Na vsebino
EN

018-107/2023 VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-107/2023-8
Datum sprejema: 9. 10. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter mag. Zlate Jerman in Igorja Luzarja, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje za zimsko sezono 2023-2024«, v sklopu št. 3 »Izvajanje zimske službe (posipanje in pluženje) na javnih poteh JP, na makadamskih voziščih, na interventnih poteh, na pločnikih ob javnih poteh, na javnih kolesarskih poteh JK, na javnih peš poteh JP« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., Cinkarniška pot 19, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 9. 10. 2023

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, se zavrže.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku po 40. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 19. 6. 2023 (št. objave JN003930/2023-B01) in v Uradnem listu EU 20. 6. 2023 (št. objave 2023/S 117-366180). Naročnik je javno naročilo razdelil na tri sklope.

V sklopu št. 3 je naročnik do roka za prejem ponudb (21. 7. 2023) prejel dve ponudbi – poleg vlagateljeve še ponudbo ponudnika VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, Celje.

Naročnik je 18. 8. 2023 sprejel »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za sklop 3« (objava na Portalu javnih naročil 18. 8. 2023, št. objave JN003930/2023-ODL02), s katero je v sklopu št. 3 obe ponudbi zavrnil z utemeljitvijo, da nista dopustni. Kot razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe je naročnik v obrazložitvi odločitve navedel vlagateljevo ravnanje v nasprotju s pozivom na dopolnitev ponudbe (vlagatelj na poziv ni predložil dokazil o zaposlitvi nominiranih kadrov in dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah nekaterih nominiranih kadrov) in posledično neizkazanost izpolnjevanja pogoja za sodelovanje. V odločitvi je naročnik zapisal še, da bo za ta sklop izvedel novo javno naročilo.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj 30. 8. 2023 vložil zahtevek za revizijo. Naročniku predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in mu v sklopu št. 3 odda naročilo, podredno pa, da izpodbijano odločitev razveljavi in postopek vrne v fazo pregleda ponudb. Povrnitve stroškov postopka pravnega varstva vlagatelj ne uveljavlja.

Vlagatelj pojasnjuje, da je pri pripravi ponudbe sledil razpisni dokumentaciji in do roka za oddajo ponudb naročniku oddal ponudbo, ki je vsebovala izpolnjen ESPD, izpolnjen obrazec 16 in dokument »Imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja«. Ponudba je vsebovala vse, kar je naročnik v fazi oddaje ponudb zahteval in v tej fazi še ni bila nepopolna. Naročnik ga je 28. 7. 2023 pozval na predložitev dokazil za nominiran kader in opozoril, da bo ponudbo v primeru nepredložitve dokazil zavrnil. Vlagatelj naročnikov poziv z dne 28. 7. 2023 razume (le) kot poziv na predložitev dokazil po sedmem odstavku 79. člena ZJN-3 in ne kot poziv na dopolnitev ponudbe po petem odstavku 89. člena ZJN-3. Zato meni, da naročnik njegove ponudbe, četudi nekaterih dokazil za kadre tudi po pozivu še vedno ni predložil, ne bi smel avtomatično zavrniti, temveč bi ga moral, upoštevaje točko 1.13 in prvi odstavek točke 1.21 razpisne dokumentacije (iz katerih po mnenju vlagatelja izhaja, da naročnik izrecno loči predložitev dokazil od dopolnjevanja ponudb) pozvati še na dopolnitev ponudbe po petem odstavku 89. člena ZJN-3, tj. k predložitvi manjkajočih dokazil. Sklicuje se na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-157/2019, iz katere, tako navaja vlagatelj, izhaja, da poziv na predložitev dokazil po šestem odstavku 79. člena ZJN-3 ne vpliva na dopolnitev ponudbe po petem odstavku 89. člena ZJN-3. Ob tem vlagatelj navaja, da dotični naročnik ob identičnih določbah razpisne dokumentacije poziva na dopolnitev ponudbe v vseh ostalih postopkih oddaje javnih naročil, nenazadnje pa se takšno ravnanje od gospodarnega naročnika v konkretnem primeru, glede na cenovno razhajanje med ponudbama, tudi pričakuje. Vlagatelj v zaključku navaja še, da naročnik v pozivu z dne 28. 7. 2023 ni niti primeroma opredelil zahtevanih dokumentov, iz obrazložitve izpodbijane odločitve pa, da ni mogoče razbrati, zakaj naročnik predloženega dokazila (izjave vlagateljevega direktorja o zaposlitvi nominiranih kadrov pri vlagatelju) ni štel za ustreznega.

Naročnik je odločitev o zahtevku za revizijo (dokument št. 3301-5/2023-17) sprejel in na portalu eRevizija objavil 4. 9. 2023. Zahtevek za revizijo je zavrnil.

Uvodoma pojasnjuje, da je iz izpodbijane odločitve (pri tem se sklicuje na zadnji dve alineji točke »K ponudbi ZELENICE, d.o.o«) razvidno, da vlagateljeve ponudbe ni zavrnil z utemeljitvijo, da ni dopustna le iz razloga, ki ga navaja vlagatelj, t.j. ker od vlagatelja kljub pozivu ni prejel dokazil o zaposlitvi za nominiran kader, temveč tudi zato, ker od vlagatelja kljub pozivu ni prejel dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah nekaterih nominiranih kadrov. S stališčem vlagatelja, po katerem bi moral naročnik pozvati na dopolnitev ponudbe po 89. členu ZJN-3 tudi ponudnika, ki se na predhodni poziv po 79. členu ZJN-3 ne odzove in dokazil ne predloži, se ne strinja in meni, da bi v tem primeru šlo za dvakratno pozivanje k predložitvi istih dokazil. Iz sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 izhaja, da ponudnik, ki naročniku na poziv ne predloži dokazil, zapravi možnost naknadnega pozivanja na dopolnitev ponudbe. Vlagatelj je v ponudbi predložil ESPD, s katerim je izjavil, da bo na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, prav tako je predložil tudi obrazec 16, s katerim je izjavil, da zagotavlja zahtevane kadre. Ker pa vlagatelj v ponudbi ni predložil dokazil, vezanih na tehnično zmogljivost in kadrovske pogoje, s katerimi bi dokazal resničnost izjave v ESPD, obenem pa je v ESPD izjavil, da hrani dokazila o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, je 28. 7. 2023 vlagatelja pozval, da ponudbo dopolni z manjkajočimi dokazili o zaposlitvi, izobrazbi in delovnih izkušnjah nominiranega kadra. Vrste dokazil pri tem ni opredelil, saj vlagatelja ni želel omejevati, je pa iz poziva, ob upoštevanju razpisne dokumentacije, jasno, da ponovna izjava, četudi direktorjeva, ne zadostuje in ne nadomešča dokazil. Vlagatelj je razumel, katera dokazila naročnik pričakuje, saj je že v osnovni ponudbi predložil dokazilo o izobrazbi in kopije vozniških dovoljenj nekaterih nominiranih kadrov, prav tako tekom postopka naročnik glede tega ni prejel vprašanj. Tudi drugi ponudnik (VOC Celje d.o.o.) je razumel razpisne zahteve, saj je že prvotno predložil vsa zahtevana dokazila. Vlagatelj je na poziv z dne 28. 7. 2023 imenski seznam nominiranih kadrov ustrezno dopolnil, direktor vlagatelja pa je v dopolnitvi ponudbe izjavil, da so vse navedene osebe zaposlene pri vlagatelju. Še vedno pa vlagatelj ni predložil dokazil o zaposlitvi, izobrazbi in delovnih izkušnjah za tri dežurne delavce in 10 cestarjev. Tudi če bi izjavo direktorja vlagatelja štel kot ustrezno dokazilo o zaposlenosti, ni dvoma, da vlagatelj ni ravnal skladno s pozivom, saj ni predložil manjkajočih dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah kadra. Ker je dvakratno pozivanje na predložitev istih dokazil prepovedano, ga naročnik niti ni mogel pozvati na dopolnitev ponudbe. Pozval bi ga lahko le, če bi mu vlagatelj predložil nejasna dokazila. Naročnik se pri tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-091/2021-12. Pojasnjuje, da na enak način ravna tudi v vseh drugih primerih. Glede vlagateljevega sklicevanja na točki 1.13 in 1.21 razpisne dokumentacije, iz katerih po mnenju vlagatelja izhaja, da naročnik loči fazo dopolnjevanja ponudb od faze predložitve dokazil, pojasnjuje, da točka 1.13 za vlagatelja ni merodajna, saj se nanaša na pričakovano ravnanje tujih ponudnikov. Naročnik še pojasnjuje, da razhajanje v cenah med ponudnikoma ni podlaga za ravnanje, kot ga predlaga vlagatelj.

Naročnik je 4. 9. 2023 skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN posredoval dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku v obravnavo Državni revizijski komisiji.

Do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo se je vlagatelj opredelil 7. 9. 2023. Priglasil je tudi stroške. Vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in kot neutemeljene zavrača ugotovitve naročnika iz odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je 2. 10. 2023 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo s predlogom, da Državna revizijska komisija kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Pojasnjuje, da mora izvajalca zimske službe izbrati najkasneje do 15. 11. 2023, ko se začne zimska sezona.

Po pregledu prejete dokumentacije, preučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter po preučitvi naročnikovega predloga za izdajo sklepa o dovolitvi začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN izpolnjeni, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

V obravnavanem primeru je bistvo spora v naročnikovi ugotovitvi, da je vlagatelj oddal ponudbo, ki ni dopustna, saj ni uspel izkazati izpolnjevanja pogoja za sodelovanje. Vlagatelj se z naročnikovo ugotovitvijo ne strinja in zatrjuje, da bi ga moral naročnik pred končno oceno glede (ne)dopustnosti njegove ponudbe pozvati še na dopolnitev ponudbe po petem odstavku 89. člena ZJN-3, t.j. k predložitvi manjkajočih dokazil za nominiran kader. Naročnik na drugi strani zatrjuje, da je vlagatelja že pozval na predložitev manjkajočih dokazil, dvakratno pozivanje ponudnika na predložitev istih dokazil pa ni dovoljeno.

Po 29. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev.

Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi tiste pogoje za sodelovanje oziroma priznanje sposobnosti, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na: a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, b) ekonomski in finančni položaj ter c) tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivalo na izvedbo javnega naročila. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ureja 77. člen ZJN-3. Skladno z drugim odstavkom 77. člena ZJN-3 naročnik lahko od ponudnikov zahteva le dokazila, določena v 77. in 78. členu ZJN-3. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko gospodarski subjekt uporabi vsa ustrezna sredstva za dokaz naročniku, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila. Skladno z osmim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt tehnične sposobnosti, ki jih naročnik preverja v skladu s 76. členom ZJN-3, izkaže na enega ali več načinov, naštetih v točkah od a) do k), med drugim (točka c) z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, v primeru javnih naročil gradenj pa tistih, od katerih lahko izvajalec zahteva, da izvedejo gradnjo, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne, in (točka f) z dokazilom o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja pod pogojem, da ne štejejo kot merilo za oddajo javnega naročila.

V skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 naročnik ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3. ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila (tretji odstavek 79. člena ZJN-3). Na podlagi šestega odstavka 79. člena ZJN-3 lahko naročnik, če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, ponudnike in kandidate kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 naročnik pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, po potrebi pa tudi v skladu z 78. členom ZJN-3. Naročnik lahko pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom tega zakona.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3 lahko naročnik, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Naročnik je pripravil dokumentacijo, pri čemer je v:
- 1. poglavje (Splošna določila) vključil:
o točko 1.8 (Pregled in ocenjevanje ponudb), v kateri je določil: »Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, če bodo to narekovale določbe ZJN-3 in/ali se mu bo zdelo to potrebno, še zlasti, če bo dvomil o resničnosti ponudnikovih izjav.«,
o točko 1.13 (Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije), v kateri je zapisal: »Gospodarski subjekti s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji ter bodo morali za ugotavljanje sposobnosti sami predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa, iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le-ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, če takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik. Če potrdila ne bodo priložena, bo naročnik gospodarski subjekt pozval k predložitvi manjkajočih potrdil. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. Naročnik bo zahteval predložitev potrdil in listinskih dokazov, ki so zajete zbirki e-Certis. Če določenih potrdil in listinskih dokazov zbirka e-Certis ne predvideva, lahko ponudnik izpolnjevanje zahtevanih pogojev izkaže z drugimi listinami. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo, s katerimi nadomesti tovrstna dokazila. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (skupna ponudba) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.«,
o točko 1.21 (Dopustne dopolnitve ponudb), v kateri je v prvem odstavku zapisal: »Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enakopravne obravnave in transparentnosti. Ponudnik mora ravnati skladno s pozivom naročnika.«, v drugem odstavku pa: »Naročnik lahko (ni pa dolžan) od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije skladno s pozivom naročnika, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.«,
- 2. poglavje (Ugotavljanje sposobnosti) vključil:
o uvodno besedilo (str. 12), v katerem je v prvem, drugem, tretjem in šestem odstavku določil: »(1) Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje. (2) Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika pozove tudi k predložitvi drugih dokazil, ki jih za izpolnjevanje posameznih pogojev predvideva ZJN-3. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci. (3) Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb. […] (6) Za dopustnost ponudbe mora ponudnik: (-) upoštevati navodila ponudnika za izdelavo ponudbe, (-) podati ponudbo na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik in so priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, (-) izpolnjevati spodaj navedene pogoje.«,
o točko 2.3.3 (Kadrovski pogoj), v kateri je določil: »Ponudnik mora upoštevati veljavne predpise. Ponudnik mora za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, za ves čas trajanja del zimske službe zagotavljati tehnično in strokovno osebje: […] SKLOP 3 (-) en vodja zimske službe in obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna, V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri, (-) dva KV voznika z C licenco, (-) pet KV strojnikov z opravljenim izpitom za traktorje, (-) tri KV dežurne delavce, IV stopnje izobrazbe in treh let delovnih izkušenj, (-) deset PK/NK cestarjev III./II./I. stopnja izobrazbe. DOKAZILO: (-) Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte) v Delu IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost. (-) Izpolnjen Obrazec 16, Izjava ponudnika o razpolaganju s tehničnim in strokovnim osebjem za sklop 3. (-) Imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja (pripravi ponudnik sam na svojem obrazcu). (-) Ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje resničnost izjave in navedb o kadrih.«, in
- 3. poglavje (Rok za predložitev ponudb in odpiranje ponudb, navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, način za predložitev ponudb in vsebina ponudb) vključil:
o točko 3.3 (Izdelava ponudbe), v kateri je v prvem odstavku zapisal: »Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.«, in
o točko 3.4 (Vsebina ponudbene dokumentacije), v kateri je med drugim zapisal (str. 25): »Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.«, in še: »Kandidat s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje naročila, osnutek pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.«.

Naročnik je v dokumentacijo vključil tudi obrazce, med drugim:
- ESPD, ki ga je pripravil tako, da je v delu IV (Pogoji za sodelovanje), oddelku C (Tehnična in strokovna sposobnost) odkljukal okence pred pogojem za sodelovanje »Izobrazba in strokovna usposobljenost; Ponudnik storitev ali sam izvajalec in/ali (glede na zahteve iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) njegovi vodstveni delavci hranijo naslednja dokazila o izobrazbi in strokovni usposobljenosti.«, s čimer je označil, da se ta pogoj uporablja, v vnosno polje »Zahteva« pa je vpisal: »Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.«, in
- obrazec 16 (Izjava ponudnika o razpolaganju s tehničnim in strokovnim osebjem za sklop 3); slednjega je pripravil kot lastno izjavo ponudnika, s podpisom in predložitvijo katere ponudnik naročniku izjavi, da bo ves čas trajanja del iz predmetnega javnega naročila za sklop št. 3 zagotavljal kadre, kot so navedeni v zgoraj citirani točki 2.3.3 razpisne dokumentacije: (-) vodjo zimske službe in obračunskega referenta za pripravo in izdelavo obračuna, V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri, (-) dva KV voznika z C licenco, (-) pet KV strojnikov z opravljenim izpitom za traktorje, (-) tri KV dežurne delavce, IV stopnje izobrazbe in treh let delovnih izkušenj ter (-) deset PK/NK cestarjev III./II./I. stopnja izobrazbe.

Naročnik dodatnih informacij na Portalu javnih naročil ni podal.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, kot jo je oddal do roka za oddajo ponudb, pri tem pa ugotovila, da je vlagatelj med drugim predložil:
- izpolnjen in podpisan ESPD, v katerem je:
o v delu IV (Pogoji za sodelovanje), oddelku C (Tehnična in strokovna sposobnost) pri pogoju za sodelovanje »Izobrazba in strokovna usposobljenost« vsa vnosna polja (»Ime«, »Priimek«, »Opišite izobrazbeno ali poklicno kvalifikacijo«, »Če je mogoče, navedite oznako ESCO za to kvalifikacijo«, »Če je mogoče, opišite kvalifikacijo ESCO«, »Kvalifikacijsko ime«, »Datum izdaje kvalifikacije«, »Organ za izdajo kvalifikacij«) pustil prazna in vanje ni vpisal podatkov, pri izjavi »Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?« pa je označil »Ne«,
o v delu VI (Sklepne izjave) navedeno: »Gospodarski subjekt uradno izjavlja, da so informacije, navedene v delih II–V, točne in pravilne in podane ob zavedanju posledic resnega napačnega prikazovanja. Gospodarski subjekt uradno izjavlja, da lahko na zahtevo nemudoma predloži potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicuje, razen kadar: a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici (pod pogojem, da je gospodarski subjekt predložil potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; kadar se zahteva, je treba za tak dostop priložiti ustrezno soglasje), ali b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili. Gospodarski subjekt daje uradno soglasje, da naročnik pridobi dostop do dokazil, predloženih v Delu III in Delu IV tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene postopka oddaje javnega naročila, ki je naveden v Delu I.«,
- izpolnjen in podpisan obrazec 16 (Izjava ponudnika o razpolaganju s tehničnim in strokovnim osebjem za sklop 3),
- podpisan dokument »Imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja«, ki ga je vlagatelj sam pripravil kot tabelo, v katero je vpisal imena in priimke 21 nominiranih kadrov,
- kopije vozniških dovoljenj za osem nominiranih kadrov (Š. S., K. M., Zu. M., Zl. M., L. A., J. R., B. U. in B. P.),
- dokumentacijo za kader A. S. (dokazilo o izobrazbi ter potrdili Inženirske zbornice Slovenije; v nadaljevanju: IZS).

Naročnik je 28. 7. 2023 na vlagatelja naslovil dopis, poimenovan »Poziv na dopolnitev in predložitev dokazil«, št. 3302-5/2023-7, v katerem je med drugim zapisal: »[…] Vaši ponudbi ste priložili imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja, vendar pa iz njega ne izhaja, ali so navedene osebe zaposlene pri ponudniku ali ne, kot tudi ne, katera oseba bo opravljala določeno delo (npr. katera oseba bo vodja zimske službe, obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna itd., katera je KV dežurni delavec itd.). Pozivamo vas, da predložite dokazila, iz katerih bo izhajalo, da so osebe, ki so navedene v imenskem seznamu, zaposlene pri vas, oziroma da predložite dokazila, iz katerih bo izhajalo, da zahtevane kadre zagotavljate na drugi pravni podlagi. Prav tako seznam ustrezno dopolnite, da bo iz njega razvidno, katera oseba se umešča pod posamezen zahtevan kader (npr. katera oseba bo opravljala delo KV voznika s C licenco itd.). Kjer je to naročnik zahteval, predložite tudi dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah kadra. […] Ponudbo dopolnite, kot zahtevano, do najkasneje 4. 8. 2023, do 15.00. Če ponudbe ne boste dopolnili ali ne boste predložili dokazil v navedenem roku, bo naročnik vašo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila«.

Vlagatelj se je na zgoraj citirani naročnikov poziv odzval tako, da je 3. 8. 2023 naročniku predložil »Imenski seznam z dodelitvijo delovnih nalog tehničnega in kadrovskega osebja«. Po vsebini gre za tabelo, v katero je vlagatelj pri vsakem od 21 nominiranih kadrov (gre za iste kadre, ki jih je vlagatelj navedel v dokumentu »Imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja«, s katerim je naročnik že razpolagal in so bili torej naročniku že znani) pripisal še podatek o delu, ki ga bo kader opravljal, pri določenih kadrih pa še podatek o stopnji izobrazbe in delovnih izkušnjah. Obenem je vlagatelj pod to tabelo zapisal: »Spodaj podpisani J. K., direktor Javnega podjetja Zelenice d.o.o. potrjujem, da so vse osebe navedene v zgornjem seznamu, zaposlene v Javnem podjetju Zelenice, d.o.o.«.

Sporno med strankama je, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo, tudi z upoštevanjem naknadno predloženih dokazil, utemeljeno zavrnil z utemeljitvijo, da ni dopustna.

Bistveno v obravnavanem primeru je, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje (strokovna sposobnost) predložijo že v ponudbi. Povedano drugače, naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvidel in ponudnikom ni dopustil, da do roka za prejem ponudb predložijo zgolj izpolnjen ESPD. V razpisni dokumentaciji (točka 2.3.3 - Kadrovski pogoj) je namreč naročnik jasno in nedvoumno zapisal, da od ponudnikov v dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje zahteva poleg izpolnjenega ESPD tudi izpolnjen obrazec 16 (»Izjava ponudnika o razpolaganju s tehničnim in strokovnim osebjem za sklop«), imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja (lastna izjava ponudnika) ter ustrezna dokazila, s katerimi ponudniki izkazujejo resničnost izjave in navedb o kadrih.

Da je naročnik od ponudnikov zahteval več kot le predložitev izpolnjenega ESPD, torej tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje, izhaja tudi iz tistega dela razpisne dokumentacije (točka 3.3 – Izdelava ponudbe), v katerem je naročnik določil, da »naj bo ponudba izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«. V delu, ki se nanaša na dokazovanje izpolnjevanja kadrovskega pogoja, kot že pojasnjeno, med zahtevane dokumente in obrazce poleg izpolnjenega ESPD spada (vsaj) še izpolnjen obrazec 16, imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja ter ustrezna dokazila za nominirane kadre.

Da vlagatelj naročniku do roka za prejem ponudb vseh zahtevanih ustreznih dokazil, t.j. dokazil o zaposlitvi, izobrazbi in delovnih izkušnjah nominiranih kadrov, ni predložil, vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne zanika. Se pa glede na ugotovljeno kot netočno izkaže zatrjevanje vlagatelja, da njegova ponudba pred naročnikovim pozivom z dne 28. 7. 2023 še ni bila nepopolna, saj da je pri pripravi ponudbe sledil razpisni dokumentaciji in do roka za oddajo ponudb naročniku oddal ponudbo, ki je vsebovala vse, kar je naročnik zahteval. Glede tega je vlagatelj v navedbah po oceni Državne revizijske komisije tudi nejasen in kontradiktoren. Po eni strani gre njegove trditve razumeti v smeri, da bi (ker je naročnik od ponudnikov zahteval predložitev ESPD) ob oddaji ponudbe zadostovalo že, če bi naročniku predložil zgolj ESPD kot predhodni dokaz, da izpolnjuje pogoj za sodelovanje (glej prvi odstavek 79. člena ZJN-3), po drugi strani pa v zahtevku za revizijo niti ne zanika, da je ob oddaji ponudbe dejansko naročniku predložil poleg izpolnjenega ESPD še vse ostale zahtevane dokumente, vezane na izkazovanje izpolnjevanja pogoja za sodelovanje (z izjemo spornih dokazil o zaposlitvi, izobrazbi in delovnih izkušnjah nominiranih kadrov, ki so jedro spora), med njimi tudi kopije vozniških dovolj za osem nominiranih kadrov, za en kader pa še dokazilo o izobrazbi in potrdili IZS.

Državna revizijska komisija pa na podlagi vpogleda v vlagateljevo ponudbo ne ugotavlja le, da vlagatelj v ponudbi ni predložil bistvenega, to je zahtevanih dokazil, s katerimi bi izkazal resničnost izjave in navedb o kadrih. Pritrditi gre namreč navedbam naročnika, da vlagatelj tudi nekaterih v ponudbi predloženih dokumentov, vezanih na kadrovski pogoj, ni pripravil ustrezno. Tako je vlagatelj zahtevani imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja pripravil kot tabelo, v katero je vpisal zgolj imena in priimke 21 nominiranih kadrov, ni pa v dokumentu (kot tudi ne v katerem koli drugem ponudbenem dokumentu) navedel tudi podatkov, iz katerih bi naročnik lahko razbral vsaj to, katera oseba se umešča pod posamezen zahtevan kader. Čeprav naročnik tega ne izpostavlja, pa Državna revizijska komisija dodatno ugotavlja še, da vlagatelj ni predložil niti ustrezno izpolnjen ESPD, saj v za ta spor relevantnem delu, t.j. v delu IV (Pogoji za sodelovanje), oddelku C (Tehnična in strokovna sposobnost) ni vpisal podatkov o nominiranih kadrih.

Upoštevaje navedeno, t.j. da vlagatelj ni predložil ustreznih dokazil, predložena dokumentacija pa je bila pripravljena nepopolno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik utemeljeno sklepal, da so s strani vlagatelja podane informacije oziroma v vlagateljevi ponudbi predložena dokumentacija (glede na razpisne zahteve) nepopolne oziroma da posamezni dokumenti manjkajo.

Ker torej vlagatelj ponudbe ni pripravil na način in v vsebini, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, pa se po oceni Državne revizijske komisije kot pravilno izkaže tudi nadaljnje ravnanje naročnika, ko je 28. 7. 2023 vlagatelja pozval na dopolnitev imenskega seznama tehničnega in kadrovskega osebja in na predložitev manjkajočih dokazil. S tem je naročnik nenazadnje ravnal v skladu s pravili lastne razpisne dokumentacije (točka 1.21, str. 10).

Ob upoštevanju že pojasnjenega, t.j. da vlagatelj v ponudbi ni predložil zgolj ESPD, temveč tudi nekatere druge zahtevane dokumente, ob dejstvu, da je predloženi ESPD, na način, kot ga je vlagatelj izpolnil, pomanjkljiv in za presojo izpolnjevanja kadrovske sposobnosti ne vsebuje relevantnih navedb, ter ob dejstvu, da je vlagatelj predloženo dokumentacijo (kot opisano zgoraj) pripravil nepopolno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s pozivom z dne 28. 7. 2023 vlagatelja ni pozval na predložitev dokazil v zvezi z navedbami v ESPD po določbi 79. člena ZJN-3 (kot to zmotno zatrjuje vlagatelj), temveč gre navedeni poziv v smislu javnonaročniške zakonodaje opredeliti kot poziv na dopolnitev ponudbe v smislu petega odstavka 89. člena ZJN-3. Nenazadnje se tudi naročnik v pozivu z dne 28. 7. 2023, s katerim je vlagatelja pozval na predložitev manjkajočih dokazil, ni skliceval na predložen ESPD, temveč na relevantno določbo razpisne dokumentacije (točka 2.3.3), na dejstvo, da je vlagatelj predložil nepopoln imenski seznam tehničnega in kadrovskega osebja in na dejstvo, da vlagatelj ni predložil zahtevanih ustreznih dokazil.

Državna revizijska komisija na tem mestu pojasnjuje, da ne more pritrditi argumentu vlagatelja, da je naročnik že z določbami razpisne dokumentacije (vlagatelj se sklicuje na točki 1.13 in 1.21) previdel oziroma ločil fazo pozivanja na predložitev dokazil (79. člen ZJN-3) in fazo dopolnjevanja ponudb (peti odstavek 89. člena). Če gre točko 1.21 razpisne dokumentacije res razumeti kot prenos (prepis) določbe petega odstavka 89. člena ZJN-3 v razpisno dokumentacijo, pa je glede točke 1.13 že na prvi pogled mogoče ugotoviti, da za vlagatelja v tem sporu ni bistvena oziroma odločilna, saj ureja (kot izhaja že iz poimenovanja točke, »Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije«) postopanje tujih ponudnikov.

Naročnikov poziv z dne 28. 7. 2023 (»…pozivamo vas, da predložite dokazila, iz katerih bo izhajalo, da so osebe, ki so navedene v imenskem seznamu, zaposlene pri vas…« in »…Seznam ustrezno dopolnite, da bo iz njega razvidno, katera oseba se umešča pod posamezen zahtevan kader…«, ter »…predložite tudi dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah kadra…«) Državna revizijska komisija ocenjuje kot jasen in konkreten, vlagatelj pa je na tej podlagi lahko razumel, v katerem delu mora ponudbo dopolniti oziroma kaj naročnik od njega pričakuje (dokazila, in ne zgolj izjave). V pozivu je naročnik vlagatelja tudi izrecno opozoril, da bo njegovo ponudbo, če vlagatelj dokazil ne bo predložil, izločil (navedenega vlagatelj niti ne prereka).

Vlagatelj se je na poziv odzval tako, da je pravočasno (3. 8. 2023) naročniku ponovno predložil imenski seznam kadrov, v zvezi s katerim pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da se od tistega, s katerim je naročnik že razpolagal, razlikuje v tem, da je vlagatelj pri vseh kadrih pripisal podatek o delu, ki ga bo kader opravljal, pri nekaterih kadrih pa še podatek o stopnji izobrazbe in delovnih izkušnjah, direktor vlagatelja pa je potrdil (izjavil), da so vsi kadri iz seznama zaposleni pri vlagatelju. Vlagatelj na poziv naročniku torej ni predložil ustreznih dokazil o zaposlitvi, izobrazbi in delovnih izkušnjah nominiranih kadrov.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne zanika, da ni ravnal skladno z naročnikovim pozivom. Navaja pa, da je (ker naročnikov poziv z dne 28. 7. 2023, kot že pojasnjeno, razume kot poziv na predložitev dokazil po 79. členu ZJN-3) utemeljeno pričakoval, da ga bo naročnik pozval na dopolnitev ponudbe. V zvezi s tem Državna revizijska komisija poudarja (kot že večkrat pojasnjeno, glej npr. odločitve v zadevah št. 018-235/2016, 018-117/2018 in 018-141/2022), da večkratno pozivanje k dopolnjevanju ponudbe v istem delu ni dopustno, saj lahko sicer postopek dopolnjevanja preide v favoriziranje ponudnika, ki ni izpolnil dolžnosti skrbne priprave ponudbe. Iz določil četrte (predzadnje) povedi petega odstavka 89. člena ZJN-3 izhaja, da mora naročnik v primeru, če ponudnik na naročnikovo zahtevo ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ponudnika izključiti.

Naročnik glede na pojasnjeno ni imel možnosti, da vlagatelja ponovno (še drugič) pozove k dopolnitvi oziroma spremembi ponudbe v istem delu (na predložitev manjkajočih dokazil o izpolnjevanju kadrovskega pogoja). Ker vlagatelj ponudbe ni dopolnil v skladu s pozivom oziroma ker vlagateljeva ponudba tudi po dopolnitvi še vedno vsebuje enake pomanjkljivosti (neizkazanost izpolnjevanja kadrovskega pogoja) je naročnik vlagateljevo ponudbo utemeljeno zavrnil z utemeljitvijo, da ni dopustna.

Ugotovljenega ne omaje vlagateljevo sklicevanje na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-157/2019-10. Resda gre pritrditi vlagatelju, da je bilo v navedeni zadevi zavzeto stališče, da je tedanji naročnik s pozivom na predložitev dokazil ravnal po šestem odstavku 79. člena ZJN-3, kar ni vplivalo na možnost, ki jo daje naročniku peti odstavek 89. člena ZJN-3. Vendar pa se dejanski stanji v zadevah v bistvenem razlikujeta. V obravnavani zadevi je namreč naročnik, za razliko od navedene zadeve, od ponudnikov zahteval predložitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje (strokovne sposobnosti) že v ponudbi.

Glede vlagateljevega argumenta, da konkretni naročnik ob identičnih določbah razpisne dokumentacije poziva na dopolnitev ponudbe v vseh ostalih postopkih oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisija (kot že večkrat zapisano, glej npr. odločitve v zadevah št. 018-044/2017-10, 018-134/2018-5 in 018-061/2020-5) pojasnjuje, da vlagatelj s sklicevanjem na ravnanje naročnika v drugem postopku javnega naročanja ne more izkazati nezakonitega ravnanja naročnika v predmetnem postopku javnega naročanja. Vsak postopek oddaje javnega naročila se vodi kot zaključena in samostojna celota, zato ravnanja naročnika v drugem postopku javnega naročanja ne morejo predstavljati argumenta oziroma zakonite podlage za ravnanje naročnika v tem postopku javnega naročanja.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da naročnik v fazi pregleda ponudb ni upošteval dejstva, da je vlagatelj oddal bistveno cenejšo ponudbo kot drugi ponudnik (po besedah vlagatelja razlika med ponudbama znaša več kot 200.000 eurov), kar je mogoče razumeti tudi kot očitanje naročniku, da je s tem, ko se ni odločil za pozivanje vlagatelja na predložitev manjkajočih dokazil, oškodoval javna sredstva in kršil načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), Državna revizijska komisija pojasnjuje, da te navedbe vlagatelja ni presojala. Izpostavljeno načelo namreč prvenstveno ni namenjeno zaščiti položaja ponudnikov, temveč zaščiti javnega interesa (prim. npr. odločitve št. 018-126/2015, 018-90/2016 in 018-10/2017), ki se odraža zlasti v racionalni porabi javnofinančnih sredstev. Že po sami naravi stvari se zato ponudnik praviloma ne more uspešno sklicevati na kršitev omenjenega načela, saj se z njim varuje javni interes in ne interes posameznega ponudnika, kar velja tudi za vlagatelja v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila. Ne glede na navedeno Državna revizijska komisija pojasnjuje, da razlika v ceni ni element, zaradi katerega naročniku ne bi bilo treba upoštevati določb ZJN-3, ki se nanašajo na ravnanje s ponudbami.

Upoštevaje vse navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da iz razloga, ker vlagatelj tudi po pozivu naročnika z dne 28. 7. 2023 ni izkazal izpolnjevanja pogoja za sodelovanje, naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z ZJN-3 ali določili razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil z utemeljitvijo, da ni dopustna.

Ker vlagatelj ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je z vlogo z dne 2. 10. 2023, št. 3301-5/2023-22 Državni revizijski komisiji predlagal izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

ZPVPJN v prvem odstavku 20. člena določa, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadar koli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN predlogu naročnika ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi.

V obravnavanem primeru je naročnik sprejel odločitev, da zavrne obe prejeti ponudbi, ker je ugotovil, da nista dopustni, kar je posledično pomenilo, da se postopek javnega naročanja zaključi brez oddaje javnega naročila. To odločitev je vlagatelj izpodbijal z zahtevkom za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija zavrnila. Z odločitvijo Državne revizijske komisije tako naročnikova odločitev o neoddaji javnega naročila ostaja v veljavi, naročnik pa bo že na tej podlagi lahko začel nov postopek javnega naročanja za isti predmet naročanja. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka za isti predmet naročanja, zaradi odpadlega pravnega interesa za odločanje, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v vlogi z dne 7. 9. 2023, s katero se je opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo, uveljavljal povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem ne v revizijskem postopku, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- naročniku,
- vlagatelju,
- RS, MJU.

Vložiti:
- v spis za

Natisni stran