Na vsebino
EN

018-107/2022 ELES, d. o. o.

Številka: 018-107/2022-4
Datum sprejema: 14. 9. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata, Sama Červeka kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti »Nabava delovne opreme za CIPOte« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Vinogradništvo, vinarstvo, hortikultura, trgovina Marko Cvelbar, s. p., Gorenja vas pri Šmarjeti 22, Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 14. 9. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti »Nabava delovne opreme za CIPOte« (objava obvestila o naročilu male vrednosti 10. 8. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005558/2022-W01) se ustavi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je pred potekom roka za predložitev ponudb 31. 8. 2022 prek portala eRevizija vložil zahtevek za revizijo zoper določitev tehničnih specifikacij, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 5.1.2.-67/2022-1/896/ŽM z dne 12. 9. 2022, ki je bil 12. 9. 2022 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je s prvo vlogo z dne 13. 9. 2022, poimenovano »Umik zahtevka« in naslovljeno na naročnika, ki jo je 13. 9. 2022 prek portala eRevizija poslal naročniku, sporočil, da »po prejemu vašega sklepa št.5.1.2.-67/2022-1/896/ŽM z dne 12.9.2022 umikamo vse nadaljnje postopke v zvezi z javnim naročilom št. JN005558/2022-W01 z dne 10.8.2022 in popravkom št. JN005558-K01 z dne 22.8.2022«.

Vlagatelj je z drugo vlogo z dne 13. 9. 2022, poimenovano »Zahtevek za povračilo plačane takse in umik zahtevka za revizijo« in naslovljeno na Državno revizijsko komisijo, ki jo je 13. 9. 2022 prek portala eRevizija poslal naročniku, sporočil, da »po prejemu sklepa o zavrnitvi revizije št.5.1.2.-67/2022-1/896/ŽM z dne 12.9.2022 umikamo vse nadaljnje postopke v zvezi z javnim naročilom št. JN005558/2022-W01 z dne 10.8.2022 in popravkom št. JN005558-K01 z dne 22.8.2022«, in »obenem skladno z 72. členom ZPVPJN vlagamo zahtevek za povračilo plačane takse«.

Naročnik je 14. 9. 2022 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo, obe vlogi z dne 13. 9. 2022 in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo izjavo iz vlog z dne 13. 9. 2022 upoštevala kot izjavo o umiku zahtevka za revizijo. Iz vlagateljeve izjave je (kljub uporabi množine) namreč razvidno, da vlagatelj ne želi več, da bi se vodil nadaljnji postopek pravnega varstva v zvezi z naročilom male vrednosti. Ta nadaljnji postopek pravnega varstva je po tem, ko naročnik zavrne zahtevek za revizijo, revizijski postopek, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo (gl. drugo alineo 2. člena ZPVPJN v povezavi s 30. členom ZPVPJN glede na prvi odstavek 29. člena ZPVPJN). Z vlagateljevo izjavo iz prve vloge z dne 13. 9. 2022 se tako sklada tudi poimenovanje prve vloge z dne 13. 9. 2022, z vlagateljevo izjavo iz druge vloge z dne 13. 9. 2022 pa se tako sklada tudi poimenovanje druge vloge z dne 13. 9. 2022 v delu, ki se nanaša na umik.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti »Nabava delovne opreme za CIPOte« (objava obvestila o naročilu male vrednosti 10. 8. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005558/2022-W01).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo (polovice) plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran