Na vsebino
EN

018-092/2022 Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.

Številka: 018-092/2022-11
Datum sprejema: 31. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Andraža Žvana in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sukcesivna dobava zdravil za izdajo na recept za obdobje štirih (4) let«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Salus, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Kandijska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 8. 2022

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19. 4. 2022, pod št. objave JN002569/2022-B01, in v Uradnem listu EU dne 20. 4. 2022, pod št. objave 2021/S 043-106507.

Zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je vlagatelj pred potekom roka za predložitev ponudb z vlogo z dne 18. 7. 2022 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev celotnega postopka javnega naročila. Vlagatelj v utemeljitev pravočasnosti zahtevka za revizijo navaja, da je bilo obvestilo o naročilu objavljeno dne 19. 4. 2022; s popravkom, objavljenim dne 28. 4. 2022, je naročnik podaljšal rok za podajo vprašanj in rok za oddajo ponudb, z zadnjima popravkoma pa je podaljšal rok za oddajo ponudb na dan 22. 7. 2022. Naročnik tako še 4 dni pred potekom roka za oddajo ponudb ni podal nobenih odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov, zato vlagatelj ne more pripraviti ponudbe. Naročnik s pasivnostjo krši temeljna načela javnega naročanja, hkrati pa je onemogočeno učinkovito pravno varstvo. V nadaljevanju vlagatelj navaja več določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za katere zatrjuje, da so oblikovane v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3).

Naročnik je dne 3. 8. 2022 zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da se je z zahtevkom za revizijo (zaradi letnih dopustov) seznanil dne 22. 7. 2022, da je zahtevek za vložen po poteku roka iz 25. člena ZPVPJN in v času koriščenja letnega dopusta osebe, zadolžene za izvedbo zadevnega javnega naročila, zato ga naročnik zaradi kratkega roka ni mogel zavreči. V nadaljevanju naročnik pojasnjuje, da je podaljšal rok za oddajo ponudb in na Portalu javnih naročil objavil odgovore na vprašanja, s katerimi je tudi odgovoril na očitke iz zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v vlogi z dne 8. 8. 2022, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb, vztraja pri revizijskih navedbah. Vlagatelj se do naročnikovih navedb, povezanih z nepravočasnostjo zahtevka za revizijo, ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 9. 8. 2022 odstopil dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve dejanskega stanja, vezanega na pravočasnost zahtevka za revizijo, z dopisom z dne 23. 8. 2022 pozvala Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije (ki upravlja s portalom javnim naročil oz. spletnim informacijskim portal ministrstva, pristojnega za javna naročila – prim. 28. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3) na pojasnilo, ob kateri uri je bil dne 18. 7. 2022 na Portalu javnih naročil objavljen Popravek pod št. objave JN002569/2022-K04. Zahtevano pojasnilo je Državna revizijska komisija prejela dne 24. 8. 2022.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z vsemi objavami na Portalu javnih naročil. Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in pregledu dokumentacije, predložene v postopku pravnega varstva, ter po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija skladno z 31. členom ZPVPJN pred meritorno obravnavo opravi predhodni preizkus zahtevka za revizijo ter po uradni dolžnosti preveri, ali so izpolnjeni procesni pogoji za njegovo obravnavo, in sicer ali je bil vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona, ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je revizijski zahtevek dopusten. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, tega s sklepom (če tega ni storil že naročnik) zavrže (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

Eden izmed procesnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da je ponudnik v postopku javnega naročanja upravičen do pravnega varstva, je torej njegova pravočasna vložitev. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. Ker je v predmetnem postopku pravnega varstva zahtevek za revizijo vložen zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je potrebno upoštevati prvi odstavek navedenega člena, ki določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo dne 18. 7. 2022 ob 15:37 uri, kar je razvidno iz eRevizije.

Na podlagi vpogleda v dosje zadevnega javnega naročila na Portalu javnih naročil Državna revizijska komisija ugotavlja:

- dne 19. 4. 2022 je bilo objavljeno obvestilo o naročilu,
- dne 25. 4. 2022 je naročnik objavil dva odgovora na vprašanja zainteresiranih subjektov,
- dne 28. 4. 2022 je bil objavljen Popravek (št. objave JN002569/2022-K01), s katerim je naročnik podaljšal rok za sprejem vprašanj ponudnikov in rok za prejem ponudb,
- dne 25. 5. 2022 je bil objavljen Popravek (št. objave JN002569/2022-K02), s katerim je naročnik podaljšal rok za prejem ponudb,
- dne 30. 6. 2022 je bil objavljen Popravek (št. objave JN002569/2022-K03), s katerim je naročnik podaljšal rok za prejem ponudb – ta sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je bila objavljena v Uradnem listu EU dne 1. 7. 2022,
- dne 18. 7. 2022 je bil objavljen Popravek (št. objave JN002569/2022-K04), s katerim je naročnik podaljšal rok za prejem ponudb – ta sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je bila objavljena v Uradnem listu EU dne 19. 7. 2022,
- dne 29. 7. 2022 je naročnik objavil več odgovorov na vprašanja zainteresiranih subjektov,
- dne 4. 8. 2022 je bil objavljen Popravek (št. objave JN002569/2022-K05).

Glede na navedeno gre ugotoviti, da predmetni zahtevek za revizijo ni bil vložen v roku, ki ga določa prva poved prvega odstavka 25. člena ZPVPJN (tj. v roku desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu), saj je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno dne 19. 4. 2022, zahtevek za revizijo pa je bil vložen (šele) dne 18. 7. 2022, torej po izteku desetih delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu.

V zvezi z vprašanjem, ali je bil zahtevek za revizijo vložen v roku, ki ga določa druga poved prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, gre najprej pojasniti, da so za presojo pravočasnosti zahtevka za revizijo lahko relevantni zgolj dogodki oz. (pravna) dejstva, nastala pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ne pa tudi dogodki oz. (pravna) dejstva, nastala po vložitvi zahtevka za revizijo. Zato spremembe oz. dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so bile objavljene na Portalu javnih naročil po vložitvi zahtevka za revizijo dne 18. 7. 2022 (in sicer, objava naročnikih odgovorov dne 29. 7. 2022 in objava Popravka dne 4. 8. 2022), niso relevantne za presojo njegove pravočasnosti. Ker pa je bila na Portalu javnih naročil objavljena sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v okviru Popravka št. objave JN002569/2022-K04) dne 18. 7. 2022, torej istega dne, ko je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, je Državna revizijska komisija pozvala Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije na pojasnilo, ob kateri uri je bil dne 18. 7. 2022 na Portalu javnih naročil objavljen Popravek pod št. objave JN002569/2022-K04. Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije z dopisom z dne 24. 8. 2022 pojasnilo, da je bil omenjeni popravek objavljen dne 18. 7. 2022 ob 16:15.

Upoštevaje, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 18. 7. 2022 ob 15:37 uri (razvidno iz portala eRevizija) in da je bil Popravek, pod št. objave JN002569/2022-K04, objavljen na Portalu javnih naročil dne 18. 7. 2022 ob 16:15 uri, gre ugotoviti, da je bila slednja sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavljena na Portalu javnih naročil po vložitvi zahtevka za revizijo, posledično pa omenjena sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (oz. objava Popravka pod št. objave JN002569/2022-K04) ne more bili upoštevna pri presoji pravočasnosti zahtevka za revizijo. Na tem mestu Državna revizijska komisija še dodaja, da je bila sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot izhaja iz Popravka JN002569/2022-K04, tudi v Uradnem listu EU objavljena po vložitvi zahtevka za revizijo, in sicer (šele) dne 19. 7. 2022.

Kot zadnjo spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pred vložitvijo zahtevka za revizijo gre tako šteti spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno v okviru Popravka na Portalu javnih naročil dne 30. 6. 2022, pod št. objave JN002569/2022-K03, in v Uradnem listu EU dne 1. 7. 2022. Upoštevaje navedeno in upoštevaje, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 18. 7. 2022, kar je 12 delovni dan od objave spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v okviru objave Popravka na Portalu javnih naročil dne 30. 6. 2022 (oz. 11 delovni dan od objave v Uradnem listu EU), gre ugotoviti, da vlagatelj ni vložil zahtevka revizijo v skladu z drugo povedjo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, saj ga ni vložil v 10 delovnih dneh od zadnje spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Upoštevaje navedeno gre ugotoviti, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni vložil niti v skladu s prvo povedjo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN niti v skladu z drugo povedjo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Navedenega ne spreminjajo vlagateljeve navedbe, da naročnik do vložitve zahtevka za revizijo ni odgovoril na vprašanja potencialnih ponudnikov, posledično pa je, po navedbah vlagatelja, onemogočena oddaja dopustne ponudbe in onemogočeno učinkovito pravno varstvo. Vlagatelj je imel možnost vložitve zahtevek za revizijo ali v roku 10 delovnih od objave obvestila naročila ali v roku 10 delovnih dni od objave spremembe oz. dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ker zahtevek za revizijo ni vložen v roku iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, gre ugotoviti, da zahtevek za revizijo ni pravočasen, zato ga je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN zavrgla.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti (po e-Reviziji):
– naročnik,
– vlagatelj,
– pooblaščenec vlagatelja,
– RS MJU.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran