Na vsebino
EN

018-073/2023 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-073/2023-3
Datum sprejema: 19. 6. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja, kot predsednika senata, ter Marka Medveda in mag. Zlate Jerman, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Genomsko testiranje za določitev zdravljenja pri zgodnjem raku dojke«, v zvezi s predlogom vlagatelja Diagenomi, d.o.o., Češnjica 3, Ljubljana – Dobrunje, ki ga po pooblastilu zastopa Mitja Lamut - odvetnik, Pražakova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 6. 2023

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28. 4. 2023, pod št. objave JN002602/2023-W01, s popravki oziroma spremembami pod številkami objav JN002602/2023-K01 z dne 16. 5. 2023, JN002602/2023-K02 z dne 25. 5. 2023, JN002602/2023-K03 z dne 26. 5. 2023, JN002602/2023-K04 z dne 9. 6. 2023, JN002602/2023-K05 z dne 9. 6. 2023 ter JN002602/2023-K06 z dne 15. 6. 2023. Naročnik je prvotno določen rok za predložitev ponudb (na dan 16. 5. 2023) večkrat podaljšal – s popravkom JN002602/2023-K06 z dne 15. 6. 2023 ga je določil na 14. 7. 2023 ob 12.00.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 6. 2023 (pred potekom roka za prejem ponudb) vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in sprejem sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 14. 6. 2023 predlog za zadržanje postopka odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji.

Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora v treh delovnih dneh od prejema odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v vlogi z dne 7. 6. 2023 zgolj podal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, medtem ko argumentov, ki bi utemeljevali njegov predlog, ni navedel. Vlagatelj tako z ničemer ni utemeljil, kako bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (bistveno) vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva.

V obravnavani zadevi Državna revizijska komisija tudi ni ugotovila drugih razlogov, ki bi narekovali zadržanje postopka javnega naročanja. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga bo naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN, in v kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo moral naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, uskladiti svoja ravnanja že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, t. i. razpisni fazi (npr. spremeniti posamezne sporne določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali začeti postopek oddaje javnega naročila znova), vlagatelj pa bo imel možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku javnega naročanja, izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da okoliščine, ki bi narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, v obravnavani zadevi niso podane, zato vlagateljevemu predlogu skladno z 19. členom ZPVPJN ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran