Na vsebino
EN

018-029/2023 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-029/2023-4
Datum sprejema: 20. 3. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka kot predsednika senata ter mag. Zlate Jerman in Andraža Žvana kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »D-210/22; Kolesarska brv čez Pesnico ob regionalni cesti R3-712/1331 v km 15,200«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 3. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »D-210/22; Kolesarska brv čez Pesnico ob regionalni cesti R3-712/1331 v km 15,200« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo dne 30. 11. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN008044/2022-W01.

Naročnik je dne 21. 2. 2023 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, ki jo je dne 23. 2. 2023 objavil na Portalu javnih naročil. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 2. 3. 2023 vložil Zahtevek za revizijo in predlagal njeno razveljavitev.

Izbrani ponudnik se je do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo opredelil dne 8. 3. 2023.

Naročnik je dne 14. 3. 2023 s Sklepom zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo in njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva ter dne 15. 3. 2023 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 3. 2022 (pravilno 2023; očitna napaka, op. Državne revizijske komisije), vloženo na portal eRevizija dne 17. 3. 2023, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- pooblaščenec vlagatelja,
- izbrani ponudnik,
- naročnik,
- RS MJU.

V vednost:
- Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran