Na vsebino
EN

018-015/2023 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-015/2023-5
Datum sprejema: 14. 2. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter mag. Zlate Jerman kot članice senata in Sama Červeka kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup intraokularnih leč za OP katarakte«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja BIOKORP, podjetje za organizacijo proizvodnje, zunanjo trgovino in turizem, d. o. o., Prežihova ulica 2, 9000, Murska Sobota, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, o. p., d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) 14. 2. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup intraokularnih leč za OP katarakte«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 26. 1. 2023, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 22. 7. 2022, pod št. objave JN005172/2022-B01, ter 23. 7. 2022 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2022/S 141-402808.

Naročnik je dne 17. 1. 2023 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila »Nakup intraokularnih leč za OP katarakte«. Zoper navedeno odločitev v sklopu 1 »Hidrofobni akrilat« je vlagatelj 26. 1. 2023 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 1. Naročnik je z dokumentom »Sklep« z dne 3. 2. 2023, ki ga je na portalu eRevizija objavil 6. 2. 2023, zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 6. 2. 2023 odstopil dokumentacijo o postopku javnega oddaje naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 14. 2. 2023 posredoval vlogo, s katero zahtevek za revizijo v celoti umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran