Na vsebino
EN

018-125/2023 Zdravstveni dom Litija

Številka: 018-125/2023-5
Datum sprejema: 30. 10. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je upoštevajoč 30. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v povezavi s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Marka Medveda in mag. Zlate Jerman, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi bolnikov na / iz dialize na območju Zdravstvenega doma Litija – Splošna bolnišnica Trbovlje – Ljubljana«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MEDI GROS, zavod za zdravstvene storitve in izven bolnišnično dejavnost, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Markovič Aljoša, o.p, d.o.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8A, Litija (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 10. 2023

odločila:1. Ugotovi se, da je odločitev o zahtevku za revizijo, ki jo je dne 12. 9. 2023 izdala naročnikova pooblaščenka, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana, za vlagatelja brez pravnega učinka.

2. Naročnik mora odločitev o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, sprejeti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku naročila male vrednosti, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25. 7. 2023, pod št. objave JN004875/2023-W01.

Naročnik je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil dne 24. 8. 2023), s katero je zadevno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku BLUMIS, d.o.o., Partizanska cesta 42, Dol pri Hrastniku (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik prejel dve ponudbi in da se je dopustna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo za oddajo javnega naročila uvrstila na prvo mesto.

Vlagatelj je dne 31. 8. 2023 vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 30. 8. 2023), v katerem primarno predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, podredno pa, da se mu dovoli vpogled in dopolnitev oz. sprememba zahtevka za revizijo. V vsakem primeru vlagatelj zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v ključne dele ponudbe izbranega ponudnika in v naročnikovo dokumentacijo. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopusta, saj izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehničnih in strokovnih pogojev za izvajanje storitev in ne razpolaga s potrebnim številom vozil in zaposlenih kadrov, prav tako nima dovoljenja Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Vlagatelj še navaja, da naročnik javnega naročila ni oddal upoštevaje vnaprej določeno merilo za oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 3. 9. 2023, s katero se je opredelil do revizijskih navedb, navaja, da je oddal dopustno ponudbo in da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila od ponudnikov ni zahteval predložitve dovoljenja Ministrstva za zdravje. Naročnik kot merilo za oddajo javnega naročila ni določil najvišji popust, temveč najnižjo ceno v EUR. Izbrani ponudnik se zavzema, da se podatki o delavcih, referencah in vozilih v njegovi ponudbi obravnavajo kot zaupni podatki.

Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana je, po pooblastilu naročnika, dne 12. 9. 2023 izdala dokument »Odločitev«, ki je bil objavljen na portalu eRevizija dne 23. 10. 2023. Z navedenim dokumentom je pooblaščenka naročnika (1) dovolila vlagatelju vpogled v del ponudbe izbranega ponudnika, (2) vlagatelju omogočila dopolnitev oz. spremembo zahtevka za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu, v roku petih delovnih dni po opravljenem vpogledu, (3) zavrnila primarni pravovarstveni zahtevek na razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in (4) zavrnila zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Vlagatelj v vlogi z dne 19. 10. 2023 navaja, da mu je naročnik naposled le omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in vztraja, da izbrani ponudnik ni predložil dokumentacije, ki bi izkazovala, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti in da je njegova ponudba ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 23. 10. 2023 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Naročnik je dne 23. 10. 2023 Državni revizijski komisiji posredoval tudi po pooblaščenki sprejeto vlogo z dne 20. 10. 2023.

Po pregledu prejete dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo nedvoumno izhaja, da le-te ni sprejel naročnik, kot to določa 28. člen ZPVPJN, temveč je to storila naročnikova pooblaščenka, tj. Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana, na podlagi naročnikovega pooblastila, zgolj slednja pa je odločitev tudi podpisala.

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (primerjaj npr. odločitve v zadevah št. 018-050/2012, 018-232/2012, 018-205/2017), da mora v skladu z določili ZPVPJN o zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem nalaga naročniku (prvi odstavek 26. člena ZPVPJN), da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (25. člen ZPVPJN), ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (14. člen ZPVPJN) in ali je popoln (ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba, ga mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavreči (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, vlagatelja najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga naročnik sprejme v obravnavo (28. člen ZPVPJN). V nasprotnem primeru naročnik zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže (četrti odstavek 26. člena ZPVPJN). Če predrevizijski postopek ni bil pravnomočno zaključen že pri naročniku, se postopek pravnega varstva, skladno z 29. členom ZPVPJN, (lahko) nadaljuje v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo.

Vsa opisana zakonska opravila je potrebno šteti kot redno delo naročnika, povezano z izvrševanjem pristojnosti v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo, oziroma kot opravila, ki jih je naročnik dolžan opraviti že na podlagi samega zakona. Iz navedenih določil izhaja, da ima naročnik v predrevizijskem postopku položaj organa pravnega varstva, ki odloča o zahtevku za revizijo (in sicer ga lahko bodisi zavrže bodisi zavrne bodisi mu ugodi in deloma ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila). Pri odločanju o zahtevku za revizijo naročnik torej nastopa na podlagi zakonsko podeljenega pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo, to je za odločanje o pravici vlagatelja do zagotovitve pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila, in ne kot stranka. Naročnik tako sprva (v predrevizijskem postopku) nastopa v vlogi nosilca zakonskega pooblastila, ki odloča o pravici vlagatelja, položaj stranke pa pridobi v postopku pred Državna revizijska komisija (torej v revizijskem postopku, prim. prvi in drugi odstavek 3. člena ZPVPJN). Ob upoštevanju opisanega naročnikovega položaja bi lahko možnost prenosa zakonskega pooblastila za odločanje v postopku pravnega varstva (in za opravo vseh drugih z zakonom določenih opravil) na tretjo osebo določil le zakon, česar pa niti ZPVPJN niti kakšen drug zakon ne predvideva.

Kot že navedeno, naročnik je odločitev o zahtevku za revizijo sprejel po svoji pooblaščenki, Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana. Odločitve o zahtevku za revizijo, ki jo je sprejela pooblaščenka naročnika, ni mogoče šteti za naročnikovo lastno odločitev, kot jo zahteva ZPVPJN, saj naročnik za prenos pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo nima podlage v zakonu. Upoštevajoč opisan specifičen položaj naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni skladna z določbami ZPVPJN in je za vlagatelja brez pravnega učinka. Vse navedeno sicer ne pomeni, da naročnik za pomoč pri odločanju o zahtevku za revizijo ne bi smel angažirati odvetnika, vendar pa mora naročnik v takšnem primeru odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti sam (in v zvezi s tem nositi tudi odvetniške stroške).

Naročnik mora zato o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vloženim dne 31. 8. 2023, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija še pripominja, da naj naročnik, v kolikor bo zahtevek za revizijo sprejel v vsebinsko obravnavo, pri presoji revizijskih navedb, vezanih na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, upošteva, da je vlagatelju po vložitvi zahtevka za revizijo že omogočil vpogled v (del) ponudbe izbranega ponudnika. Takšno ravnanje naročnika, glede na trditveno podlago vlagatelja, predstavlja konkludentno ugoditev zahtevku za revizijo in tudi že odpravo zatrjevanih kršitev. Pri vročanju odločitve o zahtevku za revizijo naj naročnik upošteva, da se skladno s 13a. členom ZPVPJN portal eRevizija uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku. Vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjava informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom in zagovornikom javnega interesa, se izvede z objavo informacije ali dokumenta na portalu eRevizija, razen če je z ZPVPJN določeno drugače (drugi odstavek 13a. člena ZPVPJN). Informacija ali dokument se šteje za vročenega z dnem objave na portalu eRevizija (četrti odstavek 13a. člena ZPVPJN).


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– naročnik,
– vlagatelj – po pooblaščencu,
– izbrani ponudnik,
– RS MJU.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran