Na vsebino
EN

018-101/2023 Občina Benedikt

Številka: 018-101/2023-12
Datum sprejema: 18. 9. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Aleksandra Petrovčiča, kot predsednika senata, ter Igorja Luzarja in Marka Medveda kot članov senata, v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti v Občini Benedikt, na podlagi pritožbe, ki jo je vložila Lekarna Kosobrin, d.o.o., Adamičeva cesta 24B, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt (v nadaljevanju: Občina Benedikt), dne 18. 9. 2023

odločila:

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo umaknil.

Obrazložitev:

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 8. 2023 vložil zahtevek za revizijo, v katerem Občini Benedikt očita podelitev koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti brez izvedbe ustreznega postopka podelitve koncesije.

Občina Benedikt je s sklepom z dne 25. 8. 2023 zavrgla zahtevek za revizijo kot nedopusten. Zoper navedeni sklep je vlagatelj z vlogo z dne 27. 8. 2023 vložil pritožbo.

Občina Benedikt je Državni revizijski komisiji odstopila pritožbo in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 9. 2023 umaknil pritožbo.

ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, zato je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe ZPP.

Skladno z drugim odstavkom 334. člena ZPP lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo še preden je Državna revizijska komisija o njej odločila, je upoštevaje sodno prakso sodišč (npr. v zadevah VSL Sklep I Cp 1073/2005, VSL Sklep I Cp 2636/2015, VSL Sklep I Cp 100/2017, VSL Sklep I Cp 671/2018, VSL Sklep II Cp 2089/2020) Državna revizijska komisija izdala ugotovitveni sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil. Po tretjem odstavku 334. člena ZPP je namreč umik pritožbe nepreklicen, zato je Državna revizijska komisija s tem sklepom le ugotovila dejstvo umika. Pritožbeni postopek, začet na podlagi vlagateljeve pritožbe z dne 27. 8. 2023, je tako zaključen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.

Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
– Občina Benedikt,
– vlagatelj,
– RS MJU.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran