Na vsebino
EN

018-103/2023 ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Številka: 018-103/2023-6
Datum sprejema: 7. 9. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter Aleksandra Petrovčiča in dr. Mateje Škabar kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje posamičnih gradbenih del na elektroenergetskem omrežju«, v zvezi s predlogom vlagatelja BAUIMEX, elektro – gradnje – inženiring, d. o. o., Pot v puškarno 11, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 7. 9. 2023

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo z dne 28. 8. 2023, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 10. 8. 2023 pod št. objave JN005282/2023-E01 in 11. 8. 2023 v dodatku k Uradnem listu EU pod št. objave 2023/S 154-490341.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 8. 2023 pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Hkrati predlaga izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je 31. 8. 2023 vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila odstopil Državni revizijski komisiji, ob tem pa o njem podal tudi svoje mnenje. Naročnik meni, da je predlog za zadržanje neutemeljen, saj vlagatelj ni pojasnil, kako bi nadaljevanje postopka vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, niti ni navedel nobenih okoliščin, ki bi lahko utemeljevale tak sklep. Vlagatelj ne navaja dejstev in dokazov, zaradi katerih bi mu bila onemogočena oddaja dopustne ponudbe, nadaljevanje postopka pa tudi ne bo vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, ker lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo tudi zoper odločitev o oddaji naročila. Naročnik zaradi zahtevka za revizijo ne bo smel skleniti pogodbe, ustaviti postopka, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka, temveč bo moral obravnavati zahtevek za revizijo, pri tem pa bo vezan na svojo odločitev ali na odločitev Državne revizijske komisije. Če bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo treba v celoti ali delno razveljaviti postopek oddaje javnega naročila in odpraviti kršitve. s tem pa bo vlagatelju omogočeno, da bo oddal ponudbo pod spremenjenimi pogoji. Če bi se v predrevizijskem postopku ugotovilo, da vlagatelj ni dokazal kršitev, pa vlagatelj ne more oddati dopustne ponudbe.
Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz citiranih določb izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako treba presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na pravni položaj vlagatelja zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 28. 8. 2023 zgolj podal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, medtem ko argumentov, ki bi utemeljevali njegov predlog, ni navedel. Vlagatelj je navedel le, da bo odločitev o zahtevku za revizijo pomembno vplivala na zakonitost vseh nadaljnjih korakov v postopku oddaje naročila, vendar ni pri tem z ničemer utemeljil, kako bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (bistveno) vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva.

V obravnavani zadevi Državna revizijska komisija tudi ni ugotovila drugih razlogov, ki bi narekovali zadržanje postopka javnega naročanja. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga bo naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN. Če bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej 2. alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in 2. alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo moral naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, uskladiti svoja ravnanja že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, v t. im. razpisni fazi (npr. spremeniti posamezne sporne določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali začeti postopek oddaje javnega naročila znova), vlagatelj pa bo imel možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku javnega naročanja, izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da okoliščine, ki bi narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, v obravnavani zadevi niso podane, zato vlagateljevemu predlogu skladno z 19. členom ZPVPJN ni ugodila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.
predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- vlagatelj,
- naročnik,
- RS, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve.


Natisni stran