Na vsebino
EN

018-117/2023 Občina Gorenja vas-Poljane

Številka: 018-117/2023-5
Datum sprejema: 27. 9. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Aleksandra Petrovčiča in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija plazov Smoldno«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MAPRI PROASFALT, d.o.o., Cesta dveh cesarjev, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 9. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Sanacija plazov Smoldno« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21. 7. 2023, pod št. objave JN004813/2023-W01.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4. 9. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4300-06/2023-23 z dne 25. 8. 2023 za sklop 1 in sklop 2, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil pod št. JN004813/2023-ODL01 dne 28. 8. 2023, in ga je naročnik s Sklepom o zavrnitvi zahtevka za revizijo št. 4300-06/2023-30 z dne 20. 9. 2023, zavrnil.

Naročnik je dne 25. 9. 2023 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 9. 2023 umaknil zahtevek za revizijo in podal zahtevo za povračilo polovice plačane takse in dodatno, podaja tudi zahtevek za vračilo preveč plačane takse nad 25.000 EUR, v znesku 4.277,12 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji naročila v obeh sklopih. V obravnavanem primeru je treba za določitev višine takse uporabiti drugi odstavek 71. člena ZPVPJN, ki določa, da znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR. Iz izpostavljene določbe izhaja, prvič, da se višina takse izračuna na podlagi in v sorazmerju z vrednostjo najugodnejše dopustne ponudbe za javno naročilo ali sklop oz. sklope. In drugič, da je višina takse omejena navzdol in navzgor, in sicer z določitvijo najnižjega in najvišjega zneska višine takse. Ob upoštevanju slednjega in ob upoštevanju, da je potrdilo o plačilu takse, ki ga je potrebno priložiti zahtevku za revizijo, vezano na vlogo, gre ugotoviti, da je višina takse za zahtevek za revizijo omejena navzgor z določenim najvišjim zneskom. Pri tem gre še dodati, da z vidika zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva (9. člen ZPVPJN) ter dostopnosti do slednjega (10. člen ZPVPJN) 71. člena ZPVPJN ni mogoče razlagali na način, da bi vlagatelj zaradi razdelitve naročila na sklope moral plačati višjo takso, kot če naročnik naročila ne bi razdelil na sklope. Zato četudi vlagatelj z eno vlogo oz. z enim zahtevkom za revizijo izpodbija naročnikove odločitve v več sklopih, znaša taksa največ 25.000,00 EUR. Glede na navedeno ob upoštevanju, da je vlagatelj zahtevku za revizijo predložil potrdilo o plačilu takse v višini 29.277,12 EUR, bo Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč plačane takse v višini 4.277,12 EUR.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor po 39.a členu ZPVPJN.

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti (na portal eRevizija):
– pooblaščencu vlagatelja,
– naročniku,
– vsi ponudniki, ki so predložili pravočasno ponudbo,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran