Na vsebino
EN

018-045/2023 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITÀ DEL LITORALE

Številka: 018-045/2023-5
Datum sprejema: 18. 4. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Zlate Jerman, kot predsednice senata, ter Sama Červeka in Igorja Luzarja, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri izvedbi projektnega natečaja »Javni natečaj za FAKULTETO ZA VEDE O ZDRAVJU«, v zvezi s predlogom družbe Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o., Orožnova ulica 1, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITÀ DEL LITORALE, Titov trg 4, Koper - Capodistria (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 4. 2023

odločila:

Predlog vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila se zavrže.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem natečaju je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 5. 12. 2022, pod št. objave JN008154/2022-I01.

Naročnik je prejel šest elaboratov. Dne 27. 3. 2023 je naročnik na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN008154/2022-ODL01 objavil Obvestilo o izidu in zaključno poročilo, s katerim je bila znižana 1. nagrada podeljena natečajnemu elaboratu z delovno številko 5 - družbi InnoRenew CoE, Livade 6a, Izola, 2. nagrada je bila podeljena natečajnemu elaboratu z delovno številko 2 - družbama Studio Sadar d.o.o. Zemljemerska ulica 12, Ljubljana in Mervič + Arhitekti d.o.o., Frankopanska ulica 13, Ljubljana, vlagateljevemu natečajnemu elaboratu, z delovno številko 6, pa je bila podeljena zvišana 3. nagrada. Poleg tega je bilo podeljeno eno zvišano priznanje (natečajnemu elaboratu z delovno številko 4) ter dve znižani priznanji - natečajnima elaboratoma z delovnima številkama 2 in 3. Naročnik je navedel, da bo po pravnomočnosti obvestila o izidu izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), kamor bo povabil zmagovalce predmetnega natečaja, upoštevajoč vrstni red, kot je določen z zaključnim poročilom natečaja.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 6. 4. 2023 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je predlog za zadržanje postopka dne 13. 4. 2023 odstopil Državni revizijski komisiji (dokument št. 112-47/2023 z dne 12. 4. 2032). Naročnik podanemu predlogu za zadržanje postopka javnega naročila nasprotuje in navaja, da bi bilo v primeru takšne ugoditve prekomerno poseženo v javni interes. Navaja, da se je njegova vloga za sofinanciranje razpisanega projekta uvrstila na vrh preliminarnega vrstnega reda (projekt naj bi sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) ter da bodo na podlagi predmetnega javnega natečaja Splošni bolnišnici Izola zagotovljeni nujno potrebni dodatni prostori (v teh prostorih, na površini 2000 m², sedaj svojo dejavnost opravlja Fakulteta za vede o zdravju). Navaja še, da se na Fakulteti za vede o zdravju izvaja že enajst študijskih programov, ki se tesno povezujejo z zdravim življenjskim slogom in znanstveno raziskovalno dejavnostjo, osredotočeno na področje zdravstvene nege, prehrane in gibanja ter na področje temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanosti, kar vse vpliva na izjemno zanimanje za vpis na vseh študijskih smereh.

Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Sklep o zadržanju postopka tako zadrži aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila za čas trajanja postopka pravnega varstva.

Ker pa vlagatelj v obravnavanem primeru predloga za zadržanje postopka ni podal v postopku izvedbe predmetnega projektnega javnega natečaja, temveč ga je podal za bodoče (potencialno) javno naročilo, ki naj bi šele sledilo predmetnemu javnemu natečaju (kot že izhaja iz te obrazložitve, naj bi naročnik v nadaljevanju izvedel javno naročilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3, kamor naj bi povabil zmagovalce predmetnega natečaja), ga je Državna revizijska komisija zavrgla. Vlagatelj namreč ne more v predmetnem postopku javnega natečaja predlagati zadržanje bodočega, potencialnega (novega) postopka javnega naročila, ki se niti še ni začel, ampak lahko predlaga le zadržanje predmetnega postopka javnega natečaja, v katerem je vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo ravnanje. Upoštevaje navedeno vlagateljev predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni dopusten.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednica senata:
mag. Zlata Jerman, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (po e-Reviziji):

- naročnik,
- vlagatelj,
- prejemnik 1. nagrade: InnoRenew CoE, Livade 6a, Izola,
- prejemnik 2. nagrade: Studio Sadar d.o.o., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana in Mervič + Arhitekti d.o.o. Frankopanska ulica 13, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.


Natisni stran