Na vsebino
EN

018-099/2022 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Številka: 018-099/2022-14
Datum sprejema: 4. 10. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna
revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar kot članice senata in Aleksandra Petrovčiča kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve prevozov« v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP, « na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Šolski servis, prevozi d.o.o., Spodnji Rudnik II 16, Ljubljana, ki ga zastopa Andrej Brečko – odvetnik, Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Novi trg 43A, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 10. 2022

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 15. 7. 2022.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 7.683,60 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 30. 5. 2022, pod št. objave JN003629/2022-B01 in v Uradnem listu EU dne 31. 5. 2022, pod št. objave 2022/S 104-291753. Naročnik je javno naročilo razdelil na 33 sklopov.

Naročnik je dne 12. 7. 2022 sprejel in istega dne na Portalu javnih naročil objavil Odločitev o oddaji javnega naročila v vseh sklopih, pod št. objave JN003629/2022-ODL01. Dne 13. 7. 2022 je naročnik ponovno objavil odločitev v vseh sklopih z dne 12. 7. 2022, pod št. objave JN003629/2022-ODL01P1, s katero je ponudbo Agring storitve d.o.o., Ljubljana zavrnil kot nedopustno z utemeljitvijo, da navedeni ponudnik na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje pogoja glede plačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, upoštevaje rezultat opravljene poizvedbe v aplikaciji eDosje. Po objavi navedene odločitve je naročnik s strani ponudnika Agring storitve d.o.o., Ljubljana prejel predlog za spremembo odločitve o oddaji naročila, v kateri slednji zatrjuje in dokazuje, da naj bi na relevanten dan sporni pogoj izpolnjeval.

Dne 15. 7. 2022 je naročnik sprejel in istega dne objavil spremembo odločitve v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP, št. objave JN003629/2022-ODL01P2 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da je naročnik dokazila, ki jih je ponudnik Agring storitve d.o.o., Ljubljana predložil v predlogu za spremembo odločitve o oddaji naročila, štel kot »zadosten dokaz«, da razlogi za izključitev iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS; št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) ne obstajajo, zato je ponudbo ponudnika Agring storitve d.o.o., Ljubljana označil za dopustno. Iz odločitve o oddaji naročila izhaja tudi, da bo naročnik sklenil okvirne sporazume z naslednjimi ponudniki: s ponudnikom Agring d.o.o. (Agring storitve d.o.o., Jalnova ulica 50, Ljubljana; v nadaljevanju: izbrani ponudnik), z vlagateljem v vseh izpodbijanih sklopih, s ponudnikom Pestotnik Miran s.p., Laze v Tuhinju (v sklopih 3 DP, 5 DP in 9 VP), s ponudnikom Gerčar prevozi d.o.o., Lukovica (v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP), s ponudnikom Prevozi Slapar d.o.o., Mengeš (v sklopih 3 VP in 6 VP), s ponudnikom 4 M Group d.o.o., Kamnik (v sklopu 3 VP) ter s ponudnikom Vrankar - bus d.o.o., Laze v Tuhinju (v sklopih 6 VP in 9 VP). Dalje iz odločitve izhaja še, da se javno naročilo v vseh izpodbijanih sklopih za prvo obdobje odpiranja konkurence odda izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je dne 27. 7. 2022 vložil Zahtevek za revizijo z dne 26. 7. 2022, v katerem predlaga, da se zaradi naročnikovih kršitev pri oddaji javnega naročila v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP v celoti razveljavi odločitev o oddaji naročila z dne 15. 7. 2022; zahteva tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje
- pogoja iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3;
- pogoja iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ter
- zahtev za izvajanje storitev prevozov skupine otrok, in sicer glede vpisa namena uporabe.

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja izjasnil v vlogi (brez datuma), v kateri navedbam vlagatelja nasprotuje (v nadaljevanju: izjasnitev).

Naročnik je dne 17. 8. 2022 sprejel in istega dne na portalu eRevizija objavil Sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega; zavrnil je tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 22. 8. 2022 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika). Vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in zahteva povračilo nadaljnjih stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 22. 8. 2022, dne 7. 9. 2022 in dne 27. 9. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN, in ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Kot uvodoma že navedeno, vlagatelj zatrjuje več razlogov, zakaj naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel označiti za dopustno in z njim skleniti okvirnega sporazuma. Med drugim zatrjuje, da vozila, ki jih je v svoji ponudbi priglasil izbrani ponudnik, ne izpolnjujejo zahtev, ki jih je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil naročnik.

S tem očitkom v zvezi vlagatelj v zahtevku za revizijo, po uvodnem povzemanju določb 76. člena ZJN-3, določb podtočke 8. in podtočke 9. točke 5. Pogoji za priznanje sposobnosti iz dokumenta Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. JN 1/2022 ter naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil z dne 6. 6. 2022 ob 12:46, zatrjuje, da so bili ponudniki dolžni že v ponudbi navesti vozila, s katerimi bodo izvajali razpisane storitve, pri čemer so morali zagotoviti, da navedena vozila izpolnjujejo vse zahteve, ki jih za prevoz skupine otrok določajo predpisi s področja cestnega prometa in vozil v cestnem prometu. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel tri vozila, vsa pa morajo, skladno z navodili naročnika, izpolnjevati zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ker je naročnik z odgovorom na vprašanje na Portalu javnih naročil izrecno potrdil, da morajo vozila izpolnjevati pogoje za prevoz skupine otrok in da mora biti ta pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe, vlagatelj opozarja na drugi odstavek 49. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E, v nadaljevanju: ZMV-1) skladno s katerim morajo imeti vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupine otrok, v prometnem dovoljenju vpisan tudi ta namen uporabe. Ker je vlagatelj po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da ima slednji pri vseh vozilih vpisan zgolj namen uporabe »za javni prevoz potnikov«, vlagatelj zatrjuje, da navedeno, glede na zahteve naročnika in ZMV-1, na katerega se v spornem pogoju sklicuje naročnik, ni ustrezno. V zvezi z obveznostjo vpisa ustreznega namena uporabe v primeru prevoza skupine otrok se vlagatelj sklicuje tudi na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-179/2020, iz katere izhaja pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski promet, glede vpisov namena uporabe vozil v prometnem dovoljenju.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi navaja, da po njegovi »logični oceni« namen uporabe »za javni prevoz potnikov« vključuje tudi namen uporabe »za prevoz skupine otrok« in ga nikakor ne izključuje. Opozarja na novelo zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, ki je posegla v 49. člen ZMV-1 na način, da za vozila, namenjena za prevoz skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, tehničnega pregleda ni potrebno več opravljati vsakih šest mesecev. V primeru, da bi imela njegova vozila vpisan namen uporabe »za prevoz skupine otrok«, bi glede na izpostavljeno določbo 49. člena ZMV-1 sodila med izjeme, za katere tehnični pregled vsakih šest mesecev ni potreben, kar bi bilo neustrezno glede na naročnikovo izrecno zahtevo glede obdobja izvajanja tehničnih pregledov vsakih šest mesecev. V zvezi z navedenim se sklicuje tudi na dopis Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski promet, Javne agencije RS za varnost cestnega prometa z dne 8. 7. 2020.

Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, po uvodnem povzemanju vlagateljevih revizijskih navedb, navaja, da iz vprašanja na Portalu javnih naročil, ki ga izpostavlja vlagatelj, ni razvidno, ali se vprašanje nanaša na to, da mora biti v prometnem dovoljenju namen »za prevoz skupine otrok« posebej vpisan. Čeprav je naročnik na postavljeno vprašanje sicer odgovoril z »DA«, ker se v posameznem vozilu praviloma prevaža več gibalno oviranih otrok, kar je razvidno tudi iz ponudbenega predračuna, s tem ni spreminjal zahteve, kot je izrecno zapisana na več mestih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer, da mora biti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe »za javni prevoz potnikov« (npr. v pogoju za sodelovanje, pri navedbi obveznih prilog k obrazcu 6). V zvezi z vlagateljevim sklicevanjem na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-179/2020 zatrjuje, da se nanaša na prevoze šolskih otrok, predmet predmetnega naročila pa so prevozi gibalno oviranih otrok, ki obiskujejo osnovno in srednjo šolo CIRIUS Kamnik. Naročnik opozarja, da se je vprašanje na Portalu javnih naročil nanašalo na pojem skupine otrok, s tem v zvezi pa je bistveno, kako je skupina otrok definirana. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 s sprem.; v nadaljevanju ZPrCP) namreč določa, da »skupina otrok« pomeni skupino najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu, kar pomeni, da »skupine otrok« ne predstavlja prevoz manj kot petih gibalno oviranih otrok, ki obiskujejo osnovno (in srednjo) šolo CIRIUS Kamnik. Iz ponudbenega predračuna je razvidno, da se na relacijah, za katere je vložen zahtevek za revizijo, ne prevaža skupina otrok. Ob tem naročnik še izpostavlja, da novela ZMV-1 določa, da imajo vozila, ki imajo za namen uporabe vpisan javni prevoz potnikov in ki jih je v ponudbi priglasil izbrani ponudnik (vozila, ki so izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika), obveznost tehničnega pregleda vsakih šest mesecev, med tem ko vozila, ki imajo kot namen uporabe vpisan »prevoz skupine otrok« in so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, te obveznosti nimajo več. S tem v zvezi se naročnik sklicuje tudi na dopis Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski promet, Javne agencije RS za varnost cestnega prometa z dne 8. 7. 2020. Naročnik zaključuje, da bi sprejeti razlago vlagatelja glede obveznosti vpisa namena uporabe »za prevoz skupine otrok« pomenilo, da je izničena jasno podana zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da je vozilo namenjeno javnemu prevozu potnikov in da je tehnični pregled zahtevan vsakih šest mesecev. Priglašena vozila izbranega ponudnika, z vpisanim namenom uporabe »za javni prevoz potnikov« v prometnem dovoljenju, v celoti izpolnjujejo naročnikove zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo tozadevnega javnega naročila in ustrezajo namenu predmeta javnega naročila.

Vlagatelj v opredelitvi od navedb naročnika vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in dodaja, da odgovor na Portalu javnih naročil predstavlja jasno in nedvoumno zahtevo, da morajo vozila izpolnjevati pogoje za prevoz skupine otrok, na kar ne vpliva naročnikovo sklicevanje na definicijo pojma skupine otrok. Naročnikov odgovor je skladno s 67. členom ZJN-3 postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj je zahtevo razumel v kontekstu, da v času izvajanja okvirnega sporazuma lahko pride do situacije, ko bo potrebno (redno ali občasno) na predmetnih relacijah opraviti prevoz pet ali več otrok, kar se pogosto zgodi tudi v praksi; zahtevo glede vpisa »za javni prevoz potnikov« pa je razumel ravno v smislu pogostejšega tehničnega preverjanja vozil. Vlagatelj še dodaja, da vpis namena »za prevoz skupine otrok« nikakor ne izključuje vpisa namena »za javni prevoz potnikov«, saj sta vpisa lahko podana hkrati.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, katere zahteve je v zvezi z vozili v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil naročnik in v nadaljevanju, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ugotovil, da vozila, ki jih je v svoji ponudbi navedel izbrani ponudnik, izpolnjujejo vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Revizijske navedbe vlagatelja je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Iz ZJN-3 izhaja, da naročnik lahko gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. V postopek javnega naročanja lahko vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 morajo biti vse zahteve povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. V skladu s prvo povedjo desetega odstavka 76. člena ZJN-3 lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v dokumentu Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. JN 1/2022, v podtočki 8 točke 5. Pogoji za priznanje sposobnosti določil, »Da ima ponudnik veljavno licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (Uradni list RS, št. 6/2016 – uradno prečiščeno besedilo), vozila s katerimi se bodo opravljali prevozi pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o motornih vozilih (ZMV-1 Uradni list RS 75/2017) z vsemi morebitnimi spremembami in dopolnitvami veljavnih predpisov. Ponudnik mora izpolnjevati tudi vse druge pogoje, ki izhajajo iz podzakonskih predpisov in morebitnih drugih aktov, s katerimi se urejajo prevozi otrok v cestnem prometu. Iz prometnih dovoljenj mora biti razviden namen uporabe oziroma oblika nadgradnje iz katere je razvidno, da je vozilo namenjeno javnemu prevozu potnikov in da je skladno s 4. točko 3. odstavka 50. člena ZMV rok za tehnični pregled vsakih 6 mesecev.« (v nadaljevanju: pogoj št. 8). Kot dokaz izpolnjevanja tega pogoja je določil predložitev obrazca ESPD in kopije veljavne licence za opravljanje prevozov otrok v cestnem prometu ter predložitev izvodov licenc za takšno število vozil, kot je navedeno v ponudbeni dokumentacijo.

Dalje je naročnik v istem dokumentu v podtočki 9 točke 5. Pogoji za priznanje sposobnosti določil »Da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za nemoteno izvajanje storitev. Ponudnik mora imeti za izvajanje storitev zagotovljeno najmanj takšno število vozil, za kolikor sklopov v posamezni skupini prevozov odda ponudbo. […] ponudnik lahko z istimi vozili s katerimi kandidira za dnevne prevoze, kandidira tudi za vikend prevoze. […].« (v nadaljevanju: pogoj št. 9). Kot dokaz izpolnjevanja tega pogoja je določil predložitev obrazca ESPD in kopije prometnih dovoljenj za vsa vozila, navedena v ponudbeni dokumentaciji.

Naročnik je v dokumentu Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. JN 1/2022, v točki 17. Ostale določbe (med drugim) zapisal tudi: »Pri tem naročnik posebej opozarja ponudnike, da morajo vozila že ob oddaji ponudbe izpolnjevati vse pogoje skladno s predpisi, ki urejajo prevoze otrok in kot je to razvidno iz 6. točke teh navodil za izdelavo ponudbe in razpisne dokumentacije.« (v nadaljevanju: točka 17).

Po vpogledu na Portal javnih naročil Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik prejel vprašanje zainteresiranega ponudnika:

»Ali morajo vozila in vozniki izpolnjevati pogoje za prevoz skupine otrok?

Ali morajo ponudniki pogoje iz razpisne dokumentacije (razen določene prilagoditve vozil, kar je posebej opredeljeno v razpisni dokumentaciji) izpolnjevati že do dneva za odpiranje ponudb?

[…]«,

na katerega je dne 6. 6. 2022 ob 12:46 odgovoril:

»Ali morajo vozila in vozniki izpolnjevati pogoje za prevoz skupine otrok? DA.

Ali morajo ponudniki pogoje iz razpisne dokumentacije (razen določene prilagoditve vozil, kar je posebej opredeljeno v razpisni dokumentaciji) izpolnjevati že do dneva za odpiranje ponudb? NAROČNIK NE RAZUME POVSEM TOČNO KAJ STE MISLILI Z VPRAŠANJEM. VSEKAKOR PA MORA PONUDNIK VSE POGOJE (RAZEN PRILAGODITVE VOZIL) IZPOLNJEVATI OB ODDAJI PONUDBE OZIROMA NA DAN ODPIRANJA PONUDB, KAR JE JASNO NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

[…]«.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je naročnik v pogoju št. 8 (med drugim) uvodoma določil, da morajo vozila, s katerimi bodo ponudniki izvajali prevoze otrok, izpolnjevati pogoje, ki jih določa veljavni ZMV-1, v nadaljevanju pa določil, da mora iz prometnega dovoljenja teh vozil izhajati, da so namenjena za javni prevoz potnikov in da zanje velja zahteva po opravljanju tehničnega pregleda vsakih šest mesecev, skladno s 4. točko 3. odstavka 50. člena ZMV.

Je pa med njima sporno, ali morajo vozila, s katerimi bodo ponudniki izvajali prevoze otrok, izpolnjevati tudi pogoje, ki veljajo za prevoz skupine otrok.

Državna revizijska komisija po vpogledu na Portal javnih naročil najprej ugotavlja, da je vprašanje zainteresiranega ponudnika, ki ga je na Portalu javnih naročil prejel naročnik (»Ali morajo vozila […] izpolnjevati pogoje za prevoz skupine otrok?«) jasno in se, v nasprotju z zatrjevanjem naročnika, nedvoumno nanaša na vprašanje, ali za vozila velja obveznost izpolnjevanja določenih pogojev, in ne na vprašanje opredelitve samega pojma »skupina otrok«. Zaradi ugotovljenega Državna revizijska komisija naročnikove navedbe, povezane z vprašanjem opredelitve navedenega pojma, zavrača kot brezpredmetne.

Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na zgoraj predstavljeno vprašanje dne 6. 6. 2022 ob 12:46 odgovoril z »DA«. S tem jasnim odgovorom, ki je, skladno s tretjo povedjo prvega odstavka 67. člena ZJN-3 ter točko 7. Dodatna pojasnila in obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo iz dokumenta Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. JN 1/2022, postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik, po presoji Državne revizijske komisije posegel v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na način, da je nedvoumno in enoznačno določil, da morajo vozila, s katerimi bodo ponudniki izvajali prevoze otrok na predmetnem javnem naročilu, izpolnjevati (tudi) pogoje, ki veljajo za prevoz skupine otrok. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da iz naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil ne izhaja, da bi z dodatno določitvijo obveznosti izpolnjevanja pogojev za prevoz skupine otrok posegel v dosedanjo vsebino pogoja št. 8 v delu, ki se nanaša na obveznost izpolnjevanja pogojev za javni prevoz potnikov in s tem povezano obveznost izvajanja tehničnih pregledov in jo »izničil«, kot navaja naročnik, še manj iz njega izhaja, da bi vsebino pogoja št. 8 spremenil samo v delu, ki se nanaša na zahtevo po vpisu namena v prometno dovoljenje na način, da bi namesto zahteve po vpisu namena uporabe »za javni prevoz potnikov« zahteval vpis namena uporabe »za prevoz skupine otrok«, kot gre razumeti navedbe izbranega ponudnika. V sled ugotovljenega zato Državna revizijska komisija kot brezpredmetne zavrača navedbe izbranega ponudnika, da bi sprememba vpisanega namena uporabe pomenila neskladnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na zahteve v zvezi z izvajanjem tehničnih pregledov in njegovo, s tem povezano sklicevanje na tolmačenje veljavne zakonodaje v zvezi z roki za izvajanje tehničnih pregledov.

Upoštevaje dejstvo, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izrecno zahteval, da morajo vozila, s katerimi bodo ponudniki izvajali prevoze na predmetnem javnem naročilu, izpolnjevati pogoje, ki jih določa veljavni ZMV-1 in upoštevaje naročnikovo zahtevo, da morajo vozila izpolnjevati pogoje za prevoz skupine otrok, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vpis namena uporabe »za prevoz skupine otrok« v prometnem dovoljenju eden od pogojev, ki jih za vozila, namenjena za prevoz skupine otrok, določa ZMV-1.

Ker navedeno pomeni, kot pravilno izpostavlja vlagatelj, da morajo skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zato vozila, ki jih v svoji ponudbi priglasijo ponudniki in s katerimi bodo izvajali predmetno javno naročilo (med drugim) izpolnjevati (tudi) zahtevo, da imajo v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe »za prevoz skupine otrok«, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavljala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ugotovil, da vozila izbranega ponudnika izpolnjujejo zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da je njegova ponudba dopustna.

V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da se v njej (med drugim) nahajajo kopije prometnih dovoljenj treh različnih vozil. V vseh treh predloženih prometnih dovoljenjih je v polju »Namen uporabe« vpisano izključno »za javni prevoz potnikov«, iz nobenega dela teh prometnih dovoljenj pa ne izhaja vpis namena uporabe »za prevoz skupine otrok«.

Ugotovljenega ne spremeni zatrjevanje izbranega ponudnika, da vpisan namen uporabe »za javni prevoz potnikov« vključuje tudi namen uporabe »za prevoz skupine otrok«, saj ZMV-1 podlage za takšno razlago zakonske zahteve glede vpisa namena uporabe vozil ne daje. Prav tako za njegovo razlago ni najti podlage v pojasnilu 49. člena ZMV-1, ki ga je podalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet in ki je predstavljeno v odločitvi Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-179/2020, na katero se sklicuje vlagatelj - iz njega namreč izhaja, da morajo imeti vozila, če se za to uporabljajo, v prometnem dovoljenju (izrecno) vpisan namen uporabe »za prevoz skupine otrok«, ki je lahko vpisan samostojno, torej »za prevoz skupine otrok« lahko pa tudi v kombinaciji namenov uporabe, npr. »za javni prevoz potnikov/za prevoz skupine otrok«.

Ker je naročnik zahteval, da ponudniki vse pogoje (razen prilagoditve vozil) izpolnjujejo ob oddaji ponudbe (tj. v konkretnem primeru dne 27. 6. 2022) oz. na dan odpiranja ponudb (tj. v konkretnem primeru dne 1. 7. 2022) (točka 17 in odgovor naročnika na Portalu javnih naročil dne 6. 6. 2022 ob 12:46), iz dokumentacije, predložene v ponudbi izbranega ponudnika in iz njegovih navedb v izjasnitvi pa izhaja, da vozila, ki jih je priglasil v ponudbi, najkasneje na dan 1. 7. 2022 zahtevanega vpisa namena uporabe »za prevoz skupine otrok« v prometnih dovoljenjih nimajo vpisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ugotovil, da vozila izbranega ponudnika izpolnjujejo zahteve oz. pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V posledici ugotovljenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter prvim in drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in z njim sklenil okvirni sporazum, zato je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 15. 7. 2022.

Čeprav vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje še nekatere druge pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, zaradi katerih naročnik njegove ponudbe v izpodbijanih sklopih ne bi smel izbrati (neizpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 in pogoja iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3) le-teh Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni vsebinsko obravnavala. Ker je vlagatelj uspel izkazati naročnikovo kršitev v postopku oddaje javnega naročila (nezakonita oddaja javnega naročila izbranemu ponudniku) in je Državna revizijska komisija njegovemu pravovarstvenemu predlogu ugodila (razveljavitev izpodbijane odločitve), presoja teh navedb ne bi mogla vplivati niti na vlagateljev položaj v predmetnem postopku pravnega varstva niti na (drugačen) status ponudbe izbranega ponudnika, prav tako pa tudi ne na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje tega javnega naročila, sprejme eno od odločitev, ki jih omogočata drugi in peti odstavek 90. člen ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo ob tako določenih zahtevah oz. pogojih nadaljeval postopek oddaje javnega naročila s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudb opraviti skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15 s sprem., v nadaljevanju: OT), priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek plačane takse za zahtevek za revizijo v višini 6.000,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2.300 točk (prva točka tar. št. 44 OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 1.683,60 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala presežka priglašenega stroška odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo, saj za njegovo priznanje glede na vrednost spora (tj. ocenjena vrednost izpodbijanih sklopov) v OT ni podlage. Prav tako Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroškov za sestavo vloge, s katero se je opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, saj ti v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena OT). Navedbe vlagatelja v omenjeni vlogi niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne stroške priznala stroške v višini 7.683,60 EUR, ki mu jih je dolžan naročnik povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- naročnik,
- pooblaščenec vlagatelja,
- izbrani ponudniki,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.Natisni stran