaja referenčni pogoj skupaj z dokazili:
»Ponudnik ali skupina ponudnikov, v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, na območju Srednje Evrope uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) dobavo najmanj 1.000 vodomernih jaškov.
Referenca se mora nanašati na dobavo tistega tipa vodomernega jaška, ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi.
Ponudnik mora predložiti vsaj 1 (eno) referenco, ki mora zajemati dobavo 1.000 vodomernih jaškov.
Ponudnik lahko predloži tudi več referenc za navedeno petletno obdobje, ki skupaj izkazujejo več dobav v skupni količini 1.000 vodomernih jaškov (tj. količine iz referenc se lahko seštevajo, a se morajo vse nanašati na isti tip vodomernega jaška, kot ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi).
Naročnik bo priznal sposobnost le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih priložili podpisano in žigosano referenco s strani naročnika. Če referenčno potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v zahtevanih obrazcih naročnika.
POJASNILO, ki se nanaša na zahtevano referenco:
Reference partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da posamezna referenca v celoti ustreza pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod točko 3.3.2. in pod pogojem, da partner dejansko prevzame tista dela pri izvedbi naročila, za katere je izkazal usposobljenost. V nasprotnem primeru, bo naročnik ponudbo takšnega ponudnika izločil.
Referenco podizvajalca, ki ga ponudnik navede […]
Naročnik si pridržuje pravico, da
• za posamezno navedeno referenčno delo naknadno od ponudnika zahteva druga pisna dokazila (npr. pogodbe itn., …), na podlagi katerih bo ponudnik izkazal, da je opravil referenčno delo, ali
• ponudnika pozove k predložitvi drugega referenčnega dela, če bo ocenil, da že predloženo referenčno potrdilo, ni ustrezno.
DOKAZILO:
• izpolnjen in podpisan Obrazec 8, ''Referenčni seznam''«,
• Izpolnjen in podpisan Obrazec 8/1 ''Izjava referenčnega naročnika - potrditev referenc''«,
– 4 (Rok za predložitev ponudb in odpiranje ponudb, navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, način za predložitev ponudb in vsebina ponudb), ki med drugim vključuje točko:
 4.4. z navodilom, kaj je vsebina ponudbe.

Naročnik je kot sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pripravil tudi obrazce, med drugim obrazca:
– 8 (Referenčni seznam), ki predstavlja lastno izjavo ponudnika, s katero izjavi, »da smo v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, na območju Srednje Evrope dobavili najmanj 1.000 kom jaškov, kot jih ponujamo v predmetni ponudbi za javno naročilo, št. 3300-2/2023 – Nabava termo izoliranih vodomernih jaškov«, v nadaljevanju pa v tabeli predstavi referenčne posle,
in
– 8/1 (Izjava referenčnega naročnika - potrditev referenc), ki predstavlja referenčno potrdilo, v katerem se referenčni naročnik izjavi o referenčnem poslu.

Naročnik je na podlagi prvega odstavka 29. člena ZPVPJN Državni revizijski komisiji med drugim posredoval:
– obrazec 8, ki vsebuje seznam petih referenčnih poslov, ki se nanašajo na gospodarski subjekt Vodoskok, d. d., Zagreb, Hrvaška, in pet referenčnih potrdil na obrazcu 8/1 za referenčne posle iz tega seznama,
– referenčno potrdilo na obrazcu 8/1, ki se nanaša na gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., in za katerega referenčni naročnik Mariborski vodovod, d. o. o., izjavlja, da mu je ta gospodarski subjekt od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 dobavil 1.417 vodomernih jaškov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne izpodbija referenc gospodarskega subjekta Vodoskok, d. d., Zagreb, Hrvaška, temveč le reference gospodarskega subjekta Vodotehnik, d. o. o., zato je le v tem obsegu ugotavljala, ali vlagatelj utemeljeno uveljavlja, da je naročnik kršil ZJN-3, ker je izbranemu ponudniku priznal, da izbrani ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj iz točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj ni uveljavljal, da bi bila referenca gospodarskega subjekta Vodotehnik, d. o. o., neskladna z zahtevami iz točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zaradi obdobja ali količine dobavljenih vodomernih jaškov referenčnemu naročniku, temveč le zaradi elementa, ki se nanaša na tip vodomernega jaška, ki oziroma kot ga ponudnik ponuja v ponudbi. Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da naročnik v točki 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, da se mora referenca nanašati na vodomerne jaške, ki jih ponudnik ponuja v ponudbi, temveč je uporabil še pojem »tip«. Naročnik pojma »tip vodomernega jaška, ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi« v elementu »tip« ni pojasnil v nobenem delu točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik v točki 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tako ni izrecno določil pomena pojmu »tip« in ga tudi ni zamejil, da se nanaša le na določen subjekt oziroma da se osredotoča na proizvajalca, zato glede na točko 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tudi ni bistveno, da je gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., referenčnemu naročniku dobavil vodomerne jaške drugega proizvajalca, kot je proizvajalec vodomernih jaškov, ki so ponujeni pri tem naročilu male vrednosti. Vlagatelj je tako nebistveno z vidika točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila opozoril, da je »družba Vodotehnik d.o.o. Mariborskemu vodovodu d.o.o. prodala lastni izdelek – izdelek proizvajalca Vodotehnik d.o.o., naročniku Vodovod-kanalizacija d.o.o. pa je za konkretni javni razpis ponudila jašek proizvajalca Vodoskok d.d. oz. Heplast d.o.o. (Hrvaška)« in da »gre tudi za dva različna proizvajalca« (zahtevek za revizijo, str. 3, četrti odstavek). Glede na točko 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa je bistveno, ali so bili vodomerni jaški, ki jih je gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., dobavil referenčnemu naročniku, istega tipa, kot so vodomerni jaški, ki jih je ponudil pri tem naročilu male vrednosti.

Državna revizijska komisija ob izhodišču, da je določitev pogoja za sodelovanje, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost (točka c prvega odstavka 76. člena ZJN-3), ko naročnik zahteva, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil (druga poved iz desetega odstavka 76. člena ZJN-3), le naročnikova možnost in ne obveznost, pri čemer mora naročnik določiti pogoje za sodelovanje tudi ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja (3. člen ZJN-3), med drugim načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3; prim. sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Komisija proti Nizozemski, C-368/10 z dne 10. 5. 2012, EU:C:2012:284, točka 109) in tudi sorazmernosti (8. člen ZJN-3; gl. tudi tretjo poved iz drugega odstavka 76. člena ZJN-3), zaradi česar je lahko referenčni pogoj, če ga je naročnik vključil med pogoje za priznanje sposobnosti, kar mu sicer tudi ne bi bilo treba, določen tudi tako, da ne določa visokega praga za izpolnitev, ne more sprejeti vlagateljevega tolmačenja pogoja iz točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (zahtevek za revizijo, str. 3, prvi in tretji odstavek), skladno s katerim bi morali biti vodomerni jaški iz referenčnih poslov po tehničnih specifikacijah enaki vodomernim jaškom iz naročila male vrednosti. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da točka 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne daje podlage za tako ozko tolmačenje pojma »tip«. Že zgolj dejstvo, da je naročnik v drugi odstavek točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vključil pojem »tip [vodomernega jaška, ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi]«, ne pa pojma »enak [vodomerni jašek, ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi]« ali katerega primerljivega, kaže, da je treba pojmu »tip« poiskati pomen, ki ne pomeni popolnega enačenja vodomernih jaškov iz referenčnih poslov z vodomernimi jaški po tem naročilu male vrednosti. Zato samo po sebi ne more biti odločilno, da »sta tehnična opisa« vodomernih jaškov iz referenčnih poslov in tega naročila male vrednosti »drugačna in da enak jašek ne more ustrezati obema tehničnima specifikacijami, saj gre za različni konstrukciji inštalacij«, pa tudi ne, da »imata jaška različne tehnične specifikacije«. Državna revizijska komisija pa lahko nasprotno pritrdi tolmačenju točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na pojem »tip«, na način, ki ga je naročnik predstavil v dokumentu št. 3300-2/2023-16 z dne 24. 10. 2023, str. 4, prvi odstavek, ko je navedel, da je pojem »tip vodomernega jaška«, s tem pa »tip«, »opredelil glede na to, koliko vodomerov se lahko vgradi v jašek, kako velik vodomer se lahko vgradi v jašek, glede na vrsto površine, v katero se jašek vgradi in glede pokrova jaška, pri tem pa morajo ponujeni jaški izpolnjevati tudi vse tehnične zahteve naročnika«, saj ima to tolmačenje podlago v tolmačenju četrtega odstavka točke 2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v povezavi s prvim odstavkom točke 2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je namreč v prvem odstavku točke 2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil »tipe jaškov, ki so predmet naročila« (gl. četrti odstavek točke 2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in jih opredelil le z nekaterimi oziroma določenimi tehničnimi lastnostmi, druge tehnične lastnosti pa je zanje določil v točki 2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija tako poudarja, da četrti odstavek točke 2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila omogoča tolmačenje, katere tehnične specifikacije so tiste, ki za to naročilo male vrednosti zamejujejo tolmačenje pojma »tip vodomernega jaška, ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi«. Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (kar je bistveno; gl. drugi odstavek 15. člena ZPVPJN) ni zatrjeval, da bi bili vodomerni jaški iz referenčnih poslov drugačni od vodomernih jaškov po tem naročilu male vrednosti v tehničnih specifikacijah, ki so določene v prvem odstavku točke 2.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj tako ni zatrjeval drugačnosti, neenakosti, različnosti ipd. vodomernih jaškov v tehničnih specifikacijah, ki bi bile upoštevne za to naročilo male vrednosti zaradi tolmačenja drugega odstavka točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je manj omejujoče od tistega, za katerega si je prizadeval vlagatelj.

Tolmačenje pojma »tip«, ki ni omejujoče oziroma zožujoče in ne zahteva (popolne) enakosti, podpira tudi siceršnji splošni pomen tega pojma. Kot je namreč razvidno iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (ZRC SAZU, 2014), ima pojem »tip« več pomenov (»kar tvorijo izdelki iste vrste zaradi določenih enakih lastnosti, značilnosti, zlasti glede oblike, zgradbe«, »kar tvorijo stvari iste vrste zaradi določenih enakih lastnosti, značilnosti sploh«, »kar ima v veliki meri lastnosti, značilnosti, zaradi katerih se uvršča v posebno skupino stvari iste vrste« idr.), iz njih pa izhaja, da se upošteva istovrstnost zaradi določenih (torej nekih oziroma nekaterih, ne pa vseh) enakih lastnosti oziroma značilnosti.

Državna revizijska komisija dodaja, da na njen zaključek ne more vplivati dejstvo, da je naročnik v obrazec 8 vključil besedilo, s katerim ponudnik izjavi, da je dobavil »najmanj 1.000 kom jaškov, kot jih ponuja[…] v predmetni ponudbi za javno naročilo« (prim. tudi vlogo z dne 26. 10. 2023, str. 2). Čeprav bi bilo zaradi besedila »kot jih ponujamo v predmetni ponudbi za javno naročilo« izjavo v obrazcu 8 mogoče razumeti, da določa enakost vodomernih jaškov iz referenčnih poslov z vodomernimi jaški po tem naročilu male vrednosti, je treba upoštevati, da je ta izjava del dokazila, ne pa pogoja, ki ne zahteva enakosti. Če bi bilo zato treba šteti, da sta si besedilo v pogoju in dokazilu različna, bi obveljala ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da nasprotujočih in nejasnih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče tolmačiti v škodo izbranega ponudnika. To še posebej velja za ta primer naročila male vrednosti, ker zaradi takega tolmačenja ne bi bila v ničemer prizadeta ne konkurenca med ponudniki ne sorazmernost. Ob tem velja upoštevati, da v nasprotju s tem, kar je navedel vlagatelj v vlogi z dne 26. 10. 2023, str. 2, gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., ni »potrdil in podpisal« izjave iz obrazca 8, saj obrazca 8 zase ni predložil v ponudbi in ga tudi ni predložil naknadno, pač pa je na poziv št. 3300-2/2023-10 z dne 21. 9. 2023, da predloži »novo referenčno potrdilo oziroma potrdila«, naročniku kot prilogo dopisu z dne 25. 9. 2023 predložil le obrazec 8/1. Dejstva, da gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., zase ni predložil obrazca 8, pa vlagatelj v zahtevku za revizijo, sicer pa niti ne v vlogi z dne 26. 10. 2023, ni problematiziral in naročniku glede tega ni očital kršitve, zato Državni revizijski komisiji ni bilo treba ugotavljati, ali je zaradi tega sicer lahko podana kakšna relevantna kršitev ZJN-3. Ne glede na vse navedeno, Državna revizijska komisija dodaja, da bi bilo kljub zapisu izjave v obrazcu 8, ki jo je mogoče zaradi besedila »kot jih ponujamo v predmetni ponudbi za javno naročilo« razumeti, da določa enakost vodomernih jaškov iz referenčnih poslov z vodomernimi jaški po tem naročilu male vrednosti, to izjavo zaradi konsistentnosti s pogojem iz točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila mogoče tolmačiti tudi tako, da ni nasprotujoča pogoju, če se besedilo »kot jih ponujamo v predmetni ponudbi za javno naročilo« razloži ob upoštevanju, kaj zahteva referenčni pogoj. To besedilo bi bilo namreč mogoče razumeti tudi tako, da je izjava v obrazcu 8 le pomanjkljiva, ne pa zožujoča ali omejevalna.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da vlagatelj ni uspel utemeljiti, da naročnik ne bi smel priznati gospodarskemu subjektu Vodotehnik, d. o. o., da izpolnjuje referenčni pogoj iz točke 3.3.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ob taki ugotovitvi Državni revizijski komisiji ni bilo treba še ugotavljati, ali bi bile sicer utemeljene naročnikove navedbe iz dokumenta št. 3300-2/2023-16 z dne 24. 10. 2023 o možnosti gospodarskega subjekta Vodotehnik, d. o. o., da se sklicuje na reference gospodarskega subjekta Vodoskok, d. d., Zagreb, Hrvaška, takemu sklicevanju pa je vlagatelj v vlogi z dne 26. 10. 2023, str. 6–8, nasprotoval, saj kakršnakoli bi bila v zvezi s tem njena ugotovitev, to ne bi moglo več vplivati na reševanje zadeve.

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da vlagatelj ni uspel utemeljiti kršitev, zaradi katerih bi bilo treba ugoditi zahtevku za revizijo in razveljaviti odločitev o oddaji naročila male vrednosti, zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., je v vlogi z dne 12. 10. 2023 zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je njegovo zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven, ker so bila vsa pravno relevantna dejstva razvidna že iz dokumentacije postopka oddaje naročila male vrednosti, zato je ocenila, da njegovi stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo ni dovoljen upravni spor.


Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
˗ naročnik,
˗ vlagatelj,
˗ gospodarski subjekt Vodotehnik, d. o. o., po pooblaščencu,
˗ gospodarski subjekt Vodoskok, d. o. o., Zagreb, Hrvaška,
˗ Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
˗ v spis zadeve, tu.

Natisni stran