Na vsebino
EN

018-068/2023 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-068/2023-6
Datum sprejema: 12. 6. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter mag. Zlate Jerman in Aleksandra Petrovčiča, kot članov senata, v postopku odločanja o predlogu vlagatelja Octopus Rijeka, d.o.o., Milutina Barača 19, Reka, Hrvaška (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »D-24/23; Izvedba ukrepov za zaščito pred podori na državni cesti G2-108/1183 Litija-Zagorje od km 12,135 do km 12,190«, ki ga izvaja naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2A, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 6. 2023

odločila:

Predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zavrže.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 4. 2023, pod št. objave JN002416/2023-W01. Rok za predložitev ponudb se je iztekel dne 29. 5. 2023 ob 9.00, istega dne (ob 10.00) pa so bile prejete ponudbe tudi odprte.

Vlagatelj je dne 1. 6. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V slednjem vlagatelj navaja, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva, saj vlagatelj niti v primeru pozitivne odločitve o zahtevku za revizijo (upoštevaje rok za predložitev ponudb, čas, potreben za odločitev o zahtevku za revizijo, ter čas, potreben za pripravo ponudbe) ne bi imel realnih in razumnih možnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 5. 6. 2023 zavrgel zahtevek za revizijo kot nepravočasnega in istega dne Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev predlog za zadržanje postopka.

Po preučitvi spisovne dokumentacije je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (2. alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da je namen izdaje sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja zagotovitev učinkovitega pravnega varstva, zato se s tem sklepom zadržijo naročnikove aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila zgolj za čas odločanja o vloženem zahtevku za revizijo, ne pa tudi za čas po zaključenem postopku pravnega varstva.

V obravnavani zadevi gre na podlagi odstopljene dokumentacije ugotoviti, da je bilo o vlagateljevem zahtevku za revizijo že pravnomočno odločeno. Naročnik je namreč o zahtevku za revizijo odločil, saj ga je s sklepom z dne 5. 6. 2023 zavrgel. Zoper omenjeni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vlagatelj v roku za vložitev pritožbe (tj. najpozneje v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve, glej prvi odstavek 51. člena ZPVPJN), ki se je iztekel dne 8. 6. 2023, ni vložil pritožbe. Posledično je, skladno s šestim odstavkom 26. člena ZPVPJN (ki določa, da sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo postane pravnomočen z dnem, ko zoper njega ni več mogoče vložiti pritožbe ali voditi postopka po vloženi pritožbi), naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo postal pravnomočen z iztekom roka za vložitev pritožbe. To pomeni, da je bilo o vlagateljem zahtevku za revizijo pravnomočno odločeno in da se je postopek pravnega varstva zaključil.

Ker se s sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila lahko zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila le do pravnomočne odločitve naročnika (ali Državne revizijske komisije) o zahtevku za revizijo in ker je v obravnavanem primeru naročnik že pravnomočno odločil o zahtevku za revizijo, gre ugotoviti, da je čas, za katerega bi se s sprejemom sklepa po 19. členu ZPVPJN lahko zadržala nadaljnja naročnikova aktivnost v postopku javnega naročanja, potekel s pravnomočnostjo naročnikove odločitve o (zavrženju) zahtevka za revizijo. Posledično pa je s pravnomočnostjo naročnikove odločitve o (zavrženju) zahtevka za revizijo odpadel vlagateljev pravni interes za izdajo sklepa o zadržanju postopka do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo. Pravni interes (oz. pravovarstvena potreba), ki je temeljna predpostavka vsakega postopka pravnega varstva in mora obstajati ves čas postopka, predstavlja možnost, da stranka z uveljavljanim pravnim sredstvom doseže določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogla doseči oz. da doseže zase ugodnejši pravni položaj, kot ga ima.
Vlagatelj z izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja, upoštevaje, da je naročnik o njegovem zahtevku za revizijo že pravnomočno odločil, ne more doseči ugodnejšega pravnega položaja oz. se njegov položaj ne more izboljšati.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila na podlagi 19. člena ZPVPJN in ob upoštevanju prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- vlagatelj,
- naročnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran