Na vsebino
EN

018-099/2023 SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o.

Številka: 018-099/2023-5
Datum sprejema: 31. 8. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja, kot predsednika senata, ter Sama Červeka, kot člana senata, in mag. Zlate Jerman, kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava merilno-komunikacijske opreme«, v sklopih A in B, v zvezi s predlogom vlagatelja ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d.d., Savska loka 4, Kranj, ki ga zastopa pooblaščenec Vito Miklavčič (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 8. 2023

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, podanem v zahtevku za revizijo z dne 28. 7. 2023, se ne ugodi.


Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, na Portalu javnih naročil objavil dne 9. 12. 2022, pod številko objave JN008267/2022-E01, v Uradnem listu Evropske unije pa dne 12. 12. 2022, pod številko objave 2022/S 239-689655. Dne 20. 7. 2023 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 19. 7. 2023, iz katerega izhaja, da je javno naročilo v sklopih A in B dodelil ponudniku SOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o., Železnikova ulica 4, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopih A in B z vlogo z dne 28. 7. 2023 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi, da naročnik izda sklep o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Kot je navedel vlagatelj, bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 2. 8. 2023 izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 25. 8. 2023 zahtevek za revizijo zavrnil ter istega dne dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka, vključno s predlogom vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, odstopil Državni revizijski komisiji.

Po preučitvi odstopljene dokumentacije in vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Z navedenim sklepom se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju tega postopka odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka (prim. drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Dalje ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa (razen izjemoma) skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

Iz citirane zakonske določbe izhaja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo v tej zvezi niso potrebne. Navedeno pravilo glede zadržanja sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila tako zagotavlja, da po vložitvi zahtevka za revizijo – razen v izjemnih primerih, izrecno določenih v zakonu – ne more priti do sklenitve pogodbe, posledično pa so lahko vsa naročnikova ravnanja, ki nasprotujejo zakonskim določbam, razveljavljena.

ZPVPJN pa naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu – razen v izjemnih primerih, določenih v zakonu – izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali da bi isti predmet javnega naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila po 19. členu ZPVPJN je zato pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru v zvezi s presojo, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, uvodoma izpostavlja, da je naročnik v konkretni zadevi že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila oziroma da je bil zahtevek za revizijo vložen po objavi odločitve o oddaji javnega naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila v konkretnem primeru nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, navedena v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne izpostavlja). Z drugimi besedami: vlagatelj bi lahko s predlogom za zadržanje postopka v konkretnem primeru (načeloma) dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, podan na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN, brezpredmeten (prim. tudi odločitvi Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-035/2022 in 018-058/2022). Vlagatelj je namreč pravno posledico (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila) dosegel že s pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, posledično pa v konkretnem primeru do vpliva na učinkovitost pravnega varstva ne more priti. Slednje bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, za katera bo ugotovljeno, da so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Četudi že iz navedenega izhaja, da vlagateljevemu predlogu za zadržanje postopka ni mogoče ugoditi, Državna revizijska komisija v izogib nejasnostim dodaja, da vlagatelj tudi sicer obravnavanega predloga ni utemeljil in ni konkretizirano pojasnil, zakaj oziroma kako bi lahko po njegovem mnenju nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Ker Državna revizijska komisija glede na navedeno ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila skladno z 19. členom ZPVPJN ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
– vlagatelju,
– naročniku,
– izbranemu ponudniku,
– RS MJU.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran