Na vsebino
EN

018-047/2023 Ministrstvo za naravne vire in okolje

Številka: 018-047/2023-5
Datum sprejema: 4. 5. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter Igorja Luzarja in Aleksandra Petrovčiča kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za naravne vire in okolje (prej Ministrstvo za okolje in prostor), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 4. 5. 2023


odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 4. 2023, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja v odprtem postopku, je bilo 20. 12. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN008502/2022-B01 in v Dodatku k Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 2022/S 246-713017 z dne 21. 12. 2022.

Vlagatelj je 11. 4. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, v katerem je naročniku očital tako kršitve pri presoji nedopustnosti njegove ponudbe kot tudi pri presoji dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 17. 4. 2023.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 430-15/2022-2550 z dne 20. 4. 2023 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 24. 4. 2023 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je 4. 5. 2023 na portal eRevizija vložil vlogo, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- naročnik,
- vlagatelj – po pooblaščencu,
- izbrani ponudnik – po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran