Na vsebino
EN

018-069/2023 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-069/2023-17
Datum sprejema: 25. 8. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja, kot predsednika senata, ter Marka Medveda in mag. Zlate Jerman, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Najem mamografskega aparata za potrebe Centra za bolezni dojk«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GH Holding, d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Klara Kunovar – odvetnica, Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 8. 2023

odločila:


1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Najem mamografskega aparata za potrebe Centra za bolezni dojk« se ustavi.

2. Vlagatelj nosi stroške izvedbe dokaza s strokovnjakom, preostali znesek založenega predujma v višini 468,68 EUR se vrne na njegov račun


Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 20. 4. 2023, pod št. objave JN002319/2023-B01, in v Uradnem listu EU dne 21. 4. 2023, pod št. objave 2023/S 079-237921.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 5. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 1. 6. 2023.

Naročnik je dne 5. 6. 2023 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 6. 6. 2023 opredelil do navedb naročnika. Do te vloge se je naročnik opredelil z vlogo z dne 14. 6. 2023.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN s sklepom št. 018-069/2023-5 z dne 7. 7. 2023 odredila pridobitev strokovnega mnenja ter vlagatelju, ki je predlagal pridobitev strokovnega mnenja, naložila, naj za izdelavo strokovnega mnenja založi predujem v znesku 2.000,00 EUR, kar je vlagatelj tudi storil.

Državna revizijska komisija je izdelano strokovno mnenje prejela dne 17. 8. 2023 in ga posredovala vlagatelju in naročniku v opredelitev.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 8. 2023 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo polovice vplačane takse.


ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Glede na dejstvo, da je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, in ob smiselni uporabi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN, vlagatelj nosi stroške izvedbe dokaza s strokovnjakom. Strokovnjak je svoje delo obračunal v znesku 1.400,00 EUR bruto, kar Državna revizijska komisija ocenjuje za ustrezno višino in mu ga priznava v celoti; celoten strošek izplačevalca za opravljeno delo na podlagi sklenjene avtorske pogodbe tako znaša 1.531,32 EUR. Razlika do založenega zneska predujma znaša 468,68 EUR in se vlagatelju vrne na njegov račun.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
– naročnik,
– vlagatelj – po pooblaščencu,
– RS MJU.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.


Vložiti:
– v spis zadeve,

Natisni stran