Na vsebino
EN

018-083/2023 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Številka: 018-083/2023-4
Datum sprejema: 18. 7. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata ter Igorja Luzarja in Aleksandra Petrovčiča, kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve za izračun stroškov in uteži SPP«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj LOGEX Healthcare Analytics AG, Aduchstraße 7, Köln, Nemčija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ušeničnik Žagar d.o.o., Ulica 15. maja 14, Ljubljana - Šentvid (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 18. 7. 2023

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila »Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve za izračun stroškov in uteži SPP«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 3. 7. 2023, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno 20. 1. 2023, pod št. objave JN000301/2023-B01, ter 23. 1. 2023 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2023/S 016-042609.

Naročnik je dne 21. 6. 2023 sprejel »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudbo« (št. dokumenta 430-6/2022-DI/187), s katero je oba sodelujoča ponudnika obvestil, da zaradi nejasne oziroma dvoumne razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila ne bo oddal in da bo po pravnomočnosti odločitve izvedel nov postopek javnega naročanja.
Vlagatelj je 3. 7. 2023 na portal eRevizija vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 430-6/2022-DI/195 z dne 11. 7. 2023, ki je bil 12. 7. 2023 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 7. 2023, vloženo istega dne tudi na portal eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Naročnik je 13. 7. 2023 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor po 39.a členu ZPVPJN.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti (na portalu eRevizija):

- naročnik,
- vlagatelj - po pooblaščencu,
- 3M Italia Srl, Via Norberto Bobbio 21, Pioltello, Italija,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran